Eljárási tájékoztató elektronikus hírközlési szolgáltató és /vagy szolgáltatás adataiban bekövetkezett változások bejelentéséről

Legutóbb frissítve: 2019. július 9.

1. Ügytípus megnevezése

Elektronikus hírközlési szolgáltató és/vagy szolgáltatás adataiban bekövetkezett változások bejelentése

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala
Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztály

Hírközlési Szolgáltatások Bejelentési Osztálya
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf.: 997.
Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673 Telefax: (1) 468-0680

Ügyfélfogadási idő

Hétfő - Csütörtök

8.00-16.00

Péntek

8.00-13.30

3. Illetékesség

Országos

4. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Bejelentés benyújtása az eljáró szervhez (lásd a 2. pont) a szolgáltató és/vagy a szolgáltatás adataiban bekövetkezett változásokról.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 76. § (6a) bekezdése szerint az elektronikus hírközlési szolgáltató a bejelentésben közölt adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak. Ha a szolgáltató a bejelentésben közölt adatokban bekövetkezett változásokat határidőn belül nem jelenti be, a Hatóság a mulasztó elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben bírságot alkalmazhat.

5. Ügyintézési határidő

A Hatóság eljárásainak ügyintézési határideje - amennyiben e törvény eltérő szabályokat nem állapít meg - hatvan nap. (Eht. 31. § (1) bekezdés)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 118. § (3) bekezdése szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

6. Igazgatási szolgáltatási díj mértéke és a díjfizetés módja

A változás-bejelentésre irányuló eljárás díja 0 Ft.

7. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

A változás-bejelentéshez nem kapcsolódik formanyomtatvány. Az ügyintézéshez NMHH Adatkapun keresztül elérhető űrlap áll rendelkezésre, amely a kapcsolódó tartalmak alatt elérhető.

8. Vonatkozó jogszabályok:

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
 • 5/2016. (VIII. 16.) NMHH rendelet az interfészek bejelentéséhez kapcsolódó műszaki leírások tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról
 • 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról
 • 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

9. Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

Ügyfelet megillető jogok

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg az Ákr. alapján:

 • iratbetekintési jog, másolat vagy kivonat készítésének joga,
 • nyilatkozattételi jog és bizonyítási indítvány tételének joga,
 • jogorvoslathoz való jog,
 • tájékoztatási jog,
 • nyelvhasználat joga,
 • törvény által védett adatok védelméhez való jog.

Ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik az Ákr. alapján:

 • jóhiszeműen köteles eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal és a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.