Összehasonlító táblázat az egyéni és üzleti előfizetők közötti eltérésekről

2015. szeptember 7.

A szerződés létrejötte

Az egyedi előfizetői szerződés tartalma

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Az egyedi előfizetői szerződésnek (a továbbiakban: EESZ) jogszabályban konkrétan meghatározott (összesen 49) kötelező tartalmi elemei vannak, például:

 • személyes adatok,
 • szolgáltató adatai,
 • a szerződés tárgyát képező szolgáltatás,
 • szerződés hatályba lépése, időtartama,
 • előfizető nyilatkozatai,
 • ún. magas forgalom összeghatár esetén szolgáltatói korlátozás előfizetői elfogadása vagy elutasítása,
 • utalás az ÁSZF pontjaira.

Az üzleti előfizetők esetében rövidebb lehet az egyedi előfizetői szerződésnek ez a része, tehát a tartalmi elemek száma csökkenthető, azonban azt mindenképpen tartalmaznia kell, hogy miben és hogyan térnek el a felek az adott jogszabályi rendelkezéstől vagy ÁSZF ponttól, valamint tartalmaznia kell az eltérés elfogadására vonatkozó kifejezett nyilatkozatot is.
Mivel a szolgáltató meghatározott feltételekkel az adott jogszabályi rendelkezésektől, vagy ÁSZF-től egyoldalúan is eltérhet, az egyedi szerződésnek azt is tartalmaznia kell, miben és hogyan tér el. Ezek az eltérések lényegében a szerződés aláírásával közösen elfogadott eltéréssé válnak.

Határozott/határozatlan idő

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Határozott idejű előfizetői szerződés legfeljebb 2 évre köthető úgy, hogy a szolgáltatónak ezt megelőzően fel kell ajánlania az 1 éves vagy határozatlan idejű szerződés megkötésének lehetőségét.

Szerződés megkötését megelőzően a szolgáltatónak igazolható módon tájékoztatnia kell az üzleti előfizetőt a határozott és a határozatlan idejű szerződés megkötésének lehetőségéről, de a szerződés határozott időtartama a 2 évet meghaladhatja.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Előfizetői szolgáltatás igénybevételét a szolgáltató nem kötheti más szolgáltatás igénybevételéhez (pl.: ún. „csupasz ADSL lehetősége”), vagy termék megvásárlásához.

A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás igénybevételét más szolgáltatás igénybevételéhez (pl. internet csak telefonnal együtt), vagy termék megvásárlásához (pl. mobil-előfizetéshez kapcsolódó készülékvásárlás) kötheti.

A szolgáltatás megkezdése

Az igénybejelentés teljesítése

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Ha a szolgáltató az előfizető igénybejelentését elfogadja, akkor a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, vagy közösen meghatározott későbbi időpontban (legfeljebb 90 nap) a szolgáltatás nyújtását megkezdi.

Amennyiben a szolgáltató az igényt teljesíti, akkor a szolgáltatás megkezdésére akár 90 napnál hosszabb határidőt is meghatározhatnak a felek.

A szolgáltatásnyújtás megkezdésének késedelme

Amennyiben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott határidőt a szolgáltató elmulasztja, akkor kötbért köteles fizetni:

 • minden késedelmes nap után belépési díj 1/15 része,
 • belépési díj hiányában havi előfizetési díj („feltöltőkártyás”: előre fizetett díj) 1/30 részének nyolcszorosa

Ha a szolgáltatás létesítésére a szolgáltató műszaki okból nem képes és felmondja a szerződést, akkor a határidő eredménytelen elteltétől a szerződés megszűnéséig az előző két pont szerinti kötbérösszeg felét köteles fizetni.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére közösen meghatározott határidőt a szolgáltató elmulasztja, akkor meg lehet határozni más kötbérszámítási módot és akár a kötbérfizetés mellőzését is.

Üzlethelyiségen kívül és távollévők között kötött szerződés – 14 napon belüli „próbaidő”

Az üzlethelyiségen kívül, illetve a távollévők között megkötött szerződéseket az előfizető 14 napon belül (próbaidő) hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül megszüntetheti.

Az üzlethelyiségen kívül, illetve a távollévők között megkötött szerződéseket az előfizető vagy nem szüntetheti meg, vagy ha igen, akkor is lehet a 14 napnál rövidebb határidőt meghatározni. Tehát a próbaidő ki is zárható, vagy rövidebb is lehet.

A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása

A szolgáltatás szüneteltetése

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Az előfizető kérésére a szolgáltató köteles (ha a szolgáltatás sajátossága lehetővé teszi) az szolgáltatást szüneteltetni, melynek ideje legalább 6 hónap, és ennek ideje alatt az előfizetőt csak csökkentett díj fizetésére kötelezheti.

A szolgáltató a szüneteltetés legrövidebb időtartama meghaladhatja a főszabály szerinti 6 hónapot, szüneteltetés idejére pedig nem köteles csökkentett díjat meghatározni, sőt az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályoktól eltérően a felek abban is megállapodhatnak, hogy a szolgáltatás még az előfizető esetleges későbbi kérésére se legyen szüneteltethető.

A szolgáltatás korlátozása
Ha az előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, akkor a szolgáltató - ha felmondás okai fennállnak – felmondhatja a szerződést.

A szolgáltató akár 30 napnál rövidebb határidőt is meghatározhat arra, hogy az előfizető a korlátozás okát megszüntesse és így a szerződés felmondását elkerülje.

A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnése

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Az előfizetői szerződés az Eht.-ban és az Eszr.-ben meghatározott esetekben szűnhet csak meg:

 • előfizetői- és szolgáltatói felmondás,
 • előfizető szerződésszegés pl. díjtartozás miatti szolgáltatói felmondás,
 • közös megegyezés
 • előfizető- szolgáltató halála, illetve jogutód nélküli megszűnése,
 • szolgáltatás nyújtásának megkezdése a 90 napot meghaladja),
 • helyi hurok átengedése,
 • számhordozás (szolgáltató-váltáskor az előfizető kérésére)

A megszűnés részletes feltételeit az ÁSZF-nek kell tartalmaznia.

Az előfizetői szerződés megszűnésére vonatkozó, az Eht.-ban és az Eszr.-ben meghatározott szabályoktól a felek eltérhetnek akár az előfizetőre nézve szigorúbb feltételek kikötésével is. A megszűnés eseteit és feltételeit a szolgáltató nem köteles üzleti ÁSZF-jében rögzíteni.

Határozatlan idejű szerződés felmondása

Határozatlan idejű szerződést az előfizető 8 napos, a szolgáltató pedig 60 napos határidővel bármikor felmondhatja.

Határozatlan idejű szerződés esetében az előfizetői 8 napos és szolgáltatói 60 napos felmondási időtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. (Nincs eltérés abban, hogy a szerződést az előfizető egy általa megjelölt 8-30 nap közötti határidőre is felmondhatja.

Határozott idejű szerződés felmondása

Amennyiben az előfizető a határozott idejű szerződést annak lejárta előtt mondja fel, vagy szerződésszegésével okot ad a szolgáltatónak az idő előtti, ún. rendkívüli felmondásra, akkor a szolgáltató kizárólag az előfizető által igénybevett kedvezmények ellenértékét követelheti.

Ha az előfizető a határozott idejű szerződést annak lejárta előtt szünteti meg, vagy szerződésszegésével okot ad a szolgáltatónak az idő előtti felmondásra, a szolgáltató a felmondáshoz az előfizető által igénybevett kedvezmények ellenértékén túl egyéb hátrányos jogkövetkezményeket (pl. felmondási díj, adminisztrációs díj stb.) is köthet.

A megszűnés „díja” (költségtérítés)

A szolgáltató a szerződés megszűnésekor főszabály szerint az előfizetőtől nem igényelhet költségtérítést, csak abban az esetben, ha a szerződés megszűnésére az előfizető szerződésszegő magatartása adott okot.

A szolgáltató a szerződés megszűnésekor az előfizetőtől igényelhet költségtérítést (pl. kiszállási díj, adminisztrációs díj).

A szolgáltató rendkívüli felmondása (az előfizető szerződésszegő magatartása miatt)

Ha az előfizető szerződésszegő magatartást tanúsít:

 • akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatát,
 • nem teszi lehetővé a hiba elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket,
 • egyetemes szolgáltatást harmadik személy részére tovább értékesíti,
 • a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célra használja,
 • a beérkező és vagy kódolt műsorjelet (TV) jogosulatlanul vételezi,
 • a műsorjelet harmadik személynek továbbítja,

a szolgáltató felmondhatja az előfizetői szerződést 15 napos határidővel.

A vonatkozó általános szabályoktól a felek eltérhetnek. A szolgáltató felmondhatja az előfizetői szerződést, erre irányuló megállapodás alapján eltérő (értelem szerűen 15 napnál rövidebb) határidővel is.