Tájékoztató a filmszakmai pályázatokhoz

Az alábbi rövid összefoglalóval kívánjuk tájékoztatni Önöket, hogy különböző filmszakmai pályázati eljárásokban mely, a Filmiroda által kiállított határozat benyújtását írják elő a közelmúltban megváltozott jogszabályok.

1. A támogatási rendszer

A támogatási rendszer forrásait a Mozgóképről szóló 2004. II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 7.§ alapján, az e törvény szerinti közvetlen és közvetett állami támogatások alkotják.

Az Mktv. 2. § (9) bekezdése alapján a közvetlen állami támogatás, az e törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott szervek által mozgóképszakmai célokra nyújtott pénzügyi támogatás.

Az Mktv. 2. § (10) bekezdése alapján a közvetett állami támogatás, a mozgóképszakmai célok megvalósulását szolgáló támogatás, amely után a támogató külön jogszabályokban megállapított adó- és befektetési kedvezményeket vehet igénybe, valamint az állam által kamattámogatás útján támogatott, mozgóképszakmai célokat szolgáló hitelek.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, mint mozgóképszakmai hatóság (a továbbiakban: Filmiroda) eljárásairól a mozgóképszakmai hatóság, szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezik.

2. A gyártási célú közvetlen állami támogatás igénybevételének feltételei

A Filmiroda hatósági eljárása keretében lefolytatott valamennyi (tehát közvetlen és közvetett) támogatás igénybevételére vonatkozó eljárás csak akkor folytatható le, ha a filmelőállító/filmgyártó regisztrálta magát a Filmiroda hatósági eljárása keretén belül lefolytatott „mozgóképszakmai személy vagy szervezet regisztráció” elnevezésű eljárás keretében, illetve amennyiben a regisztrált szervezetek listájáról el nem számolt támogatás miatt a támogató szervezet értesítését követően a Filmiroda nem törölte.

Filmgyártási célú közvetlen állami támogatás igénybevétele céljából a filmelőállító/filmgyártó kérelmére, a Filmiroda hatósági eljárás keretében az Mktv. 3. és 31. §- a, továbbá az R. 4. § alapján folytatja le a filmalkotás magyar részvételi aranyok alapján történő besorolását. A közvetlen állami támogatás igénybevételéről ezen eljárás keretén belül a Filmiroda határozatot hoz, amely alapján részesíthető a filmelőállító/filmgyártó közvetlen állami támogatásban. Ugyanakkor a közvetlen állami támogatás igénybevételét ezen határozat önmagában nem minden esetben teszi lehetővé, az alábbiak szerint a kulturális követelményrendszernek való megfelelés is kötelező támogathatósági feltétel.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban: Mktv.) módosító, 2008. július 31-től hatályos 2008. évi XXXVIII. törvény rendelkezik a kulturális követelményrendszer bevezetéséről, amelyre vonatkozó szabályok 10. § (2) bekezdése alapján 2008. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni, a 2007. december 31-ét követően indult mindazon támogatási ügyek esetében, ahol a döntést azért nem lehetett meghozni, mert a támogatás az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikke alapján tiltott állami támogatásnak minősült volna. Az említett törvényi rendelkezés szerint, az ügy indulásának szempontjából a közvetlen állami támogatás esetén a pályázati felhívás megjelenésének vagy az egyedi támogatási kérelem benyújtásának, közvetett állami támogatás esetén pedig a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításával kapcsolatos kérelem benyújtásának időpontja az irányadó. Az Mktv. 12/A. § (1) bekezdése alapján filmgyártás céljára az e törvény szerinti közvetlen és közvetett támogatásban csak olyan filmalkotás részesülhet, amely megfelel az Mktv. 12/B. §-ban meghatározott kulturális követelményeknek. A fentebb említett jogszabályi hivatkozások alapján, a Filmiroda a filmelőállító/filmgyártó kérelmére állapítja meg a filmgyártási célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó jogosultságot. (Ezen jogosultság nem egyezik meg az Mktv. 19.§ (1) bekezdésének e) pontja és 31.§ (3) bekezdése, valamint az R. 10.§- a szerinti támogatásra jogosultság igazolásával.)

A követelményrendszernek való megfelelés, mint támogathatósági feltétel vizsgálata meg kell, hogy előzze a támogatásról szóló döntést. A filmalkotás akkor felel meg a kulturális követelményeknek, ha az Mktv. 12/B. § szerinti táblázat pontrendszerének, a törvényben előírtak alapján eleget tesz. Az említett táblázat a Filmiroda formanyomtatványán nyújtható be, kulturális teszt néven. Ezt a követelményrendszert a vonatkozó ügyekben a Filmiroda közigazgatási eljárás keretében vizsgálja, arról határozatot hoz, melyről igény esetén értesíti a közvetlen állami támogatást nyújtó támogatót is. Filmgyártási célú közvetlen állami támogatás igénybevétele esetén, a Filmiroda a fentiekben említett, a magyar részvételi arányok szerinti besorolási eljárás keretén belül végzi a kulturális követelmények vizsgálatát a filmalkotásra vonatkozóan, és a két vizsgált besorolásról egy határozatban hoz döntést.

Amennyiben a filmelőállító/filmgyártó a filmalkotás tekintetében indult és nyert az Mktv. 1.§ (3) bekezdése szerinti támogató szervezet (MMK, NKA, MTFA) által 2007. december 31-e előtt kiírt pályázaton, nem kell kulturális tesztet kitöltenie, így elegendő a közvetlen állami támogatás igénybevehetőségét lehetővé tevő besorolási határozattal a pályázatot kiíró támogató szervhez fordulnia. Ettől eltérő esetben, ha nem indult ilyen pályázaton vagy pályázott, de azon nem nyert támogatást, kötelező a kulturális teszt kitöltése.

3. A gyártási célú közvetett állami támogatások igénybevételének feltételei

Amennyiben a filmelőállító/filmgyártó közvetlen filmgyártási célú támogatás mellett közvetett filmgyártási célú támogatást is igényel (vagy amennyiben kizárólag közvetett támogatást akar igénybe venni), kötelező kérnie a már említett Tv. 19. § (1) bekezdésének e) pontja és 31. § (3) bekezdése, továbbá R. 10.§- a alapján a közvetett állami támogatás igénybevételére vonatkozó támogatásra jogosultság igazolása elnevezésű eljárás lefolytatását. A kulturális követelményrendszerre vonatkozó szabályok ebben az eljárásban is kötelező jelleggel alkalmazandóak. Amennyiben a filmelőállító/filmgyártó közvetlen és közvetett támogatást is igényel, a kulturális teszt vizsgálata már a besorolási eljárással egyidejűleg megtörtént, csak közvetett támogatás igénybevétele esetén azt a támogatásra jogosultság igazolására vonatkozó eljárás keretén belül, eredményét egy határozatba foglalva végzi el a Filmiroda.

4. A filmterjesztési célú állami támogatások igénybevételének feltételei

Filmelőállító/filmgyártó/forgalmazó kérelmére, forgalmazási célú állami támogatás igénybevétele céljából, a Filmiroda hatósági eljárása keretében lefolytatja a filmterjesztés támogatása érdekében történő filmek „art” besorolási eljárását. A Filmiroda a művészi értékű vagy kulturális jelentőségük miatt támogatásra érdemes filmalkotásoknak, terjesztésük elősegítése céljából a filmalkotás előállítójának vagy terjesztőjének kérelmére „art” minősítést adhat. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján filmterjesztés céljára közvetlen állami támogatás csak olyan filmalkotással összefüggésben adható, amely megfelel a törvény 12/B. §-ban meghatározott kulturális követelményeknek. Amennyiben a filmelőállító/filmgyártó/forgalmazó kérelmezi a filmalkotás „art” besorolását, csak a kulturális követelményrendszernek megfelelő kulturális teszt benyújtásával együtt teheti. Ebben az esetben a Mktv. 12/B. §-ban meghatározott táblázatot csak a-h pontig kell kitöltenie, melyről a filmszakmai bizottság ülés keretében dönt a besorolási eljárás során. Amennyiben a filmelőállító/filmgyártó/forgalmazó nem nyújt be kérelmet a Filmirodánál „art” besorolási eljárás lefolytatására, de már rendelkezik korhatár besorolási határozattal, és magyar filmalkotással pályázni szeretne valamely támogató szervnél filmforgalmazási célú közvetlen támogatásra, akkor kötelezően be kell nyújtania a Filmirodába az Mktv. 12/B. §-ban meghatározott táblázat összes pontja alapján kitöltött kulturális tesztet.