Értesítés építési engedélyezési eljárás szüneteltetéséről – CD/28719-17/2020.: ivadar 1 antenna tartó torony magasítása építési engedélyezési eljárás szünetelése

Közzétéve: 2021. január 12.

Iktatószám: CD/28719-17/2020.
Tárgy: Tivadar 1 antenna tartó torony magasítása építési engedélyezési eljárás szünetelése.
Ügyintéző: Lugosi Péter
Telefonszám: (52) 522-133

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2021. január 12. napján kelt, CD/28719-16/2020. számú határozattal a Tivadar 1 antenna tartó torony magasítása építési engedélyezési eljárás szünetel.

A kifüggesztés dátuma: 2021. január 12.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/28719/2020. Tivadar 1 antenna tartó torony magasítása építési engedélyezési eljárás szünetelése Hungarocontrol Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33.)

VÉGZÉS

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) megállapítja, hogy a Hungarocontrol Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33., a továbbiakban: Építtető) megbízása alapján eljáró Norgay Kft. (2145 Kerepes, Ady E. u. 5/A., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult Tivadar 1 antenna tartó torony magasítása megnevezésű elektronikus hírközlési építmény CD/28719/2020. számú építési engedélyezési eljárása 2021. január 05. napjától

szünetel.

A Hatóság tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a csak kérelemre folytatható eljárás hat hónapi szünetelés után megszűnik.

A végzés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése mellett. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság belül bírálja el.

INDOKOLÁS

A Kérelmező 2020. november 26. napján benyújtott építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta.

A Hatóság 2020. december 10. napján az eljárás megindításáról az építési engedélyezési eljárásban érintetteket postai úton értesítette.  A Hatóság az építési engedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalások beszerzéséhez a szakhatóságokat megkereste.

A Kérelmező 2021. január 04. napján érkezett kérelmében az eljárás szünetelését kérte.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (1) bekezdése értelmében az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában - az ügyfél kéri.

A fentiek alapján a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § (2) bekezdése szerint a 10. §  (1) bekezdés 12. pontjában foglalt hatáskörében eljárva megállapította, hogy az eljárás a szünetelésre vonatkozó kérelem beérkezését követő naptól szünetel. 

Az Ákr. 49. § (2) bekezdése szerint hat hónapi szünetelés után az eljárás megszűnik.

Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú döntés ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 118. § (3) bekezdésén, a halasztó hatály a 117. § (1) bekezdésén alapul.

Az Ákr. 89. § (1) bekedése alapján, ha az ügyfelek pontos köre nem megállapítható a hatóság a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a döntés közlésének napja a közhírré tétel kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 5. § (10) bekezdése határozza meg. A 18. § (2) bekezdése értelmében a fellebbező díjfizetési kötelezettségét a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással, vagy természetes személy ügyfél esetén, ugyanezen számlaszámra készpénz átutalási megbízás útján (sárga csekk) is teljesítheti. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a fellebbező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát, csekken történő befizetés esetén az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A 18. § (3) bekezdése szerint a díjfizetés megtörténtének igazolását (befizetési bizonylat vagy feladóvevény) a kérelemnek tartalmaznia kell.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Debreceni hatósági irodánál (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00) előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (7) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése alapján a közlemény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Debrecen, 2021. január 12.

 

Németh József
hatósági irodavezető