BI/11142-1/2016. számú felhívás (adatszolgáltatás)

Közzétéve: 2016. május 2.

 

Ügyiratszám: BI/11142-1/2016.
Tárgy: Felhívás adatszolgáltatásra a „Helyhez kötött helyi hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása”, valamint a„Központi hozzáférés helyhez kötött nagykereskedelmi biztosítása tömegpiaci termékekhez” megnevezésű piacok meghatározása, elemzése, azokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása iránti eljárás lefolytatása érdekében (2015. évi adatok)

Ügyintéző: Horváth László
Melléklet: CD-adathordozó

FELHÍVÁS

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a BI/11142/2016. számú eljárásban, a tárgyban megjelölt piacok meghatározása, elemzése, azokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárás lefolytatása érdekében adatszolgáltatásra

hívja fel

«előtag» «Kiküldési_név»«rag» (székhelye: «Székhely_címIr_Szám» «Székhely_cím_Telepules», «Székhely_cím_Utcaházszám» cégjegyzékszáma: «Cgj_szám», szolgáltatói azonosító kódja: «Szolg_Kód»; a továbbiakban: Szolgáltató), az alábbiak szerint:

A felhívás mellékleteként csatolt CD-adathordozón található, illetve a http://nmhh.hu/internet_2016  internetes honlapról letölthető adatszolgáltatási íveket kitöltve, a https://adatkapu.nmhh.hu  címen elérhető elektronikus infrastruktúra igénybevételével, elektronikus ügyintézés keretében vagy cégszerűen aláírva postai úton – így cégszerűen aláírva papír alapon és CD-adathordozón, vagy önállóan, CD-adathordozón – a felhívás kézhezvételétől számított 45 napon belül küldje meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) részére.

Amennyiben az adatszolgáltatási íveket CD-adathordozón küldi meg, külön, cégszerűen aláírt papíralapú dokumentumban nyilatkozzon arról, hogy a CD-adathordozó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § i) pontja szerinti iratnak minősül, továbbá arról, hogy a CD-adathordozón elküldött adatok hitelesek és megegyeznek a Szolgáltató által szolgáltatni kívánt adatok körével.
Az adatszolgáltatási felhívás a továbbra is az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőnek minősülő Szolgáltató esetében akkor is teljesítendő, ha elektronikus hírközlési tevékenységét az adatszolgáltatással érintett időszak egy részében, vagy az adatszolgáltatással érintett időszakot követően szüntette meg.

Amennyiben a Szolgáltatónál az adatszolgáltatással érintett időszakban jogutódlás történt, akkor a jogutódlást megelőző időszak jogelőd szolgáltatására vonatkozó adatok tekintetében a jogutód úgy tehet eleget a felhívásnak, hogy az adatokat a saját nevében, de a jogelődre vonatkozóan azonos formában, a saját adatszolgáltatásán kívül, külön kérdőíven szolgáltatja.

Amennyiben a Szolgáltató e felhívást nem, vagy nem megfelelően teljesíti, határozatban kötelezhető az e felhívásban foglalt adatok szolgáltatására.

A Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatott adatok a piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárásban felhasználhatók.
Jelen felhívás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a felhívásban foglaltak a felhívás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén hozott – adatszolgáltatásra kötelező – határozat elleni jogorvoslati kérelemben támadhatók.

Indokolás

Az Eht. 47. § (1)-(2) bekezdése szerint

(1) A Hatóság felhívhatja az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőt, elektronikus hírközlési szolgáltatót minden olyan adat szolgáltatására, amely a Hatóság hatósági hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához szükséges, abban az esetben is, ha az – a minősített adatok kivételével – törvény által védett titoknak minősül. E felhívás ellen jogorvoslatnak helye nincs, a felhívás a (2) bekezdésben foglalt esetben kibocsátott hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelemben támadható.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt felhívást az adatszolgáltatásra felhívott nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy a Hatóság hatósági határozatában kötelezheti a felhívásban foglalt adatok szolgáltatására.”

Az Eht. 47. § (1) bekezdésében hivatkozott hatósági hatáskört az Eht. 10. § (1) bekezdésének 5. pontja állapítja meg, amelynek keretében az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján az Elnök az Eht. 62-65. §-okban meghatározottak szerint piacelemzési eljárást folytat le.

Az Eht. 62. § (1) bekezdése szerint „az Elnök azonosítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, valamint annak hatékonyságát, és amennyiben azokon a verseny nem hatékony, azonosítja az érintett piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót, illetve szolgáltatókat, valamint a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra, illetve szolgáltatókra az Eht. XI-XIV. fejezetében foglalt kötelezettségek közül a piacelemzés alapján feltárt versenyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal arányos, legalább egy kötelezettséget ír elő, vagy a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra korábban, az Eht. 62. § (1) bekezdése szerinti piacelemzés első elvégzését megelőzően jogszabályban, illetve azt követően a határozatában megállapított legalább egy kötelezettséget fenntart, illetve módosítja azt.

A jelen felhívás mellékletét képező adatszolgáltatási ívekben részletezett, piacelemzéshez és piacmeghatározáshoz szükséges, egyes nagykereskedelmi hozzáférési szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételekre, ráfordításokra, volumenadatokra, valamint a szolgáltatások egyéb jellemzőire kiterjedő adatok tekintetében hívtam fel adatszolgáltatásra a Szolgáltatót.

Az adatszolgáltatásra történő felhívást e tartalommal az indokolja, hogy a benyújtani előírt adatokból megismerhető, a tárgybani piacok releváns jellemzőit és paramétereit illető tények, körülmények alapján megállapítható legyen, hogy az Eht. 24. § (2) bekezdésével a Hatóság eljárása során figyelembe venni előírt, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról szóló 2014. október 9-i  2014/710/EU számú bizottsági ajánlás (a továbbiakban: Ajánlás) melléklete szerinti piacokra vonatkozó piacelemzési eljárás lefolytatása, vagy az Ajánlás mellékletében szereplő piacoktól eltérő érintett piacok meghatározása, azokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató vagy szolgáltatók azonosítása, valamint az Eht. XI-XIV. fejezetében foglalt valamely kötelezettség vagy kötelezettségek előírása szükséges-e, és az adatszolgáltatás során előálló adatok alapján a piacelemzési eljárás megindítása megalapozható legyen.

A tárgybani eljárás vonatkozásában az Eht. 47. § (5) bekezdése kimondja, hogy „a piacmeghatározás és piacelemzés érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatszolgáltatásra kötelesek. A Hatóság a 62-66. §-ok szerinti eljárásában a más eljárásában szolgáltatott adatokat is felhasználhatja, amennyiben azokat az elektronikus hírközlési szolgáltató a Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatta. A Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatót az általa más eljárásban szolgáltatott adatok 62-66. §-ok szerinti eljárásban való lehetséges felhasználására előzetesen figyelmeztetni köteles”.

Minderre tekintettel az Eht. 10. § (1) bekezdésének 5. pontja szerinti hatósági hatáskörbe utalt feladat ellátásához szükséges adatok vonatkozásában, az Eht. 47. § (1) bekezdése alapján hívtam fel adatszolgáltatásra a Szolgáltatót, egyúttal figyelmeztettem az adatok Eht. 62-66. §-ai szerinti eljárásban történő felhasználására.
Felhívom a Szolgáltató figyelmét, hogy a jelen felhívás nem megfelelő teljesítésének minősül az is, ha a Szolgáltató jelen felhívásban foglalt adatok közlésével kapcsolatban feltételeket támaszt, vagy az adatok közlésével összefüggő észrevételei vagy nyilatkozatai okán nem teljesíti a felhívásban foglaltakat.

Tájékoztatom a Szolgáltatót, hogy az Eht. 33. § (2) bekezdése alapján megjelölheti, hogy – a közérdekből nyilvános, vagy jogszabályban meghatározottak szerint egyébként törvény által védett titoknak nem minősíthető adatok kivételével – törvény által védett titok, különösen az üzleti titok védelmére, egyéb méltányolható érdekre, továbbá jelentős hírközléspolitikai, vagy hírközlési piaci versennyel összefüggő szempontra hivatkozással azokat az adatokat, amelyek zárt kezelését szükségesnek tartja. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles olyan iratváltozatot is készíteni, amely az előbbiekben meghatározott adatokat nem tartalmazza.

Jelen adatszolgáltatási felhívás tekintetében az ügyintéző Horváth László akinek elérhetősége a következő:

  • Telefon: (52) 522-145; (20) 210-1155
  • E-mail: horvath.d.laszlo@nmhh.hu

Tájékoztatom a Szolgáltatót, hogy a Hatóság az adatszolgáltatás teljesítésének előmozdítása érdekében elkészített egy, az adatszolgáltatást ellenőrző programot (Ellenor_SZS_2016_V1.xla), amely megtalálható a jelen felhívás CD mellékletén, illetve letölthető a Hatóság honlapjáról http://nmhh.hu/internet_2016. A program segítségével a Szolgáltatónak lehetősége van a kitöltött adatlap ellenőrzésére, a program által feltárt hibák javítására, mely elősegíti az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, és hozzájárul a szolgáltatott adatok feldolgozásának hatékonyabbá tételéhez. A Hatóság jelen felhívást és mellékleteit a nyilvánosság és hatékonyság elvének, továbbá az adatszolgáltatásra felhívottak jogainak és méltányolható érdekeinek érvényesítése, az önkéntes jogkövetés elősegítése érdekében internetes honlapján közzéteszi.

A felhívás nem, vagy nem megfelelő teljesítésének esetére megállapított határozati kötelezés lehetősége az Eht. 47. § (2) bekezdésén, a felhívás elleni jogorvoslati tájékoztatás az Eht. 47. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2016. április „     ”.

P.H.

dr. Karas Monika
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
nevében és megbízásából:

 

 

dr. Beke Nándor
szabályozási igazgató