Általános tájékoztatás az NMHH elektronikus hirdetésküldéssel kapcsolatos eljárásáról

Az NMHH - a Grt. 6. § (1) bekezdésével összhangban – csak a természetes személyek által benyújtott kérelmek, illetve bejelentések alapján, a természetes személyek részére küldött e-hirdetések esetében folytat elektronikus hirdetésküldéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzést vagy felügyeleti eljárást.

Az NMHH a vírusok által küldött üzenetek, vagy az úgynevezett adathalász (phishing) levelek, az elektronikus levelező-, tartalom- és vírusszűrő rendszerek által (olykor hibásan) generált automatikus e-mailek, vagy a lánclevélszerűen terjedő vicces képek, videók, vagy éppen téves információk (hoax) kapcsán, valamint az idegen nyelvű (Viagrát, kaszinókat stb.) reklámozó küldemények kapcsán nem rendelkezik hatáskörrel az eljárás lefolytatásához.

Az NMHH eljárása kérelem alapján, vagy (bejelentés, illetve saját hatáskörben észlelés nyomán) hivatalból indulhat.

A kérelemnek az a joghatása, hogy a kérelmező ügyfél lesz és megilletik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott ügyféljogok, ebben az esetben a felügyeleti eljárás lefolytatása kötelező.

Kérelem alapján az NMHH a kérelmező konkrét panaszát vizsgálja ki, például azt, hogy a kérelemben megjelölt elektronikus hirdetés vonatkozásában az elektronikus hirdető/ közzétevő/ hirdetési szolgáltató rendelkezett-e a természetes személy kérelmező ahhoz való előzetes hozzájárulásával, hogy elektronikus elérhetőségére elektronikus hirdetését elküldje, vagy biztosította-e számára a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét. A kérelem benyújtása illetékköteles (3.000.- Ft).

Bejelentés esetén a hatóság mérlegeli, hogy indít-e hivatalból hatósági ellenőrzést, vagy - az abban feltárt jogsértések határidőn belüli orvoslásának elmaradása, illetve súlyos jogsértés valószínűsíthetősége esetén - felügyeleti eljárást. A bejelentő ezekben az esetekben nem minősül ügyfélnek, így az ügyfél jogai sem illetik meg.

Amennyiben az NMHH hatósági ellenőrzés, vagy felügyeleti eljárás hivatalból történő megindítása mellett dönt, akkor nem a bejelentő esetleges konkrét panaszát vizsgálja ki, hanem az érintett elektronikus hirdető/ közzétevő / hirdetési szolgáltató elektronikus hirdetésküldéssel kapcsolatos gyakorlatát, a vonatkozó követelmények megtartását - általánosságban. Bejelentés esetén nem kell az illetéket megfizetni.

Az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, illetve ilyen ügyben bejelentést az erre a célra szolgáló „Kéretlen hirdetést bejelentő űrlap” segítségével lehet benyújtani. Az űrlap elérhető az NMHH ügyfélszolgálatain, illetve elektronikusan is kitölthető az NMHH honlapján. A papíralapú űrlap benyújtható postai úton (cím: NMHH E-szolgáltatás-felügyeleti osztály, 1525 Budapest, Pf.: 75.) vagy személyesen az NMHH Ügyfélszolgálatain. Az elektronikus űrlap beküldése az Ügyfélkapun keresztül történik, így az űrlap elektronikus beküldéséhez ügyfélkapu-azonosítóval kell rendelkezni.

Az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a sérelmezett hirdetés közzétételét követő egy éven belül lehet benyújtani.

A hatóság az elektronikus hirdetésküldésre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba az e-hirdetésre vonatkozó rendelkezésekkel, felhívhatja a közvetítő szolgáltató figyelmét arra, hogy az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató vagy az elektronikus hirdetés közzétevője a közvetítő szolgáltató által nyújtott előfizetői vagy hálózati szolgáltatást jogszabálysértő elektronikus hirdetés küldésére használja, vagy ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedő összegű elektronikus kereskedelmi bírságot szabhat ki.