Hirdetmény hatósági döntésről – EE/13121-5/2024 számú határozat: a PE17290v01 Galgagyörk kódnevű antennatartó szerkezet

Közzétéve: 2024. július 10.

Iktatószám: EE/13121-6/2024
Tárgy: hirdetmény
Készült: 2024. 07. 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024.07.10. napján kelt, EE/13121-5/2024 számú határozattal döntést hozott.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Ügyintéző neve: Karóczkainé Auer Ágnes

Az ügy száma: EE/13121/2024

Az ügy tárgya: PE17290v01 „Galgagyörk” kódnevű  30,0 m magas rácsos acélszerkezetű antennatartó szerkezet építése (Galgagyörk, Külterület, hrsz.: 0131/1)

Építtető: Pro-M Professzionális Mobil Adatszolgáltató Kft. (1107 Budapest, Száva utca 3.)

Az ügy jellegétől függő hatásterület: Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.

Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 1.§ alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntést az ügyfél az NMHH Építményengedélyezési Osztály (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) hivatali időben, 1-429-8615 előre egyeztetett időpontban átveheti.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontján alapul, a hirdetményt a Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 162. § (3) bekezdése szerint a honlapján helyezi el (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

A közzététel dátuma: 2024. 07. 10.
A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.