MN/4677-4/2017. számú határozat: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése (Raycom-GTE Kft., TVD1+, 2016. szeptember 4.)

Hatósági döntés dátuma: 2017. március 30.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Raycom-GTE Kft.-vel (4031 Debrecen, Derék u. 104. 6. em. 52., továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben, az általa üzemetetett TVD1+ médiaszolgáltatásán 2016. szeptember 4-én sugárzott médiaszolgáltatása tekintetében hivatalból lefolytatott eljárásban az egész órától egész óráig tartó időszakon belül tizenkét perc hosszúságban sugározható reklámok időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés két alkalommal történt megsértése miatt a Médiaszolgáltatót

20 000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

A Médiaszolgáltató a bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles megfizetni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára. A bírság megfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Hivatal a határozatban foglaltakat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint végrehajtja. A késedelmesen megfizetett bírságot késedelmi pótlék terheli.

E határozat ellen az annak közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.