Értesítés építési engedély megadásáról – EE/22016-13/2020. számú határozat: Budapest X. ker., Kőér utca (hrsz: 38303/40) az X-121 jelű MolaRi oszlopos sziréna végpont

Közzétéve: 2020. október 14.

Iktatószám: EE/22016-14/2020
Tárgy: Budapest X. ker., Kőér utca Hrsz: 38303/40 X-121 jelű MolaRi oszlopos sziréna végpont engedélyezése
Készült: 2020.10.13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a Hatóság a 2020.10.13. napján kelt, EE/22016-13/2020 számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Ügyintéző Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Karóczkainé Auer Ágnes EE/22016/2020. Budapest X. ker., Kőér utca Hrsz: 38303/40 X-121 jelű MolaRi oszlopos sziréna végpont Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fólgazgatóség székhelye: 1149 Budapest, (Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fólgazgatóség székhelye: 1149 Budapest, 1149)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fólgazgatóség székhelye: 1149 Budapest, (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., a továbbiakban: Építtető) részére az Pfeffer Imre Ferenc T-01-14260, a továbbiakban: Tervező) által készített, 2020. júliusban készült  verzió 1.0 számú építési engedélyezési terv alapján, a Budapest X. ker., Kőér utca Hrsz: 38303/40 X-121 jelű MolaRi oszlopos sziréna végpont elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek helyrajzi száma:  Budapest X. ker., Kőér utca Hrsz: 38303/40 (EOV X 236134, EOV Y 656072) az építési engedélyt megadja,az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély véglegessé válás napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető indokolt kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

 • PMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály PE-06/KTF/26391-2/2020. számú, 2020.09.23. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., KÜJ: 102915983, a továbbiakban: Kérelmező) részére a Budapest X. kerület, Kőér utca 38303/40 hrsz.-ú ingatlanon tervezett X-121 jelű MolaRi oszlopos polgárvédelmi sziréna végpont építési engedélyének kiadásához hozzájárult, az alábbi kikötésekkel:
  1. A használatbavételi engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a véglegessé vált építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak stb. megfelelően végezték, illetve, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM együttes rendeletben [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet] előírt mértéket.
  2. A felelős műszaki vezető nyilatkozatának ki kell térnie arra is, hogy az építési-bontási hulladékokat az előírások szerint kezelték, és legkésőbb az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről - engedéllyel rendelkező szervezet által engedéllyel rendelkező kezelőnek - hasznosításra, illetve ártalmatlanításra elszállították.
  3. Az építés során keletkező hulladékok szelektív gyűjtését és lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosítását biztosítani kell.
  4. A szelektíven gyűjtött hulladék esetében előnyben kell részesíteni a hulladékhasznosítást az ártalmatlanítással szemben.
  5. Az építés során keletkező hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át (hasznosításra, ártalmatlanításra).
 • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100/13892-1/2020.ált. számú, 2020. 09.28. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult eljárásban a Budapest X. ker., Kőér utca Hrsz.: 38303/40 X121 jelű MolaRi oszlopos sziréna végpont építéséhez vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárult:
  1. Az építési tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.
  2. Az építési tevékenységek során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg ne szennyeződjön.
  3. A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érdekében – gondoskodni kell. Az építési, felvonulási területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos.
  4. A használatbavételi engedély kérelemhez csatolni kell a műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett jegyzőkönyvet, illetve annak hiteles másolatát.
 • Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. számú melléklet 8. sorszámban meghatározott 7.000 Ft, amely megfizetésre került.

 • HM Hatósági Főosztály mint honvédelmi szakhatóság 11464-2/2020/h Nyt. számú, 2020.09.22. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) által kérelmezett Budapest X. ker., Kőér utca hrsz: 38303/40 X-121 jelű MolaRi oszlopos sziréna végpont építése a 2020. júliusban készült verzió 1.0 számú terv alapján tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta: A beruházás megvalósításához HOZZÁJÁRULOK.
 • BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály BP/2604/01935–2/2020 számú, 2020.09.18. napján kelt végzésében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., a továbbiakban: Építtető) által előterjesztett kérelemre, a Budapest X. kerület, Kőér utca 38303/40 helyrajzi számú ingatlanon A X-121 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont vonatkozó hírközlési hatósági építési engedélyezési eljárásban indult örökségvédelmi szakhatósági eljárást megszüntette.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Indokolás

Az FERCOM SYSTEMS Kft. (1037 Budapest Pomázi út 15.) által képviselt Építtető 2020. 09.10. napján benyújtott építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.
Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

 • a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
 • a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
 • az Építtető építési jogosultsága fennáll,
 • az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 1-468-07-57 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2020.10.13
Levétel napja: 2020.10.28