Értesítés hatósági eljárás megindulásáról – EE/4818/2021. számú eljárás: Budapest X-123 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont (Budapest IX. ker., Üllői út 131. mellett, hrsz: 38293/69)

Közzétéve: 2021. február 23.

Iktatószám: EE/4818-2/2021
Tárgy: közlemény
Ügyintéző: Karóczkainé Auer Ágnes
Készült: 2021. 02. 23.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)bekezdésealapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a Budapest X-123 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont tárgyú hatósági eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/4818/2021 Budapest X-123 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont (Budapest IX. ker., Üllői út 131. mellett Hrsz: 38293/69) Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1150 Budapest, Mogyoródi út 143.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) előtt a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1150 Budapest, Mogyoródi út 143.) kérelmére, Budapest X-123 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont (Budapest IX. ker., Üllői út 131. mellett Hrsz: 38293/69) megnevezésű elektronikus hírközlési építmény ügyében építési engedélyezési eljárás indult 2021.02.23. napján.

Az eljárás ügyintézési határideje az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban. Eht.) 31. § (1) bekezdése értelmében 60 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

  • az eljárás felfüggesztésének időtartama.
  • az eljárás szünetelésének időtartama,
  • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján –meghatározott kivételekkel – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztálynál (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben előre egyeztetett időpontban betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet, illetve élhet nyilatkozattételi jogával.

A Hatóság

  1. írásban: elektronikus úton, postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton
  2. szóban,

tart kapcsolatot az ügyféllel.

Az Ügyfél az ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A közlemény megtalálható a Hatóság Honlapján (nmhh.hu)

Jelen végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés 12. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az alapján értesítette, hogy a rendelkező részben megjelölt elektronikus hírközlési építmény ügyében eljárás indult.

A kapcsolattartás módozatairól szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 26. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 116. § (4) bekezdés e) pontján alapul.

Az eljárás irataiba való betekintés joga az Ákr. 33. §-án, a nyilatkozattételi jogosultság az Ákr. 5. §-án, az adatszolgáltatási kötelezettség az Ákr. 105. §-án alapul.

Az ügyintézési határidőre az elektronikus hírközlésről szóló 2003. C. törvény31. § (1) bekezdése az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe be nem számító eljárási cselekményeket az Ákr. 103. § (3) bekezdése tartalmazza.

Az ügyféli jogok gyakorlásáról szóló tájékoztatás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdésén alapul.

A döntés közlésére vonatkozó rendelkezést az Ákr. 89. §-a tartalmazza.

Az elektronikus hírközlési építményt érintő építésügyi hatósági eljárásról információ az nmhh.hu honlapon található: Szakmai érdekeltek > Építésügy > Építményengedélyezés > Ügyintézés.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 1-468-07-57 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2021. 02. 23.
Levétel napja: 2021.03.10.