Értesítés építési engedély megadásáról: EE/14195-3/2022.: Érd Fehérvári út - Zámori út csomópont körforgalommá alakítása

2022. június 23.

Iktatószám: EE/14195-3/2022.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: dr. Bálint Erik
Telefon: (1) 429-8604
Készült: 2022. június 23.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a
2022. június 23. napján kelt, EE/14195-2/2022. számú határozattal az építési engedélyt  megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. június 23.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljáró hatóság:    Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Az ügy száma:          EE/14195/2022.
Az ügy tárgya:          Érd Fehérvári út - Zámori út csomópont körforgalommá alakítása, Digi hálózat kiváltása
Kérelmező:    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint elsőfokú építési hatóság a fentiek szerint döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény megtalálható a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.