Értesítés építési engedély megadásáról – EE/6690-8/2021. számú határozat: Budapest XX. ker., Csoma u., hrsz.: 175377, az XX-025 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont

Közzétéve: 2021. április 7.

Iktatószám: EE/6690-9/2021
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Készült: 2021. 04. 07.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a Hatóság a 2021.04.06. napján kelt, EE/6690-8/2021 számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Ügyintéző Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala Karóczkainé Auer Ágnes EE/6690/2018 Budapest XX-025 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont (Budapest XX. ker., Csoma u., hrsz: 175377) Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 143.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 143., a továbbiakban: Építtető) részére az Pfeffer Imre Ferenc T-01-14260, a továbbiakban: Tervező) által készített, 1.0 számú kiviteli terv alapján Budapest XX-025 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek címe, helyrajzi száma::  Budapest XX. ker., Csoma u. Hrsz: 175377

EOV X 232978; EOV Y 656151

az építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a véglegessé válásának napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető indokolt kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai

  • PMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály PE-06/KTF/16311-2/2021. számon, 2021.03.26. napján szakhatósági állásfoglalást adott.
  • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100/5479/2021.ált. számon, 2021. 04.02. napján állásfoglalást adott.
  • HM Hatósági Főosztály mint honvédelmi szakhatóság 3610-2/2021/h Nyt. számon, 2021. 03.19. napján állásfoglalást adott.
  • BFKH ÉÖF Örökségvédelmi Osztály BP/2604/00767-2/202. számon, 2021.03.18. napján tájékoztatást adott.

A tulajdonos és közművek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az eljárásban ügyfélnek minősülők az engedélyezés tárgyát képező tervdokumentációba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján tekinthetnek be.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Indokolás

Az Építtető) építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

  • a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
  • a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
  • az Építtető építési jogosultsága fennáll,
  • az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (3) – (4) bekezdése alapján hozott döntéseit közhírré tétel útján közli.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett.

A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 1-468-07-57 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2021.04.07.

Levétel napja: 2021.04.22.