Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

PC/11615/2017. számú adatszolgáltatásra kötelező határozat

• Publikálva: 2017.04.19. 16:12 • Címke: jelentős piaci erejű (JPE) szolgáltatók, piacmeghatározás, adatszolgáltatás, adatszolgáltatási kötelezettség, hatósági döntések

 

Ügyiratszám: «IKTSZ»

Tárgy: kötelezés adatszolgáltatásra a „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” megnevezésű piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása iránti eljárás lefolytatása érdekében szükséges adatok vonatkozásában.

 

 

Ügyintéző: Bitter Ferenc

Melléklet: CD adathordozó

 

HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a «Eljaras». számú eljárásban, a tárgyban megjelölt piacok meghatározása, elemzése, azokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárás lefolytatása érdekében szükséges adatok vonatkozásában adatszolgáltatásra

kötelezi

«előtag» «kiküldési_név»«utótag» (székhelye: «k_irsz» «k_varos», «k_cim»;  cégjegyzékszáma: «cjsz»; szolgáltatói azonosító kódja: «szkod»; a továbbiakban: Szolgáltató), az alábbiak szerint:

A jelen határozat mellékleteként csatolt CD-mellékleten található, illetve a http://nmhh.hu/HK_Telefon_Vegzodtetes_2017 internetes honlapról letölthető adatszolgáltatási íveket vagy az adatszolgáltatás nemteljesítésének alapos indokai tekintetében megfelelően alátámasztott nyilatkozatát a https://adatkapu.nmhh.hu címen elérhető elektronikus infrastruktúra igénybevételével a Szolgáltatói nyilatkozattételi űrlap kitöltésével elektronikus ügyintézés keretében vagy cégszerűen aláírva postai úton – így cégszerűen aláírva papír alapon és CD-adathordozón vagy önállóan, CD-adathordozón – jelen határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül küldje meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) részére.

Amennyiben az adatszolgáltatási íveket CD-adathordozón küldi meg, külön, cégszerűen aláírt papíralapú dokumentumban nyilatkozzon arról, hogy a CD-adathordozó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § i) pontja szerinti iratnak minősül, valamint arról, hogy a CD-adathordozón elküldött adatok hitelesek és megegyeznek a Szolgáltató által szolgáltatni kívánt adatok körével.

Az adatszolgáltatás a továbbra is az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőnek minősülő Szolgáltató esetében akkor is teljesítendő, ha elektronikus hírközlési tevékenységét az adatszolgáltatással érintett időpontot követően szüntette meg.

Amennyiben a Szolgáltatónál az adatszolgáltatással érintett időpontot követően jogutódlás történt, akkor a jogutódlást megelőző időpont jogelőd szolgáltatására vonatkozó adatok tekintetében a jogutód úgy tehet eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, hogy az adatokat a saját nevében, de a jogelődre vonatkozóan azonos formában, a saját adatszolgáltatásán kívül, külön kérdőíven szolgáltatja.

A határozatban foglalt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság bírságot szabhat ki, amelynek mértéke a jogsértő hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítéséből származó előző évben elért nettó árbevételének legfeljebb 0,05%-áig terjedhet, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy az árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. A Hatóság a jogsértő szervezet bírságolásán túlmenően a szervezet vezető tisztségviselőjét is bírsággal sújthatja, amelynek összege ötvenezer forinttól hárommillió forint összegig terjedhet.

A jelen eljárásban, illetve a Hatóság más eljárásában, a Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatott adatok a piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárásban felhasználhatók.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak közlésétől számított 15 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással – az Elnökhöz benyújtott nemperes eljárás iránti kérelemmel – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

Az Elnök az Eht. 10. § (2) bekezdés szerinti 10. § (1) bekezdésének 5. pontjában foglalt hatáskörében – az Eht. 62-65. § szerinti piacelemzési eljárás keretében – „megállapítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az egyes érintett piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, valamint meghatározza a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezettségét.” Az Elnök a fenti hatáskörében eljárva, az Eht. 47. § (1) bekezdés a) pontja alapján „az Eht. hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőt, elektronikus hírközlési szolgáltatót hatósági határozatával kötelezheti – abban az esetben is, ha az a minősített adatok kivételével törvény által védett titoknak minősül – valamennyi olyan adat szolgáltatására, amely a Hatóság hatósági hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához szükséges.”
Az Eht. 62. § (1) bekezdése szerint „az Elnök azonosítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, valamint annak hatékonyságát, és amennyiben azokon a verseny nem hatékony, azonosítja az érintett piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót, szolgáltatókat, valamint a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra, illetve szolgáltatókra az Eht. XI-XIV. fejezetében foglalt kötelezettségek közül a piacelemzés alapján feltárt versenyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal arányos, legalább egy kötelezettséget ír elő, vagy a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra korábban, az Eht. 62. § (1) bekezdése szerinti piacelemzés első elvégzését megelőzően jogszabályban, illetve azt követően a határozatában megállapított legalább egy kötelezettséget fenntart, illetve módosítja azt.

A jövőbeni, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról szóló 2014. október 9-i 2014/710/EK bizottsági ajánlás melléklete szerinti piacra vonatkozó piacelemzési eljárás megfelelő előkészítése érdekében a Hatóságnak be kell szereznie a döntést megalapozó, annak meghozatalánál figyelembe veendő valamennyi releváns adatot, így elsődlegesen az arra vonatkozó adatokat, hogy mely szolgáltatók és milyen megoldással nyújtják az adott szolgáltatást. A Hatóságnak az így beszerzett adatok alapján kell a piacelemzési eljárását azokkal a szolgáltatókkal szemben megindítania, akik a tárgy szerinti piacon az adott szolgáltatást nyújtják.

A jelen határozat mellékletét képező adatszolgáltatási ívekben részletezett, piacelemzéshez és piacmeghatározáshoz szükséges, az egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban megvalósuló hívásvégződtetéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók beazonosítására és ezen szolgáltatások alapvető jellemzőire kiterjedő adatok tekintetében hívtam fel adatszolgáltatásra a Szolgáltatót.

Az adatszolgáltatás elrendelése azért szükséges, hogy a Hatóság egyértelműen meggyőződhessen arról, hogy a tárgybani szolgáltatást a Szolgáltató az adatszolgáltatás időpontjában nyújtja-e, továbbá hogy ezen adatokból megismerhető legyen, hogy a Szolgáltató milyen módon nyújtja a helyhez kötött telefonszolgáltatást, ezen belül a hívások végződtetése milyen módon valósul meg, valamint hogyan valósul meg a más szolgáltatók hálózatával való összekapcsolás (önállóan vagy harmadik szolgáltató bevonásával), keletkezik-e a hívások végződtetéséből bevétel és az mely szolgáltatónál jelentkezik.

A tárgybani eljárás vonatkozásában az Eht. 47. § (4) bekezdése kimondja, hogy „A piacmeghatározás és piacelemzés érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatszolgáltatásra kötelesek. A Hatóság a 62-66. §-ok szerinti eljárásában a más eljárásában szolgáltatott adatokat is felhasználhatja, amennyiben azokat az elektronikus hírközlési szolgáltató a Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatta. A Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatót az általa más eljárásban szolgáltatott adatok 62-66. §-ok szerinti eljárásban való lehetséges felhasználására előzetesen figyelmeztetni köteles”.

Minderre tekintettel az Eht. 10. § (1) bekezdésének 5. pontja szerinti hatósági hatáskörbe utalt feladat ellátásához szükséges adatok vonatkozásában, az Eht. 47. § (1) bekezdése a) pontja alapján adatszolgáltatásra köteleztem a Szolgáltatót, egyúttal figyelmeztettem az adatok Eht. 62-66. §-ai szerinti eljárásban történő felhasználására.

Tekintettel arra, hogy e határozatot az eljárás megindításától számított nyolc napon belül meghoztam, az eljárás megindításáról szóló értesítést a Ket. 29. § (4) bekezdés b) pontja szerinti okból mellőztem. Az eljárás megindításának tényét és idejét az ügyiratra feljegyeztem.

Az Eht. 47. § (8) bekezdése szerint: „Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a (1)-(3) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a Hatóság bírságot szabhat ki, amelynek mértéke – a jogsértő előző évben elért 49. § (11) bekezdése szerinti nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét figyelembe véve – a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,05%-a, de legalább 100 000 Ft. Árbevételi adatok, vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. Ezen túlmenően az adatszolgáltatás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szolgáltató vezető tisztségviselőjét is.”

Felhívom a Szolgáltató figyelmét, hogy az Eht. 47. § (12) bekezdése alapján felel „az adatszolgáltatás tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért éshelyességéért”. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem megfelelő teljesítésének minősül az is, ha a Szolgáltató jelen határozatban foglalt adatok közlésével kapcsolatban feltételeket támaszt, vagy az adatok közlésével összefüggő észrevételei vagy nyilatkozatai okán nem teljesíti a határozatban foglaltakat.

Tájékoztatom a Szolgáltatót, hogy az Eht. 33. § (2) bekezdése alapján megjelölheti – a közérdekből nyilvános, vagy jogszabályban meghatározottak szerint egyébként törvény által védett titoknak nem minősíthető adatok kivételével – törvény által védett titok, különösen az üzleti titok védelmére, egyéb méltányolható érdekre, továbbá jelentős hírközléspolitikai, vagy hírközlési piaci versennyel összefüggő szempontra hivatkozással azokat az adatokat, amelyek zárt kezelését szükségesnek tartja. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles olyan iratváltozatot is készíteni, amely az előbbiekben meghatározott adatokat nem tartalmazza.
Felhívom továbbá a Szolgáltató figyelmét, hogy az Eht. 47. § (4) bekezdésében foglaltakon túlmenően, az Eht. 35. § (6) bekezdése alapján a jelen eljárásban szolgáltatott adatok kivételesen indokolt esetben más eljárásban is felhasználhatók, amennyiben az ügyfelek eljárási terheinek csökkentése vagy a megfelelő, illetve hatékony jogérvényesítés azt szükségessé teszi.

Jelen adatszolgáltatási felhívás tekintetében az ügyintéző Bitter Ferenc, akinek elérhetősége a következő:

Telefon: 06-1-457-7921
E-mail: bitter@nmhh.hu
Fax: (1) 457-7123

Az Eht. 23. §-a alapján a Hatóság a jelen eljárásban a Ket. rendelkezéseit az Eht.-ban foglalt eltérésekkel alkalmazza.

A jogorvoslati tájékoztatás az Eht. 47. § (6)-(7) bekezdésén alapul.

Budapest, 2017. április „      ”.

P.H.

dr. Karas Monika
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
nevében és megbízásából:

dr. Beke Nándor
szabályozási igazgató