Panasz esetén hova fordulhatunk?

Egyre több olyan írásos panasz és telefonhívás érkezik a Média- és Hírközlési Biztos hivatalához, melyben az érdeklődők hírközlési, illetve médiatartalom-szolgáltatásokkal kapcsolatos problémájukkal kapcsolatban tájékoztatást kérnek. A kérdés legtöbbször arra irányul, hogy az illető „jó helyen jár-e”, illetve ügyében mely szervhez fordulhat, miként nyújthatja be panaszát. A biztos a fogyasztói tudatosság erősítése céljából az alábbi tájékoztatóval igyekszik eligazítást nyújtani az érdeklődők számára.

I. Elektronikus hírközlés

Valamely hírközlési szolgáltató szolgáltatásával vagy intézkedésével kapcsolatos probléma esetén a fogyasztó a szolgáltatónál panaszt tehet, szóban vagy írásban. A szolgáltatónak a szóbeli panasszal azonnal foglalkoznia kell, az írásbeli panaszt harminc napon belül meg kell válaszolnia. Ha a szolgáltató a megkeresésére nem válaszol, illetve a panaszt elutasítja, a panaszos eljárást kezdeményezhet a bíróságnál, az illetékes hatóságnál, a Média- és Hírközlési Biztosnál illetve a békéltető testületnél – az alábbiak szerint.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények igen rövid idő, egy év alatt évülnek el!

Bíróság

Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során, vagy a készülék meghibásodásával összefüggésben a Szolgáltató Önnek kárt okozott, az igény bírósági úton érvényesíthető.

A számlával kapcsolatos követelések is tisztázhatók bíróságon.

A perindítás előtt indokolt lehet megfelelő jogi tanács beszerzése!

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)

Hírközlési jogszabály megsértése esetén az NMHH eljárását lehet kezdeményezni (postacím: 1525 Budapest, Pf.: 75.), a jogsértést követő hat hónapon belül. Az eljárás díja 3.000,- Ft. A hatóság megállapíthatja a jogsértés megtörténtét és intézkedhet a szolgáltatóval szemben (bírságolás, kötelezés), de a kérelem tárgyát, vagyis a konkrét panaszt legtöbbször ez az intézkedés önmagában nem orvosolja.

http://nmhh.hu/tart/index/454/Milyen_ugyben_hova_forduljak

Fogyasztóvédelmi hatóság

Ha a panasz a hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközzel, készülékkel (pl. telefon, router) kapcsolatos, és a szolgáltató a panaszt nem válaszolja meg időben, az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez – a lakóhelyhez legközelebbi járási hivatalhoz – fordulhatunk.

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

MHB – érdeksérelem

A hírközlési szolgáltatással kapcsolatos érdeksérelem (tehát nem jogsértés) esetében a Média- és Hírközlési Biztoshoz lehet fordulni. A panaszt a 1433 Budapest, Pf. 198. címre, vagy a biztosi honlapon keresztül lehet elküldeni.

A biztos megkeresésére az érintett szolgáltató válaszában kifejti álláspontját, a panaszos számára pedig megoldást, kompenzációt ajánlhat fel. A Biztos eljárása díjmentes. A biztos nem hatóság, így az eljárásban nem születik döntés, a szolgáltató nem kötelezhető.

Ha a panaszos az eljárás eredményével, tehát a szolgáltató álláspontjával, javaslatával nem ért egyet, jogait más módon is érvényesítheti, így bírósághoz, vagy hatósághoz fordulhat.

http://mediaeshirkozlesibiztos.hu oldal; panaszbejelentési űrlap

Békéltető Testület

Ha a szolgáltatással, illetve az ahhoz szükséges készülékkel kapcsolatos panaszt a szolgáltató elutasítja, a bírói, vagy hatósági út helyett a békéltető testülethez is lehet fordulni. Az eljárás célja a fogyasztói jogvita egyezségkötéssel való rendezése. Ha nem jön létre megfelelő egyezség, a békéltető testület az ügy érdemében dönt, illetve ajánlást tehet. Ilyenkor is lehetőség van azonban arra, hogy a panaszos később bírósághoz forduljon.

Fontos tudni, hogy bár a szolgáltatónak kötelező részt venni az eljárásban, a döntés csak akkor kötelező a szolgáltatóra, ha annak előzetesen alávetette magát.

www.bekeltet.hu

II. Média

A médiatartalom-szolgáltatással kapcsolatosan a fogyasztó panasszal élhet az érintett szolgáltatónál, illetve az alábbiak szerint járhat el.

Bíróság

Médiatartalomban valótlan tények állítása, híresztelése vagy való tények hamis színben való feltüntetése esetén az érintett személy helyreigazítást kérhet. Ha a szolgáltató a kérésnek nem – vagy nem annak megfelelően – tesz eleget, sajtó-helyreigazítási kérelemmel bírósághoz lehet fordulni. A perindítás előtt indokolt lehet megfelelő jogi tanács beszerzése!

NMHH Médiatanácsa, Hivatala

Médiatartalom-szolgáltatással kapcsolatos jogsértés esetében az NMHH Médiatanácsához, illetve Hivatalához lehet fordulni. A Médiatanács, illetve a Hivatal bejelentésre nem köteles eljárni, de mérlegelés alapján, indokolt esetben hivatalból indíthat eljárást.

http://nmhh.hu/cikk/1842/Hogyan_tehet_bejelentest

Szakmai önszabályozás - médiatartalom-szolgáltatók szakmai szervezetei

Média tárgyú, illetve reklámokkal kapcsolatos panasszal a Médiatanács, illetve az NMHH Hivatala helyett a médiaszolgáltatók, a sajtótermék-kiadók, valamint a műsorterjesztők azon szakmai önszabályozó szervezeteihez is fordulhatunk, amelyek a Médiatanáccsal együttműködési megállapodást kötöttek, feltéve, hogy a szolgáltató a szervezet tagja, illetve a szervezet magatartási kódexét magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Önszabályozó Reklám Testület

Magyar Lapkiadók Egyesülete

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete

Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete

MHB – érdeksérelem

A biztos média tárgyú panasz esetében csak akkor járhat el, ha az érdeksérelem egy adott médiatartalom-szolgáltatóval szemben több esetben, illetve adott időszakban több szolgáltatóval szemben merül fel, és az a fogyasztók (nézők, hallgatók, olvasók) jelentős részét érinti. A biztos a panasszal nem közvetlenül az érintett szolgáltatókat, hanem a médiatartalom-szolgáltatók érintett szakmai szervezetét keresheti meg. A szervezet a megkeresésre kifejti észrevételeit, álláspontját, ehhez az érintett szolgáltatót megkeresheti.

A panaszt a 1433 Budapest, Pf. 198. címre, vagy a biztosi honlapon keresztül lehet elküldeni. A Biztos eljárása díjmentes.

http://mediaeshirkozlesibiztos.hu oldal; panaszbejelentési űrlap