Beszámoló a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal 2019. évi tevékenységéről

Közzétéve: 2020. március 24.

1. A Kerekasztal tevékenységének jogszabályi háttere

Az Országgyűlés 2013 decemberében elfogadta az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvényt, amely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezéseit is módosította.
A törvénymódosítás életre hívta a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) mint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Elnökének az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján hozzáférhető médiatartalmak, információk tekintetében a kiskorúak egészséges fejlődését biztosító jogszabályi előírások elfogadását és hatályosulását elősegítő, javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületét. Az elnökből és húsz tagból álló testület a törvényben meghatározott feladatai ellátásán túl előző évi tevékenységéről az NMHH Elnökének évente május 1-jéig írásos beszámolót készít, amit a honlapján is nyilvánosságra hoz.

2. A Kerekasztal tagjai

A Kerekasztal elnökét és tagjait az NMHH Elnöke nevezi ki három évre. A Kerekasztal elnökét, valamint két tagot saját jelölés alapján, a további tagokat pedig gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek, a hírközlési piaci szakmai szövetségek ajánlásai, valamint az illetékes minisztériumok javaslata alapján nevezte ki az NMHH Elnöke három évre.

A Kerekasztal elnöke és tagjai voltak 2019-ben:

 1. Pejkó Tímea, NMHH, a Kerekasztal elnöke (2019. augusztus 15-től dr. Bene Emesét váltva)
 2. dr. Vass Ágnes, a Médiatanács tagja
 3. dr. Csalár Dorina, NMHH (2019. március 9-től Váradiné Kónya Ildikót váltva)
 4. dr. Baracsi Katalin, Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület; Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
 5. Bogdándi Ferenc, Magyar Újságírók Közössége
 6. dr. Csömör Magdolna, Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
 7. dr. Dávid Róbert, Belügyminisztérium
 8. dr. Detrekői Zsuzsa, Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete
 9. Kőrösné dr. Mikis Márta, Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
 10. dr. Mayer Erika, Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület; Magyar Tartalomipari Szövetség; Magyar Elektronikus Újságírók Szövetsége
 11. Mikesy György, Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Szakiskola, Készségfejlesztõ Iskola, Kollégium
 12. dr. Németh Tibor, Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete
 13. Pintér Róbert, Médiaunió Alapítvány
 14. dr. Pócsik Ilona, Önszabályozó Reklám Testület; Reklám Világszövetség; Médiasmart Egyesület
 15. Répás Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 16. Sterner Zoltán, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
 17. dr. Szilágyi Zsuzsanna, Magyar Lapkiadók Egyesülete
 18. Szabó Gyula, Nemzeti Pedagógus Kar
 19. Takács Imre, Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
 20. Táler Orsolya, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
 21. Sebhelyi Viktória, UNICEF (2019. október 1-től dr. Tausz Katalint váltva)

3. A Kerekasztal tevékenysége

3.1. A Kerekasztal ülései

A Kerekasztal 2019-ben március 6-án, június 5-én és október 16-án ülésezett. A Kerekasztal 2019. október 16-án tartott ülése nem volt határozatképes.

A Kerekasztal ülésein tárgyalta a Netszűrő elnevezésű, az NMHH által fejlesztett gyermekvédelmi szűrőszoftverre vonatkozó kérdéseket: bemutatásra került az elkészült Netszűrő szoftver, ismertetésre került a kapcsolódó kommunikációs kampányterv, valamint kidolgozásra és elfogadásra került a pedagógusok Netszűrővel kapcsolatos tevékenységét segítő tájékoztató anyag. Ezen túlmenően az NMHH Kommunikációs Igazgatósága rendszeresen tájékoztatta a Kerekasztalt a gyermekvédelem témakörében tett lépéseiről, valamint a Kerekasztal az ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslatot tárgyalta meg.

3.2. A Netszűrő elnevezésű szűrőszoftverrel kapcsolatos kérdések megvitatása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (11) bekezdése előírja a köznevelési intézmények számára, hogy a gyermekek, tanulók számára hozzáférhető, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépeket a gyermekek, tanulók védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel kötelesek ellátni a gyermekek és tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődése védelmének érdekében. A jelenleg ingyenesen rendelkezésre álló szűrőszoftverek nem minden operációs rendszerre való alkalmassága miatt, továbbá az oktatási intézményekben felmerülő speciális igények kielégítésére indult el a Netszűrő elnevezésű gyermekvédelmi szűrőszoftver fejlesztése az NMHH-ban.

A Kerekasztal 2019. márciusi ülésén előzetes tájékoztatást kapott a Netszűrő tervezett kommunikációs kampányáról, továbbá megvitatásra került a Kerekasztal Netszűrő bevezető kampányában betölthető szerepe, ami a pedagógusok, illetve rajtuk keresztül potenciálisan a szülők szakmai anyagokkal való elérése lehetne.

A Kerekasztal tagok javaslatai alapján a Kerekasztal 2019. júniusi ülésére összeállításra került a pedagógusok Netszűrővel kapcsolatos tevékenységét segítő tájékoztató anyag, amit a Kerekasztal jóváhagyott.

A Kerekasztal 2019. októberi ülésén bemutatásra került az elkészült Netszűrő szoftver telepítésének módja és használata, mind a szülői oldalról, mind pedig a gyermek szemszögéből nézve. A szűrőszoftver segítségével a szülők meghatározhatják a gyermek(eik) által adott informatikai eszközökön elérhető tartalmak típusát, az internetezés maximális időtartamát, akár napszakokra vonatkozóan óránkénti bontásban is.

A Hatóság részletesen bemutatta a Netszűrő szűrőszoftver, valamint a gyerekaneten.hu oldal népszerűsítésének tervezett módját és eszközeit is, kitérve a kampányt megelőző piackutatás eredményeire és ismertetve a kreatív és médiastratégia elemeit is. A Hatóság célja annak felismertetése, hogy ha a szülő nem tart lépést a gyerekkel, nem tudja megvédeni őt az interneten rá leselkedő veszélyektől.

3.3. Tájékoztatás a Hatóság gyermekvédelmi témájú intézkedéseiről

A Hatóság a 2019. márciusi ülésen tájékoztatást nyújtott az NMHH 2018. nyarán, valamint 2019. január-februárjában lezajlott gyermekvédelmi kampányairól, amelyek az online zaklatásról, a hozzájárulás nélküli tartalommegosztásról és a bankkártyás visszaélésekről szóltak. A kampányhoz kapcsolódóan létrejött az nmhh/para microsite. A Kerekasztal tagjai számára bemutatásra került az online zaklatás témakörében a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói által készített film is.

A Hatóság a Kerekasztal 2019. októberi ülésén az NMHH gyerekaneten.hu tervezett internetes oldaláról tartott prezentációt. A honlap célja egy – mobilnézetre alkalmazott – szótár alapú tudásbázis létrehozása, ahol a szülők bármikor könnyen megtalálhatják a gyermekek hétköznapi kommunikációjában előforduló, számukra azonban megértési nehézséget okozó szó, kifejezés vagy emotikon magyarázatait.

3.4. A Kerekasztal ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslat

A Kerekasztal tárgyalta azt az ügyrendjének módosítását célzó javaslatot, amely szerint a Kerekasztal tagjainak az üléseken való részvétele telekommunikációs eszköz útján is biztosított legyen. Tekintettel arra, hogy az ülésen az audiokonferencia útján résztvevő tag csak tanácskozási joggal rendelkezhetne, szavazati joggal nem, valamint a határozatképesség megállapításakor sem vehető figyelembe, a javaslatot a Kerekasztal végül nem fogadta el.

4. A Beszámoló elfogadása a Kerekasztal által

Jelen beszámolót a Kerekasztal az 1/2020. (III.4.) számú döntésével fogadta el.

Az Ekertv. 4/D. § (3) bekezdése alapján előterjesztett Beszámolót elfogadom / nem fogadom el:

Budapest, 2020. március ...

……..………………………

Dr. Karas Monika
elnök


Az alábbi, letölthető dokumetum a beszámoló aláírt változata.