Adatváltozás bejelentése – módosítási eljárás (Nemzeti Filmiroda)

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv) 28. § (2) bekezdése alapján a Filmiroda nyilvántartásában, ha a támogatást szervezet igényli, szerepelnie kell a támogatást igénylő nevének, székhelyének, cégjegyzékszámának vagy bírósági nyilvántartási számának, adószámának, képviselője nevének és lakóhelyének.

Az Mktv. 28. § (3) bekezdése alapján a Filmiroda nyilvántartásban, ha a támogatást természetes személy igényli, szerepelnie kell a támogatást igénylő nevének, lakóhelyének, születési helyének és idejének, adószámának vagy azonosító jelének.

A mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 30 napon belül kell bejelenteni a hatóságnak.

Az adatmódosításnak hivatalos eljárási útja van, mely az Ügyfél bejelentési kötelezettségére indul. Az adatváltozás bejelentésének nincs hivatalos formanyomtatványa, a kérelemben az Ügyfél fogalmazza meg a változás tényét, illetve, hogy a módosítás, mely a Filmiroda cégregisztrációs eljárása során kötelezően benyújtott okiratokat érintette. A kérelmet a Filmiroda Igazgatójának kell címezni.  A módosult dokumentumokat  eredeti vagy közjegyző által hiteles formában az átvételi elismervényhez csatolva kell beküldeni a Filmiroda ügyfélszolgálatára.

Tájékoztatjuk, hogy az adatbejelentési kötelezettségük kiterjed a levelezési címűk, fax számuk, kapcsolattartójuk nevének és elérhetőségének változására is, ugyanakkor ezen módosításokat a Filmiroda a fenti eljárás lefolytatását mellőzve veszi tudomásul.  Erre irányuló bejelentésüket  tehát bármilyen információs csatornán keresztül megtehetik.