PC/13797-1/2016. számú felhívás (adatszolgáltatás)

Közzétéve: 2016. május 13.

 

Ügyiratszám: PC/13797-1/2016.

Tárgy: felhívás adatszolgáltatásra a Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” megnevezésű piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása iránti eljárás lefolytatása érdekében szükséges adatok vonatkozásában.

           

           

Ügyintéző: Bitter Ferenc

Melléklet: CD-adathordozó

 

FELHÍVÁS

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a tárgyban megjelölt piacok meghatározása, elemzése, azokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárás lefolytatása érdekében szükséges, helyhez kötött telefon szolgáltatásokkal összefüggő adatok vonatkozásában adatszolgáltatásra

hívja fel

a(z) […] (székhelye: […];  cégjegyzékszáma: […]; szolgáltatói azonosító kódja: […]; a továbbiakban: Szolgáltató), az alábbiak szerint:

A felhívás mellékleteként csatolt CD-adathordozón található, illetve a http://nmhh.hu/HK_Telefon_Vegzodtetes_2016 internetes honlapról letölthető adatszolgáltatási íveket kitöltve, a https://adatkapu.nmhh.hu címen elérhető elektronikus infrastruktúra igénybevételével, elektronikus ügyintézés keretében vagy cégszerűen aláírva postai úton – így cégszerűen aláírva papír alapon és CD-adathordozón, vagy önállóan, CD-adathordozón – a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül küldje meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) részére.

Amennyiben az adatszolgáltatási íveket CD-adathordozón küldi meg, külön, cégszerűen aláírt papíralapú dokumentumban nyilatkozzon arról, hogy a CD-adathordozó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § i) pontja szerinti iratnak minősül, továbbá arról, hogy a CD-adathordozón elküldött adatok hitelesek és megegyeznek a Szolgáltató által szolgáltatni kívánt adatok körével.

Az adatszolgáltatási felhívás a továbbra is az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőnek minősülő Szolgáltató esetében akkor is teljesítendő, ha elektronikus hírközlési tevékenységét az adatszolgáltatással érintett időpontot követően szüntette meg.

Amennyiben a Szolgáltatónál az adatszolgáltatással érintett időpontot követően jogutódlás történt, akkor a jogutódlást megelőző időpont jogelőd szolgáltatására vonatkozó adatok tekintetében a jogutód úgy tehet eleget a felhívásnak, hogy az adatokat a saját nevében, de a jogelődre vonatkozóan azonos formában, a saját adatszolgáltatásán kívül, külön kérdőíven szolgáltatja.

Amennyiben a Szolgáltató e felhívást nem, vagy nem megfelelően teljesíti, határozatban kötelezhető az e felhívásban foglalt adatok szolgáltatására.

A Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatott adatok a piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárásban felhasználhatók.

Jelen felhívás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a felhívásban foglaltak a felhívás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén hozott – adatszolgáltatásra kötelező – határozat elleni jogorvoslati kérelemben támadhatók.

Indokolás

Az Eht. 47. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„(1) A Hatóság felhívhatja az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőt, elektronikus hírközlési szolgáltatót minden olyan adat szolgáltatására, amely a Hatóság hatósági hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához szükséges, abban az esetben is, ha az – a minősített adatok kivételével – törvény által védett titoknak minősül. E felhívás ellen jogorvoslatnak helye nincs, a felhívás a (2) bekezdésben foglalt esetben kibocsátott hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelemben támadható.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt felhívást az adatszolgáltatásra felhívott nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy a Hatóság hatósági határozatában kötelezheti a felhívásban foglalt adatok szolgáltatására.”

Az Eht. 47. § (1) bekezdésében hivatkozott hatósági hatáskört az Eht. 10. § (1) bekezdésének 5. pontja állapítja meg, amelynek keretében az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján az Elnök az Eht. 62-66. §-aiban meghatározottak szerint piacelemzési eljárást folytat le.

Az Eht. 62. § (1) bekezdése szerint „az Elnök azonosítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, valamint annak hatékonyságát és amennyiben azokon a verseny nem hatékony, azonosítja az érintett piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót, illetve szolgáltatókat, valamint a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra, illetve szolgáltatókra az Eht. XI-XIV. fejezeteiben foglalt kötelezettségek közül a piacelemzés alapján feltárt versenyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal arányos, legalább egy kötelezettséget ír elő, vagy a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra korábban, az Eht. 62. § (1) bekezdése szerinti piacelemzés első elvégzését megelőzően jogszabályban, illetve azt követően a határozatában megállapított legalább egy kötelezettséget fenntart, illetve módosítja azt.”

A jövőbeni, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról szóló 2014. október 9-i 2014/710/EK bizottsági ajánlás melléklete szerinti piacra vonatkozó piacelemzési eljárás megfelelő előkészítése érdekében a Hatóságnak be kell szereznie a döntést megalapozó, annak meghozatalánál figyelembe veendő valamennyi releváns adatot, így elsődlegesen az arra vonatkozó adatokat, hogy mely szolgáltatók és milyen megoldással nyújtják az adott szolgáltatást. A Hatóságnak az így beszerzett adatok alapján kell a piacelemzési eljárását azokkal a szolgáltatókkal szemben megindítania, akik a tárgy szerinti piacon az adott szolgáltatást nyújtják.

A jelen felhívás mellékletét képező adatszolgáltatási ívekben részletezett, piacelemzéshez és piacmeghatározáshoz szükséges, az egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban megvalósuló hívásvégződtetéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók beazonosítására és ezen szolgáltatások alapvető jellemzőire kiterjedő adatok tekintetében hívtam fel adatszolgáltatásra a Szolgáltatót.

Az adatszolgáltatás arra irányul, hogy ezen adatokból megismerhető legyen, hogy az adatszolgáltatás időpontjában a Szolgáltató milyen módon nyújtja a helyhez kötött telefonszolgáltatást, ezen belül a hívások végződtetése milyen módon valósul meg, valamint hogyan valósul meg a más szolgáltatók hálózatával való összekapcsolás (önállóan vagy harmadik szolgáltató bevonásával), keletkezik-e a hívások végződtetéséből bevétel és az mely szolgáltatónál jelentkezik.

Az Eht. 47. § (5) bekezdése külön is kimondja, hogy „a piacmeghatározás és piacelemzés érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatszolgáltatásra kötelesek. A Hatóság a 62-66. §-ok szerinti eljárásában a más eljárásában szolgáltatott adatokat is felhasználhatja, amennyiben azokat az elektronikus hírközlési szolgáltató a Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatta. A Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatót az általa más eljárásban szolgáltatott adatok 62-66. §-ok szerinti eljárásban való lehetséges felhasználására előzetesen figyelmeztetni köteles”.

Mivel a jövőbeni piacelemzési eljárás előkészítése érdekében a jelen adatszolgáltatásban kért adatok rendelkezésre állása a jövőbeni piacelemzési eljárás tekintetében biztosítandó, ezért a jelen határozatban foglalt adatszolgáltatási felhívás teljesítése az Eht. 47. § (1) bekezdésében említett hatósági hatáskörbe utalt feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

Minderre tekintettel az Eht. 10. § (1) bekezdésének 5. pontja szerinti hatósági hatáskörbe utalt feladat ellátásához szükséges adatok vonatkozásában, az Eht. 47. § (1) bekezdése alapján hívtam fel adatszolgáltatásra a Szolgáltatót, egyúttal figyelmeztettem az adatok Eht. 62-66. §-ai szerinti eljárásban történő felhasználására.

Felhívom a Szolgáltató figyelmét, hogy a jelen felhívás nem megfelelő teljesítésének minősül az is, ha a Szolgáltató jelen felhívásban foglalt adatok közlésével kapcsolatban feltételeket támaszt, vagy az adatok közlésével összefüggő észrevételei vagy nyilatkozatai okán nem teljesíti a felhívásban foglaltakat.

Tájékoztatom a Szolgáltatót, hogy az Eht. 33. § (2) bekezdése alapján megjelölheti – a közérdekből nyilvános, vagy jogszabályban meghatározottak szerint egyébként törvény által védett titoknak nem minősíthető adatok kivételével – törvény által védett titok, különösen az üzleti titok védelmére, egyéb méltányolható érdekre, továbbá jelentős hírközléspolitikai, vagy hírközlési piaci versennyel összefüggő szempontra hivatkozással azokat az adatokat, amelyek zárt kezelését szükségesnek tartja. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles olyan iratváltozatot is készíteni, amely az előbbiekben meghatározott adatokat nem tartalmazza.

Jelen adatszolgáltatási felhívás tekintetében az ügyintéző Bitter Ferenc, akinek elérhetősége a következő:

Telefon: 06-1-457-7921
E-mail: bitter@nmhh.hu
Fax: (1) 457-7123

A Hatóság jelen felhívást és mellékleteit a nyilvánosság és hatékonyság elvének, továbbá az adatszolgáltatásra felhívottak jogainak és méltányolható érdekeinek érvényesítése, az önkéntes jogkövetés elősegítése érdekében internetes honlapján közzéteszi.

A felhívás nem, vagy nem megfelelő teljesítésének esetére megállapított határozati kötelezés lehetősége az Eht. 47. § (2) bekezdésén, a felhívás elleni jogorvoslati tájékoztatás az Eht. 47. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2016. május „      ”.

P.H.

dr. Karas Monika
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
nevében és megbízásából:

dr. Beke Nándor
szabályozási igazgató