Bírósági eljárás személyes adattal való visszaélés, valamint személyhez fűződő jogok megsértése miatt

Ha valaki az Ön személyes adatát jogosulatlanul használja fel [a jogszerű és jogszerűtlen használatról ld. bővebben az oldal jobb szélén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.)], akkor nem csak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, hanem bírósághoz is. Ebben az esetben a bíróság soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Ha a bíróság az Ön kérelmének helyt ad, az adatkezelőt az előírt tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát is, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett Info tv. szerinti jogai megkövetelik.

A bíróság nemcsak a személyes adatokhoz kapcsolódóan, hanem ennél általánosabb alapon, mégpedig a Polgári Törvénykönyvnek a személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó rendelkezései alapján is eljárhat.

A személyhez fűződő jogok (pl.: levéltitok) megsértése esetén a bíróságtól keresettel lehet kérni például a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, a jogsértő magatartás abbahagyására és a további jogsértéstől való eltiltásra kötelezést, valamint azt, hogy a bíróság a polgári jogi felelősség szabályai szerint állapítson meg kártérítést. Az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Önnel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.