Eljárási tájékoztató – Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartása (cégregisztráció)

A Filmiroda  a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) 27. és 28. §-a alapján nyilvántartást vezet az állami támogatást igénylő mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről, valamint Mktv. 2. § 23. pontja alapján a megrendelésre készülő filmalkotások gyártásában részt vevő magyar vállalkozásokról (filmgyártó vállalkozások).

A Filmiroda hatósági eljárása keretében lefolytatott valamennyi (tehát közvetlen és közvetett) támogatás igénybevételére vonatkozó eljárás csak akkor folytatható le, ha a filmelőállító/filmgyártó regisztrálta magát a Filmiroda hatósági eljárása keretén belül lefolytatott „mozgóképszakmai személy vagy szervezet regisztráció” elnevezésű eljárás keretében, illetve amennyiben a regisztrált szervezetek listájáról el nem számolt támogatás miatt a támogató szervezet értesítését követően a Filmiroda nem törölte.

Nyilvántartásba vételét a magyar állampolgár, illetve a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, a Magyar Köztársaság területén vagy valamely EGT államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság kérheti, ha közvetlen vagy közvetett állami támogatást kíván igénybe venni.

A hatósági eljárás lefolytatását követően, a Filmiroda határozatban dönt a mozgóképszakmai személy vagy szervezet regisztrációjáról. A határozat tartalmazza a regisztrációs számot, amely alapján kérelmezhető az állami támogatás igénybevehetőségét igazoló, további hatósági eljárások lefolytatása.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az állami támogatás igénylését megelőzően kell benyújtani.

A regisztrációs eljárás hatósági eljárási ideje 30 nap, amely hivatalból 30 nappal meghosszabbítható. Ennek tekintetében felhívom a figyelmét, hogy amennyiben közvetlen állami támogatás igénybevételére pályázik a támogató szervek által kiírt pályázatokon, akkor a pályázati határidő lejárta előtt a fenti eljárási idő figyelembevételével kérelmezzék a mozgóképszakmai személy vagy szervezet regisztrációját a Filmirodánál, ugyanis az állami támogatás igénybevehetőségének alapvető feltétele a regisztrációs határozat.

A hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását követően a Mktv. 28. § (7) bekezdésében meghatározott célból a megkeresi a Magyar Mozgókép Közalapítványt, a Nemzeti Kulturális Alapot és a minisztériumokat (a továbbiakban együtt: jelentős támogató szervezetek). A jelentős támogató szervezetek a megkereséstől számított 15 napon belül nyilatkoznak arról, hogy a nyilvántartásba vételét kérő szervezetnek vagy természetes személynek, illetve a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által alapított vagy tulajdonolt más szervezetnek a támogatóval szemben van-e a Tv. hatálya alá tartozó lejárt, teljesítetlen fizetési vagy elszámolási kötelezettsége. Ilyen kötelezettség fennállása esetén a jelentős támogató szervezet nyilatkozik annak mértékéről, megjelölve a kérelmező által igénybe vett közvetlen állami támogatás összegét és a támogatott tevékenységet, illetve filmalkotást.

A Filmiroda a hatósági megkeresés mellőzésével veszi nyilvántartásba azt a jogelőd nélkül alapított új szervezetet, amelynek alapítói (tulajdonosai) és vezető tisztségviselői között kizárólag a nyilvántartásban már szereplő szervezet vagy természetes személy található. A hatóság a nyilvántartásba vételről az új szervezet megalapítását követően dönt.

Nem vehető nyilvántartásba, illetve a Filmiroda törli a nyilvántartásból azt az igénylőt, aki az általa igénybe vett közvetlen állami támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a támogató szervezet által meghatározott határidőben és feltételek szerint nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik, mindaddig, amíg a támogatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti. Ilyen esetben az újbóli nyilvántartásba vételre legkorábban az elszámolási vagy a teljesítési határidő lejártát követő három év elteltével kerülhet sor, kivéve, ha az igénylő a támogató szervezettel szembeni fizetési kötelezettségét időközben teljesítette.


A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) 27. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartásba vétel nem feltétele a támogatás nyújtásának azon szervezetek, illetve intézmények esetében, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve közgyűjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgóképszakmai tárgyú közgyűjteményeket. Ezen szervezeteknek a támogatás igénylésekor nyilatkozniuk kell arról, hogy az Mktv 28. § (7) bekezdése szerinti kizáró feltételek velük szemben nem állnak fenn.