Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – CM/7107-22/2024. számú határozat: Átány, GPON-optika

Közzétéve: 2024. július 9.

Iktatószám: CM/7107-25/2024.
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Ügyintéző: Berecz Ádám
Tel.: 46/555-528
E-mail: berecz.adam@nmhh.hu
Készült: 2024. július 9.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. június 3. napján kelt, CM/7107-22/2024. számú határozattal az építési engedélyt megadta, mely határozat – a hirdetményi úton történő közlését követően – 2024. július 5. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. július 9.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Ügyintéző neve: Berecz Ádám

Az ügy száma: CM/7107/2024

Az ügy tárgya: Átány, GPON-optika megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügye

Építtető: Kiss- Tel Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29.)

A döntés rendelkező része

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Kiss- Tel Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29.; a továbbiakban: Építtető) részére Kiss Mátyás István (kamarai azonosító: HI-T 09-0474) által készített 1000000316 számú kiviteli terv alapján Átány GPON optika elektronikus hírközlési építmény (a továbbiakban: Építmény) építésére, melynek helyrajzi számai: Átány: 1199; 1165; 1096; 1178; 1191; 1236/2; 1159; 1085; 1226; 1003; 1135; 1117; 1136; 1236/1; 1230/1; 1230/2; 1257; 1155; 1284; 878/1; 942; 1004; 9141; 1018; 1030; 1041; 1005/2; 1007; 1009; 1010; 1012; 1013; 1049; 1089; 1039; 1040; 1137; 917; 918; 921/3; 926; 909; 1357; 1349; 1350; 1386; 1276; 1277; 821; 838; 845; 834; 767; 843; 857; 858/1; 858/2; 859; 860; 861; 862; 753; 752; 762; 878/7; 823; 754; 900; 878/6; 827/2; 828; 830; 893; 894; 887; 1435/1; 3; 1431; 1435/5; 1445; 1457/3; 67; 1456; 1416/3; 1416/2; 1416/1; 85; 86; 89; 96; 109; 114; 1435/6; 0182; 800; 747; 048; 719; 763; 753; 754; 1435/3; 696; 546; 533; 1; 469; 516; 515; 513; 510; 2; 8; 417; 409; 418; 23; 416; 40; 81/11; 136; 157; 66/2; 7; 82; 161; 170; 135; 245; 733; 686; 684; 685; 676; 660; 659; 658; 662; 661; 625; 624/2; 507; 502; 500; 482; 513; 510; 497; 477; 479; 498; 489; 431; 460; 186; 174; 270; 0181/1; 0181/6; 154; 155; 156; 642; 641; 607/1; 608; 609/1; 609/2; 611; 613; 614; 615/1; 602; 637; 604; 648; 577; 4; 1166. az

építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a véglegessé válás napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető indokolt kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

A kivitelezés csak az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére szolgáló, MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. (a továbbiakban: Hálózatüzemeltető) által rendelkezésre bocsátott tartószerkezetnek (a továbbiakban: fizikai infrastruktúra) az Építtető és a Hálózatüzemeltető megállapodása szerint, a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése érdekében történő alkalmassá tételét követően vagy azzal párhuzamosan kezdhető meg. Az alkalmassá tétel előzőek szerinti elvégzésére – amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik – a hálózatüzemeltető köteles. Az alkalmassá tételhez szükséges átalakítási munkálatok időtartama a megállapodás megkötésétől számított 270 napot nem haladhatja meg.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél. Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. /az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32.§/. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság a hírközlési e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített – a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő – előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet, az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Az Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések, fejállomás, antenna és antennatartó szerkezet telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2024. április 24-i keltű, 36600/1915-2/2024.ált. számú szakhatósági hozzájárulásában foglalt előírásai:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) Kiss-Tel Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29.), mint építtető Átány GPON optika tárgyú építési engedélyezése iránti kérelmére indult hatósági eljárásában megküldött CM/7107-10/2024. iktatószámú szakhatósági megkeresésre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

Az építési engedély kiadásához előírásokkal hozzájárulok.

Előírások, feltételek:

 • A kivitelezés során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait.
 • A tervezett kivitelezés, ill. a kapcsolódó anyagtárolás, raktározás, építéshez használt gépek tárolása csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni, és felszín alatti víz ne szennyeződhessen, biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota.
 • Az alapozási munkák csak oly módon végezhetőek, hogy a csapadékvíz és a felszín alatti víz ne szennyeződhessen, illetve ne okozzon a felszín alatti vizekben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
 • A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. §-ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
 • A kivitelezés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, és felszín alatti víz ne szennyeződhessen.
 • Tilos a felszín alatti vizekbe bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt).
 • Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 2024. április 18-i keltű, 5882-2/2024/h számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3501 Miskolc Pf.: 391) CM/7107-9/2024. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, a Kiss- Tel Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29.) által kérelmezett Átány GPON optika építés tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A beruházás megvalósításához

HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2024. április 30-i keltű, HE/HGO/01925-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

I. A Kiss-Tel Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29.; továbbiakban: Kérelmező) részére az Átány GPON optikai megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezéséhez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) CM/7107-11/2024. számú megkeresése, valamint a csatolt dokumentumok (munkaszám:1000000316) alapján

a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

II. Előírásaim:

 • A környezeti elemek, természeti értékek veszélyeztetése, károsítása tilos.
 • Az építési-bontási munkálatok során képződő hulladékokat (így különösen: építési-bontási hulladékok, a gépek és járművek karbantartási hulladékai, vegyes települési szilárd hulladék) a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (továbbiakban: 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet) 2. és 3. számú mellékleteinek figyelembe vételével be kell sorolni és a keletkező hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) és a végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet (továbbiakban: 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet) előírásaira.
 • A kivitelezési tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos, azok kémiai hatásának és a mechanikai igénybevételnek ellenálló göngyölegben történő gyűjtéséről gondoskodni köteles mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
 • A tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára biztosítani kell a   hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést, illetve ezen belül törekedni kell a szelektív hulladékgyűjtésre.
 • Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
 • A kivitelezési tevékenység befejezését követően a tevékenység végzése során képződő hulladékokat teljes körűen el kell szállíttatni, át kell adni további kezelésre. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hulladékgazdálkodási (szállítási) engedéllyel.
 • A kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladékok építési területen kívüli tárolása a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött.
 • A kivitelezési tevékenység végzése során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben (továbbiakban: 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet) meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
 • A tevékenység végzése során képződő hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell végezni.
 • Amennyiben a kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet (továbbiakban: 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet) 1. mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint elkészített építési és bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „Sz” kísérőjegy, számla, stb.) a használatbavételi engedélyezés során a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
 • Amennyiben a kivitelezés során keletkező hulladékok mennyisége egyik csoportban sem érte el 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. mellékletében meghatározott küszöbértéket, erről a tényről a használatbavételi engedélyezés során nyilatkozatot kell tenni.
 • A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.
 • A munkálatok során a beavatkozással, gépmozgással érintett területet a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre szükséges csökkenteni.
 • A tervezett távközlési torony elektromos energia ellátását földkábeles kiépítéssel javasolt megoldani.
 • A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell temetni. A hosszabb ideig felügyelet nélkül nyitva maradó munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne eshessen, mászhasson bele.
 • A földmunkák során megnyitott árkokba, gödrökbe beleesett, beletelepült védett kétéltűeket, hüllőket, kisemlősöket minden munkanapon, valamint betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyre át kell telepíteni.
 • A közvetlenül, ill. közvetetten igénybe vett területeket a munkaterületről történő levonulás után helyre kell állítani.
 • A bolygatott felszíneken az özönnövények megjelenését, megtelepedést, terjedését kaszálással kell megakadályozni.

III. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 2024. május 29-i keltű, HE/EOFE/1295-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

A Kiss- Tel Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29.) által kezdeményezett az Átány GPON optika építési engedélyezése tárgyában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Iroda előtt folyó eljárásban, az eljáró hatóság megkeresésére indított szakhatósági eljárásban

hatáskör hiányát állapítom meg.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az érdemi döntés meghozatalára jogosult hatóság határozata vagy az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható.

Felhívom az engedélyes figyelmét, amennyiben a kivitelezés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy annak gyanúja merül föl, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Dobó István Vármúzeumot (3300 Eger, Vár köz 1. tel: 36/312-744) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály 2024. április 17-i keltű, SZTFH-BANYASZ/5531-2/2024. iktatószámú eljárást megszüntető végzése:

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Kiss-Tel Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29.; a továbbiakban: Építtető) kérelmére hivatkozott számon megindult, „Átány GPON optika” építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági eljárását

megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 2024. április 24-i keltű, Á-/298/2024. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

Az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. Hírközlési ügyek 7. pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a Átány GPON optika hálózat építés építési engedélyezési eljárásban (kiviteli tervszám: 100000316) a csatolt tervdokumentációra figyelemmel megállapítottam, hogy a létesítés az építésügyi követelményeknek (HÉSZ) megfelel, a településrendezési tervekkel összhangban áll, az építmény a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel.

A közművek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

 • Átány Község Önkormányzatának 2024. április 2. napján kelt Á-298/5/2024. számú tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása;
 • Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Vármegyei Igazgatóság 2024. február 29. napján kelt HEV-473/3/2024. számú közútkezelői hozzájárulása;
 • Az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 2024. február 8-án kelt, Eg/227/2024 iktatószámú tervjóváhagyó jegyzőkönyve;
 • Az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 2024. február 8-án kelt, Eg/227/2024 iktatószámú jogszerűségi nyilatkozata és tulajdonosi hozzájárulása;
 • Magyar Telekom Nyrt. 2024. március 18. napján kelt jogszerűségi nyilatkozata;
 • Magyar Telekom Nyrt. 2024. március 27. napján kelt tervjóváhagyó tárgyalási jegyzőkönyve.
 • A 892859500 azonosítószámú közműnyilatkozatokban az alábbi közművek adták hozzájárulásukat:
  • OPUS Tigáz Gázhálózati Zrt.
  • Heves Megyei Vízmű Zrt.
  • MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.
  • DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
  • BEROTEL NETWORKS Kft.
  • Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Az e-közmű rendszerben lefolytatott 892859500 azonosítószámú közmű-egyeztetés során meghívott szolgáltatók érintettségükről nyilatkoztak és feltételeiket megadták, melyben foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

A döntés indokolásának kivonata

Az Építtető építési engedélykérelme alapján a tárgyi Építményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok – hiánypótlás teljesítését követően – megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.)NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

 • a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
 • a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
 • az Építtető építési jogosultsága fennáll,
 • az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.
 • az Építmény részben Magyar Telekom Nyrt. és MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. tulajdonában lévő meglévő oszlopsor felhasználásával valósul meg.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) Kiss-Tel Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29.), mint építtető Átány GPON optika tárgyú építési engedélyezése iránti kérelmére indult hatósági eljárásában megküldött CM/7107-10/2024. iktatószámú szakhatósági megkeresésével a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. Hírközlési ügyek 5. pontja alapján – ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, annak elbírálásában, hogy a tevékenység és az építmény a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – vízvédelmi szempontból a területi vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. Hírközlési ügyek 6. pontja alapján – ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, annak elbírálásában, hogy a tevékenység és az építmény a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek megfelel-e – vízgazdálkodási szempontból a területi vízügyi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött tervdokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A tárgyi tevékenység a vonatkozó követelményeknek megfelel. Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a létesítmények megvalósítására – az előírások betartása mellett – vonatkozó kizáró ok nem merül fel.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

 • 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról,
 • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról.
 • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
 • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott tervdokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárásért a kérelmező a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 8. pontjában meghatározott összesen 7.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2) alapján adtam.

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 112. §-án, illetve az 55. § (4) bekezdésén alapul.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének 10. pontja, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. Hírközlési ügyek 5-6. pontja határozza meg Illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda CM/7107-9/2024. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Átány GPON optika építés tárgyában.

 • A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
 • Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 1. § (1) bekezdésén, 3. § (11) bekezdésén, 6. § (1) bekezdésének b) pontján, 59. § (1) bekezdésének a), d)-e) pontján alapszik.
 • A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. Hírközlési ügyek táblázat 10. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.
 • Jelen szakhatósági döntést a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. melléklet 6. függelék A) táblázat 15. sorában foglaltak alapján a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Településrendezési Hatósági Osztály vezetőjeként a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozom.

Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) a CM/7107-11/2024. számú megkeresésében az Átány GPON optikai megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte a Heves Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztályától (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A tervezett munkálatok által érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területeket nem érintenek, nem részei barlang felszíni védőövezetének, nem minősülnek egyedi tájértéknek.

Előírásaimat a természeti értékek általános védelme érdekében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés f) pontja, 17. § (1) bekezdése és a 43. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az optikai kábel építésének engedélyezése a természet- és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek további feltételek mellett megfelel, ezáltal természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

Kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015 (III. 31.) FM rendelet 6. melléklet 6. pontja által meghatározott 7 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 2.§-a és 1. mellékletének 7. táblázat 3-4. pontja alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése és 5.§ (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése és 6.§ (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (1) – (2) bekezdéseinek figyelembevételével, a Tvt. 7. § (2) bekezdés f) pontja, 17. § (1) bekezdése és a 43. § (1) bekezdésének figyelembevételével, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdései alapján, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Kérem az engedélyező hatóságot, hogy döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése szerint a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak küldje meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Heves Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály:

A Kiss- Tel Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29.) az Átány GPON optika építési engedélyezése tárgyában nyújtott be kérelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodához (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.).

Az eljáró hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-ára tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. táblázat 18. pontja alapján örökségvédelmi hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte.

A Kiss Mátyás István (kamarai azonosító: HI- T 09-0474) által készített 1000000316 tervdokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján az eljárás során megállapítottam, hogy a kulturális örökségvédelmi hatóság, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 3. § (1) bekezdése a) pontja és a 87. § (1) bekezdése 88. § (2) bekezdése szerint nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező tevékenység nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet nem érint, így az ügyben hatáskörrel nem rendelkezünk.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az Ákr. 17- §-a és 55-56. §-ain alapszik.

Az örökségvédelmi hatóság hatáskörét a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás mellékletének 20. §-án, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda a tárgyi létesítmény építési engedélyezési eljárása során szakhatósági állásfoglalást kért a Bányafelügyelettől. Megkereséséhez mellékelte a 1000000316 tervszámú kiviteli tervdokumentációt.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. §-ára és 1. számú mellékletének 7. táblázatának 19. pontjára tekintettel a Bányafelügyelet megvizsgálta a beérkezett tervdokumentációt, és a tervdokumentáció, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:

 • Tárgyi létesítés, építési tevékenység területe nem tartozik felszínmozgás-veszélyes övezethez, valamint bányászati tevékenységgel érintett területet nem érint.
 • A tárgyi létesítmény földgázelosztó vezeték biztonsági övezetében valósul meg, azonban a dokumentáció nem tartalmazott olyan nyilatkozatot, amelyben az Építtető az üzemeltetőnek a 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 38. § (2) bekezdése szerinti egyetértési nyilatkozatában foglalt feltételeket kifogásolta volna.
 • A tervezett építési tevékenység során nem valósul meg 500 m3-t meghaladó mértékű ásványi nyersanyag kitermelés.

A fentiek alapján a Bányafelügyelet megállapította, hogy a szakhatóság bevonásának és közreműködésének a feltételei nem teljesülnek, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján az előzetes szakhatósági eljárást megszünteti.

A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Bányafelügyelet hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú mellékletének 7/19. pontja állapítja meg, illetékessége a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (1) bekezdésén alapul.

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője:

Indokolás nélkül.


Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerinti a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok – hiánypótlást követően – megfelelnek a Rendelet 11.-13. §-ában, az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: NMHH rendelet), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.

A kivitelezésre és az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 8. §-a és az Épkiv. tartalmazza.

Az Eht. 94. § (2a) bekezdése értelmében a hálózatüzemeltető és az elektronikus hírközlési szolgáltató együttműködnek a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében, ennek keretében a hálózatüzemeltető köteles tűrni a fizikai infrastruktúrájának felhasználását vagy köteles a fizikai infrastruktúrájának alkalmassá tételét elvégezni. Az elektronikus hírközlési építmény kiépítésének és karbantartásának költségeit az elektronikus hírközlési szolgáltató viseli. A (2b) bekezdés alapján a fizikai infrastruktúra (2a) bekezdés szerinti felhasználásához való hozzájárulásról szóló megállapodás megkötését az elektronikus hírközlési szolgáltatónak (Építtetőnek) írásbeli ajánlattal kell kezdeményeznie a hálózatüzemeltetőnél. Az átalakítási munkálatok elvégzésének időtartamát a (2c) bekezdés állapítja meg. A megállapodás létrejöttére vonatkozó további rendelkezéseket a (2b)-(2g) bekezdések határozzák meg.

Az Eht. 94. § (4e) bekezdése értelmében a fizikai infrastruktúra (2a) bekezdés szerinti felhasználásához nem kell az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását kérni a meglévő fizikai infrastruktúra elhelyezését biztosító érintett ingatlan tekintetében, ha a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok létesítése nem jelent további korlátozást az ingatlan használatában a fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjoghoz, szolgalmi vagy használati joghoz képest. Ha az építési engedélyezési eljárásra irányuló kérelem és mellékletei tartalmából más nem következik, vélelmezni kell, hogy a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok létesítése nem jár további korlátozással az ingatlan használatában a meglévő fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjoghoz, szolgalmi vagy használati joghoz képest.

Az Eht. 94. § (4f) bekezdése szerint a (4e) bekezdés alapján létesített nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének ingatlanhasználati joga megszűnik a felhasznált fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjog, szolgalmi vagy használati jog megszűnésével, továbbá a felhasznált fizikai infrastruktúra ingatlanról történő eltávolításával.

A Hatóság az engedélykérelem és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján megállapította, hogy a törvényi vélelemnek megfelelően tárgyi Építmény tekintetében a meglévő fizikai infrastruktúra meglévő nyomvonalon megvalósuló felhasználásához nem volt szükséges az érintett ingatlanok magántulajdonosainak hozzájárulását megkérni.

A kivitelezés engedély nélküli megkezdésére, továbbá az engedélytől való eltérésre vonatkozó rendelkezések a Rendelet 13. § (7) bekezdésén és 14. §-án alapulnak.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a +36 46 555 528 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény megtalálható a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Pap-Tóth Tamás hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024. július 9.
A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15 nap.