Azonosítóengedélyezési eljárások

Legutóbb frissítve: 2015. május 11.

Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással vonja vissza.

Az elektronikus hírközlési szolgáltató kérelmére induló eljárások: azonosító lekötés, azonosító kijelölés, számmező átadás, szolgáltatás jogutódlás és azonosító visszavonás.

A hatóság az eljárásokat a kérelmek beérkezésének sorrendjében folytatja le, és az azonosító használattal kapcsolatos döntését határozat formájában adja meg.

Az engedélyezési eljárásért, valamint az azonosító lekötés és használat jogáért jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

1. Kérelmek benyújtása

Az azonosító gazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyekben I. fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának Azonosítógazdálkodási osztálya jár el (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.).

A kérelmek benyújtásának egyszerűsítése és egységesítése érdekében javasoljuk, hogy kérelméhez használja az Azonosítóengedélyezési kérelem című nyomtatványt.

2. Lekötés iránti kérelem

Lekötési engedély az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 1. számú mellékletében meghatározott típusú (földrajzi, SHS=20, 21, 30, 31, 50, 70, 80, 90, 91 nem földrajzi) szabad és pihentetett állapotú számmezőre adható a számmező lefoglalására egy későbbi időpontban történő használatbavétel céljából.

A rövid kódok lefoglalásához nincs lehetőség lekötésre.

A lekötés iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • a kérelmező adószámát,
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • a lekötni tervezett azonosító adatait:
  • az azonosító megjelölését,
  • használatának célját, a használat földrajzi kiterjedését,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató SHS=31 számozási tartományból kért lekötése esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató SHS=20, 30, 50 és 70 számozási tartományból kért lekötése esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről, valamint a tartományhoz hozzárendelt, frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a számok használatára vonatkozó hozzájárulását,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.

A lekötés jogáért jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

A lekötési engedély egy évig érvényes, kérelemre egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.

A jogosított a lekötési engedélyt más szolgáltatónak nem engedheti át.

3. Kijelölés iránti kérelem

Kijelölés iránti kérelmet a kérelmező a hatóság által közzétett szabad, illetve pihentetett állapotú, valamint a részére lekötött azonosítóra vonatkozóan nyújthat be.
A mentők (104), tűzoltóság (105), rendőrség (107), valamint az egységes európai segélyhívó számra (112) vonatkozóan a hatóság nem ad ki kijelölési engedélyt, azok használata a telefon szolgáltatók részére kijelölés nélkül kötelező.

A kijelölés iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • a kérelmező adószámát,
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • a kijelölni kért azonosító megjelölését, használatának célját, földrajzi kiterjedését, a nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését, rövid leírását, jelzéspont kód esetében a jelzéspont egyedi nevét
 • határozott időtartamra szóló kijelölési kérelem esetén az azonosító használat megszűnésének időpontját,
 • pihentetett állapotú azonosítóra vonatkozó kérelem esetén a kérelmező írásbeli nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a pihentetett állapotból eredően a számhasználatban zavarok merülhetnek fel, ami számhasználói panaszokra adhat okot,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató MNC kijelölése iránti kérelme esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről, valamint a tervezett szolgáltatás leírását,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató SHS=31 számozási tartományból kért kijelölése esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató SHS=20, 30, 50 és 70 számozási tartományból kért kijelölése esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről, valamint a tartományhoz hozzárendelt, frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a számok használatára vonatkozó hozzájárulását,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.

A használat jogáért jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

A határozatlan időtartamra szóló azonosító használati jogosultság visszavonásig érvényes, a határozott időtartamra szóló jogosultság a kijelölési engedélyben rögzített időpontban visszavonás nélkül érvényét veszti.

A kijelölési engedély más szolgáltatóknak át nem engedhető.

4. Számmező átadási kérelem

A számmező átadást a kijelölési engedély jogosultja (átadó szolgáltató) kérelmezheti az olyan, hordozott számokat tartalmazó számmező esetében, amelyben lévő számok egyikén sem nyújt a kérelmező előfizetői szolgáltatást. A hatóság a számmezőt annak a szolgáltatónak (átvevő szolgáltató) adja át, amely a kérelem beérkezésének időpontjában az adott számmezőben a legtöbb hordozott számmal rendelkezik.

Számmező átadás két szolgáltató megállapodása esetén is kérelmezhető. Ebben az esetben a kijelölési engedély jogosultjának (átadó szolgáltató) hozzájárulásával a számmező átadást az a szolgáltató (átvevő szolgáltató) kérelmezheti, amely a számmezőt át kívánja venni.
A számmező átadási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • a kérelmező adószámát,
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • megállapodás esetén az átadó szolgáltató hozzájárulását,
 • az átadás-átvételre kért számmező megjelölését,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.
A számmező átadási eljárás a számmező átadó szolgáltatótól való visszavonását és egyidejűleg az átvevő szolgáltató részére való kijelölését eredményezi. A számmező átadás időpontja megjelölhető a kérelemben, de ezt az egyeztetést követően a hatóság határozza meg.
5. Szolgáltatás jogutódlási kérelem

Abban az esetben, ha a lekötési illetve kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit megállapodás alapján egy másik szolgáltatóra (jogutódra) ruházza át, és a szolgáltatás jogutódlást 30 napon belül a hatóság részére bejelenti, a bejelentésben felsorolt átruházott tevékenységhez kapcsolódó azonosítók átruházása a hatóságtól kérelmezhető.

A jogutód szolgáltató által benyújtott szolgáltatás jogutódlási kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • a kérelmező adószámát,
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • a jogelőd szolgáltató nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
 • a jogutódlásban érintett azonosító megjelölését,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.
A hatóság a kérelemben meghatározott lekötésre illetve kijelölésre vonatkozó engedélyeket - az érintett szolgáltatókkal egyeztetett átadási időpontban - a jogutód szolgáltató részére átruházza. Az átruházás a jogutódlásban nem érintett szolgáltatóhoz hordozott számokat nem érinti.
6. Visszavonási kérelem

A kijelölési engedély jogosultja kérelmezheti a használatában lévő azonosító kijelölésének a visszavonását. Számmező esetében csak olyan számmező visszavonását kérelmezheti, amelyben lévő számok egyikén sem nyújtanak előfizetői szolgáltatást (A visszavonásra kért számmezőben nem lehet saját előfizető és nem lehet elhordozott számon sem előfizető).

A visszavonás iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • a kérelmező adószámát,
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • a visszavonásra kért azonosító megjelölését,
 • meghatározott időpontú visszavonás esetén az azonosító használat megszűnésének időpontját,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.

A visszavont azonosítók a visszavonási határozatban meghatározott határidőig pihentetett állapotúnak minősülnek.

7. Eljárási díj

A Nemzeti- Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 11. §-ában foglaltak szerint a hivatal azonosítókkal kapcsolatos hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege eljárásonként 10.000,- Ft.

A kérelmezőnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára.

A banki átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát (Azonosító kérelem, stb.) kötelező feltüntetni. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelést tartalmazó napi bankkivonatot - a kérelemhez csatolni kell.

A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénz-átutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. A készpénz-átutalási megbízás útján történő díjfizetés esetén a díjfizetés igazolását – a feladóvevény másolatot – kell a kérelemhez csatolni.

8. Ügyintézési határidő

Ha a kérelmező az összes szükséges adatot hiánytalanul megadta, illetve az összes szükséges dokumentumot benyújtotta és azok megfelelőek, valamint ha az eljárás akadályba nem ütközik, akkor az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 8 naptári napon belül kiadja a határozatát.

Amennyiben a fenti feltételek nem állnak fenn, az azonosítógazdálkodási eljárásokban az általános ügyintézési határidő 21 nap. Egyeztetést igénylő és több szolgáltatót vagy nemzetközi azonosítót érintő ügyek esetében az ügyintézési határidő 45 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

9. Kérelem elutasítása

A hatóság elutasítja azon szolgáltató újabb lekötésre, kijelölésre és számmező átvételre vonatkozó kérelmét, amely az azonosító használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének, az azonosítóhasználat érdekében előírt együttműködési kötelezettségének vagy a számhordozásra vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget.

10. Hivatalból indított visszavonási eljárás

A hatóság az azonosítók kijelölésének hivatalból történő visszavonását (visszavonásra kerülő számmezőkben lévő hordozott számok esetén a számmező átadását) kezdeményezi, ha

 • a kijelölési engedély jogosultja az azonosító használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének az esedékességet követően küldött írásbeli felszólításban meghatározott határidőig sem tesz eleget,
 • a kijelölés jogcíméül szolgáló elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy tevékenység végzése megszűnik,
 • a kijelölési határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül az azonosító tényleges használatát a jogosult nem kezdi meg, vagy ha az azonosító használata 6 hónapon túl szünetel,
 • a szolgáltató a jogszabályban meghatározott együttműködési és számhordozási kötelezettségének nem tesz eleget,
 • a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

Amennyiben a visszavonásra kerülő azonosítón a szolgáltató előfizetői szolgáltatást nyújt, a hatóság az eljárást az előfizetői érdekeket, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat szem előtt tartva folytatja le, megfelelő időt adva a szolgáltatónak az előfizetők tájékoztatására és az előfizetői szerződések felbontására.

A kijelölés jogcíméül szolgáló szolgáltatás vagy tevékenység végzésének megszűnése és az azonosító kijelölés visszavonása után a szolgáltató semmilyen formában sem nyújthatja a megszűnt szolgáltatást, tehát nem lehet előfizetője sem saját előfizetői számok, sem pedig más szolgáltató részére kijelölt számmezőből elhordozott előfizetői számok használatával. A hatóság az azonosítók jogerős visszavonásával egyidejűleg a szolgáltatóhoz hordozott számok használatát is megszünteti.