Az Internet Hotline eljárási szabályzata

Legutóbb frissítve: 2024. március 14.

I. Az Internet Hotline fogalma

Jelen szabályzat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) által üzemeltett Internet Hotline (a továbbiakban: IH) működésére és eljárására vonatkozó szabályokat rögzíti az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 149/B-D. §-ai alapján.

Az IH a biztonságos internethasználat, mint közérdeken alapuló cél megvalósulásának elősegítése, így különösen a kiskorúak védelme, a tájékozottság növelése, az erőszakos, uszító vagy más módon visszaélést megvalósító internetes tartalmak visszaszorítása érdekében létrehozott internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálat, melyet az NMHH közérdekű feladatellátás keretében működtet.

Az IH-hoz érkezett bejelentés nem hatósági ügy és az IH tevékenysége nem hatósági eljárás. A jogellenes tartalom esetében a törlésre, illetve a kiskorúakra káros tartalomra való figyelemfelhívásra kötelezni senkit nem tud, kizárólag az Eht. hivatkozott szakaszaiban és a jelen szabályzatban foglalt intézkedések megtételére jogosult.

Az IH működtetéséért az NMHH Internet Hotline Osztálya a felelős.

II. A bejelentések fogadása, kezelése, elemzése

A jelen szabályzatban meghatározott internetes visszaélés észlelése esetén bárki bejelentéssel élhet:

 1. az erre rendszeresített bejelentőfelületen elérhető űrlapon keresztül: https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00120/;
 2. elektronikus levélben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen, továbbá
 3. az International Association of Internet Hotlines (a továbbiakban: INHOPE) által fenntartott, kizárólag gyermekpornográf tartalmakról szóló bejelentések továbbítására létrehozott ICCAM (I See Child Abuse Material - Gyermekek kizsákmányolását rögzítő tartalmat látok) adatbázison keresztül. E felületen csak a regisztrált, megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók tehetnek bejelentést.

A bejelentés az online bejelentő felületen anonim módon is megtehető.

Anonim bejelentésnek minősül az a bejelentés, amelynél a bejelentő nem adta meg az azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. Anonim bejelentés esetén az IH nem tud visszajelzést, tájékoztatást küldeni a bejelentő számára vagy további információt kérni tőle, illetve nem tudja megtenni azokat az intézkedéseket, melyek jelen szabályzat alapján a bejelentő tájékoztatásához, vagy visszajelzéshez kötöttek.

A bejelentések az NMHH auditált ügyiratkezelő rendszerében érkeztetésre és iktatásra kerülnek.

A bejelentés időpontja az, amikor a bejelentés az ügyiratkezelő rendszerben érkeztetésre kerül.

Az IH a bejelentéseket azok beérkezését és feldolgozását követően anonimizált, személyes adatot nem tartalmazó formában, statisztikai célból rögzíti.

III. Az IH eljárása

1. Általános szabályok

1.1. Az IH által vizsgálható tartalmak köre

Az IH közreműködése az alábbi internetes visszaélések esetén kérhető:

 1. hozzájárulás nélkül közzétett tartalom;
 2. gyermekpornográfia;
 3. online zaklatás;
 4. rasszista, valamely közösség ellen uszító tartalom;
 5. adathalász tartalom;
 6. illegális pszichoaktív szerek népszerűsítésére, fogyasztására felhívó tartalom;
 7. erőszakos illegális cselekményre felhívó, azt népszerűsítő tartalom;
 8. egyéb, kiskorúakra káros tartalom.

Az IH kifejezetten nem jogosult

 1. a médiaszolgáltatásban, sajtótermékben megjelenő tartalmak;
 2. a kéretlen elektronikus hirdetések (spam);
 3. a szerzői jogi jogviták;
 4. a webáruházakkal kapcsolatos fogyasztói panaszok;
 5. az adatkezelési tájékoztatók, vagy azok hiányának;
 6. más hatóság, bíróság vagy más állami szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó internetes visszaélés vizsgálatára.

Az IH elsődlegesen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) szerinti tartalomszolgáltatót, illetve a tartalomszolgáltató elérhetősége vagy együttműködése hiányában a tárhelyszolgáltatót keresi meg azzal, hogy az általa üzemeltetett vagy az ő szerverén keresztül elérhetővé tett weboldalon az IH rendelkezésére álló adatok alapján internetes visszaélést megvalósító információ található. Az IH a megkereséssel egyidejűleg kifejezetten felhívja a tárhelyszolgáltató figyelmét arra, hogy amennyiben a megkeresése ellenére nem szünteti meg az internetes visszaélést megvalósító helyzetet, akkor a tartalom közzétételéből eredő következményekért maga is felelős.

1.2. Az IH vizsgálata és intézkedései a vizsgálat alapján

Az IH a bejelentéseket főszabályként öt munkanapon belül megvizsgálja. A vizsgálat különösen a bejelentő által sérelmezett tartalomra mutató URL-cím ellenőrzését és az ott elérhető tartalom megtekintését, átolvasását és értelmezését jelenti.

Ha a bejelentés oly mértékben pontatlan, vagy hiányos, hogy az alapján a vizsgálat nem folytatható - az anonim bejelentés kivételével -, az IH öt munkanapon belül felkéri a bejelentőt, hogy pontosítsa a bejelentését és küldje meg a szükséges információkat.

1.2.1. Amennyiben a bejelentés tárgyát képező internetes visszaélés vizsgálata más hatóság, bíróság vagy más állami szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik, az IH erről haladéktalanul értesíti a bejelentőt. Az értesítésben az IH tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálat lezárásának tényéről, a vonatkozó jogszabályban meghatározott jogairól és kötelezettségeiről, valamint a számára nyitva álló eljárásokról és jogorvoslatokról.

1.2.2. Amennyiben a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, vagy az abban foglalt visszaélés nem tartozik jelen szabályzat hatálya alá, a bejelentést az IH öt munkanapon belül további vizsgálat nélkül lezárja és erről a bejelentőt értesíti. Az értesítésben az IH tájékoztatja a bejelentőt a vonatkozó jogszabályban meghatározott jogairól és kötelezettségeiről, valamint a számára nyitva álló eljárásokról és jogorvoslatokról.

Alaptalan a bejelentés különösen, ha

 1. a bejelentett tartalom már nem elérhető,
 2. a bejelentés egyéb okból okafogyott,
 3. a sérelmezett helyzet a bejelentés alapján nem beazonosítható, vagy
 4. a bejelentés rendeltetésellenes vagy visszaélésszerű.

1.2.3. Amennyiben az IH megállapítja az internetes visszaélés valószínűségét – a jelen szabályzatban foglalt kivételekre figyelemmel –, az IH a rendelkezésére álló információk, az azok alapján általa tett megállapítás és annak indoklása megküldésével öt munkanapon belül megkeresi a bejelentett internetes tartalom közzétételéért vagy elérhetővé tételéért felelős szervet vagy személyt az internetes tartalom kivizsgálása érdekében, valamint, hogy a vizsgálata eredménye függvényében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és erről egyidejűleg tájékoztassa az IH-t.

A megkeresésben a tartalom kapcsán sérelmet szenvedett érintettnek az IH csak azon személyes adatait közli, amelyek a sérelem elhárítása érdekében feltétlenül szükségesek.

A kiskorúak fejlődésére káros, illetve veszélyes, ugyanakkor nem jogsértő tartalmak esetén az IH arra hívja fel a tartalom közzétévőjét, hogy a honlapon egyértelműen jelezze, hogy az oldalon lévő tartalom a kiskorúak számára káros lehet, megtekintése számukra nem ajánlott.

1.2.4. Amennyiben felmerül valamely nem magánindítványra üldözendő bűncselekmény lehetősége, az IH a bejelentést követő egy munkanapon belül továbbítja azt a nyomozó hatóságnak.

Ha a nyomozó hatóság nem állapítja meg bűncselekmény gyanúját, az IH a rendelkezésére álló információk átadásával megkeresi az érintett internetes tartalom tartalom-, illetve tárhelyszolgáltatóját az internetes tartalom kivizsgálása érdekében, valamint, hogy a vizsgálata eredménye függvényében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Ekkor egyebekben az 1.2.3. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

1.3. Edukáció és tájékoztatás

Az IH feladatai közé tartozik a felhasználók tudatos internethasználatának támogatása. Az IH rendszeresen nyomon követi a különböző, főként a kiskorúakat is érintő online jelenségeket, új szolgáltatásokat, és felhívja a figyelmet ezek kockázataira, veszélyeire, elsősorban a weboldalán (https://nmhh.hu/internethotline/). Az IH az online jelenségeket bemutató, annak kockázatait részletező elemzéseket tesz közzé, amelyekre a bejelentők figyelmét is minden esetben felhívja.

Amennyiben az internetes visszaélés valamely olyan széles körben alkalmazott online felülethez kapcsolódik, amelynek szabályozott panaszkezelési eljárása van, az IH tájékoztatja a bejelentőt, hogy ő maga hogyan tudja az adott sérelmet orvosolni, jogai, érdekei védelmében fellépni (például a közösségi oldal megfelelő jelentéstételi eljárásával). Amennyiben a bejelentő ilyen módon nem jár sikerrel, vagy nem kíván személyesen eljárni, úgy a bejelentő kérésére az IH teszi meg az intézkedéseket az 1.2. pont szerint.

A fentieken túl az IH minden esetben tájékoztatja a bejelentőt a számára nyitva álló egyéb jogérvényesítési lehetőségekről, azok elérhetőségeiről.

2. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok

Az IH a bejelentés alapján tudomására jutott alábbi személyes adatokat jogosult kezelni, valamint továbbítani:

 • a bejelentőre vonatkozó személyes adatok, ha a bejelentő azokat közölte,
 • a bejelentett
  • URL-k,
  • IP-címek,
  • a bejelentésben szereplő nevek,
  • internetes nevek, egyéb azonosító adatok,
  • képmások,
  • hangfelvételek,
  • képernyőfotók,
  • weboldalcímek, webhelynevek,
  • a bejelentett tartalmak elérésére szolgáló felhasználónevek és jelszavak, ha azok valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolhatók.

Ezen adatokat – ha jogszabály más megőrzési határidőt nem határoz meg – az IH az ügyintézés lezárását követő két év elteltével törli a nyilvántartásából.

A bejelentő kérheti személyes adatainak, valamint bejelentésének zárt kezelését.

Ha az IH úgy ítéli meg, hogy a bejelentés tartalma közérdeket vagy méltányolható magánérdeket sért, a bejelentést zártan kezeli.

Az IH online felületein adatkezelési tájékoztatót tesz közzé.

3. Más szervek hatáskörébe tartozó bejelentések kezelése

A konkrét bejelentések tekintetében, amennyiben a bejelentés tárgyát képező internetes visszaélés vizsgálata más hatóság, bíróság vagy más állami szerv hatáskörébe tartozik – amennyiben az megállapítható – az IH a hatáskörrel rendelkező szervekről, a nyitva álló jogérvényesítési lehetőségekről tájékoztatást nyújt a bejelentő számára.
Az IH ugyanakkor a bejelentést nem jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv részére továbbítani, mivel a bejelentés ilyen módon történő továbbításával a bejelentő – illetve a hatáskörrel rendelkező szerv előtt ügyfél – kérelemhez, illetve afeletti rendelkezéshez fűződő jogát vonná el.

4. Intézkedést igénylő bejelentések, a szolgáltatóknak küldött jelzés

A gyermekpornográfia kategóriában és az INHOPE rendszerén keresztül érkező bejelentések, valamint az erőszakos illegális cselekményre felhívó tartalom kategóriában érkező bejelentések minden esetben prioritást élveznek a más bejelentési kategóriában érkezett bejelentésekkel szemben. Az IH a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint egy munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedést.

A fenti kategóriákon kívül érkező bejelentések esetében az IH a bejelentés beérkezésétől számított öt munkanapon belül megteszi a bejelentés alapján szükséges intézkedést, az alábbiak szerint.

Ha a tartalom- vagy tárhelyszolgáltató megkeresése válik szükségessé, a következő eljárás és határidők érvényesek:

 1. a bejelentés beérkezésétől számított öt munkanapon belül, amennyiben ismert a tartalomszolgáltató elérhetősége, az IH jelzi a tartalomszolgáltatónak, hogy jogsértő tartalom érhető el az oldalán és tegye meg a szükséges intézkedéseket;
 2. ezt követően, ha a jelzés elküldésétől számított három munkanapon belül nem érkezik visszajelzés a tartalomszolgáltatótól és a jelzésben megjelölt probléma továbbra is fennáll, az IH még egy alkalommal elküldi a jelzést a tartalomszolgáltatónak;
 3. ha a tartalomszolgáltatótól nem érkezik visszajelzés a második jelzést követő három munkanapon belül vagy ha a tartalomszolgáltató elérhetősége nem ismert az IH előtt, de a tárhelyszolgáltató elérhetősége igen, akkor az IH a tárhelyszolgáltatónak küld jelzést;
 4. ha a tárhelyszolgáltató a jelzés elküldésétől számított három munkanapon belül nem jelez vissza és a jelzésben megjelölt probléma továbbra is fennáll, az IH még egy alkalommal elküldi a jelzést a tárhelyszolgáltatónak.

Ha valamilyen egyéb szervezet megkeresése, értesítése (például rendőrség, egyéb hatóságok) szükséges – és amennyiben arra az IH-nak lehetősége van –, az IH a bejelentés beérkezésétől számított három munkanapon belül intézkedik.
A tartalom- vagy tárhelyszolgáltatótól beérkező válasz esetén az IH a bejelentőt a megtett intézkedésekről és az elért eredményekről a válasz beérkezését követő három munkanapon belül tájékoztatja.

5. Az iratok megőrzése

A bejelentéseket lezárásukat követően az IH Átmeneti irattárba, majd Központi irattárba helyezi, ahol az NMHH Irattári Terve szerinti őrzési idő letelte után az Iratkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően kerül selejtezésre. A megőrzési határidő lejártának számításakor a bejelentés lezárásának időpontját kell alapul venni.

6. Hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategória

6.1. A kategória leírása
A bejelentő – többek között – olyan esetekben választhatja ezt a kategóriát, amikor hozzájárulása, engedélye nélkül tesznek közzé egy közösségi oldalon vagy más weboldalon róla vagy a felügyelete alá tartozó kiskorúról készült fényképet, videó- vagy hangfelvételt, egyéb személyes adatot és elérhetőséget, akár olyan módon is, hogy azok egy másik weboldalról, közösségi oldalról kerülnek lementésre, majd felhasználásra.

6.2. Az eljárásra vonatkozó speciális szabályok

Mivel ebben az esetben a tartalom- és/vagy tárhelyszolgáltató felé feltehetően igazolni kell, hogy a kérés az érintettől vagy képviselőjétől érkezik, az IH a bejelentés vizsgálatát követően minden esetben kéri a bejelentőt, hogy – amennyiben még nem tette meg – ő maga forduljon a szolgáltatóhoz és kérje adatainak vagy a felügyelete alá tartozó kiskorú adatainak törlését, illetve tájékoztatja az egyéb lehetőségeiről.

Egyéb igényérvényesítési mód igénybevétele esetén az IH minden szükséges – az IH-nál rendelkezésre álló – információt és segítséget (a közösségi oldalak bejelentő űrlapjára mutató URL-cím, a jelentés lépései) megad a bejelentőnek.

Ha a bejelentő maga nem jár sikerrel és a probléma továbbra is fennáll, az IH a bejelentő által átadott információk – így különösen az általa kezdeményezett panasz adatai – alapján felveszi a kapcsolatot a tartalom- és/vagy tárhelyszolgáltatóval és kéri a sérelmezett tartalom vizsgálatát, szükség esetén eltávolítását.

Ez utóbbi esetben, ha az ügy hatékonyabb intézése szempontjából indokolt, és a bejelentő ezt kifejezetten kéri, az IH a mérlegelése szerinti formában online azonosítja a bejelentőt, melyről jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az ügyirathoz csatolja.

7. Gyermekpornográfia kategória

7.1. A kategória leírása
Gyermekpornográfiának minősül a Büntető Törvénykönyv 204. §-a szerint az a tartalom, ami 18. életévét még be nem töltött személyt olyan helyzetben, pózban ábrázol, amely alkalmas lehet arra, hogy másban felkeltse a nemi vágyat.

Gyermekpornográfiának a törvényi szabályozás, illetve a bírói gyakorlat alapján különösen az olyan felvétel minősülhet:

 1. amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő módon ábrázolja, azaz nemi szervet/szerveket jelenít meg, valós vagy szimulált szexuális cselekményt ábrázol, és abban kiskorú szerepel, akár aktív, akár passzív szereplőként;
 2. amelyen a kiskorú nemi szerve látszik.

A fentieken túl a felvétel jellegzetessége, hogy a nemi vágy felkeltése, a szexualitás önmagáért történő ábrázolása céljából készült.

A gyermekpornográfia elkövethető valós, tizennyolc év alatti személyek, azaz létező, valódi személyek sérelmére, de a nem létező személy vagy személyek valósághű ábrázolása is kimerítheti a tényállást. Ez utóbbi esetben csak a valósághű ábrázolás tényállásszerű, ez alatt a valóságoshoz megtévesztésig hasonló ábrázolást kell érteni, amikor nem megállapítható, vagy egy átlagos szemlélőtől nem elvárható annak a felismerése, hogy az érintett személy valamely felvételen létező, valóságos, vagy valamilyen informatikai alkalmazással hozták létre. Ennek megfelelően a nyilvánvalóan animációs eszközökkel készült ábrázolások, valamint a festmények nem tartoznak ebbe a körbe.

Létező – azaz beazonosítható, felismerhető – személyek esetében ugyanakkor bármilyen módon történő ábrázolás megvalósíthatja a tényállást.

A gyermekpornográfia megjelenési esetei különösen:

 1. a bejelentő böngészés közben gyermekpornográfiának tűnő tartalomra bukkan és továbbítja az IH-nak az URL-címet;
 2. kiskorú vagy törvényes képviselője tesz bejelentést, miután a kiskorú az ismerősének vagy ismeretlen személynek intim képet küldött magáról és az ismerős vagy az ismeretlen személy azzal visszaélt, közzétette.

7.2. Az eljárásra vonatkozó speciális szabályok

A gyermekpornográfia kategóriába érkező bejelentések elsőbbséget élveznek a más bejelentési kategóriába érkezett bejelentésekkel szemben, így az IH a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentéstől számított egy munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket a bejelentés alapján.

Gyermekpornográfia kategóriában két módon érkezhetnek bejelentések: (a) bejelentőtől a bejelentőfelületen keresztül vagy e-mailben és (b) külföldi hotline-októl az INHOPE rendszerén keresztül.

a) Bejelentőktől érkező bejelentések

A bejelentők az IH bejelentőfelületén keresztül vagy e-mailben tehetnek bejelentést a gyermekpornográf felvételre mutató URL-cím elküldésével.

Az URL-címen található tartalmat – amennyiben az még elérhető – az IH elemzi és ha fennáll a gyermekpornográfia gyanúja, vizsgálat céljából a beérkezéstől számított egy munkanapon belül továbbítja a bejelentést a Nemzeti Nyomozó Irodának, valamint feltölti azt az INHOPE által létrehozott adatbázisba, az ICCAM-be. Utóbbi alapján annak az országnak a hotline szolgálata értesül a tartalomról és jár el a bejelentés ügyében, amely országban a tárhelyszolgáltatót bejegyezték.

b) Külföldi hotline-októl érkező bejelentések

Az INHOPE-on keresztül érkező bejelentések az INHOPE ICCAM adatbázisában kerülnek iktatásra. Az ICCAM rendszeren keresztül külföldi INHOPE taghotline-ok küldhetnek jelzést olyan tartalomról, amelyről a bejelentő hotline azt állapítja meg, hogy feltételezhetően gyermekpornográf tartalom és vizsgálata alapján magyar szerveren elérhető.

Az ICCAM az INHOPE taghotline-jai által használt zárt rendszerű adatbázisa, amely alkalmas arra, hogy összegyűjtse, kategorizálja, és az INHOPE taghotline-ok elemzői között megoszthatóvá tegye a gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő anyagokról érkező bejelentéseket. Az ICCAM-hez az INTERPOL is hozzáfér, az ICCAM az INTERPOL adatbázisának alapját képezi.

Az INHOPE az ICCAM adatbázisába érkező bejelentés esetén automatikusan e-mailt küld az illetékes hotline-ok részére.

Az IH megvizsgálja, hogy a bejelentett tartalom kimeríti-e a jelen szabályzat és az INHOPE szabályzata szerinti gyermekpornográfia kategóriát. Ha a tartalom nem meríti ki a dokumentumokban leírtakat, a bejelentés lezárásra kerül az ICCAM-ben. Ha a tartalom megvalósítja a vizsgált dokumentumokban leírt tényállást, az IH továbbítja a bejelentést a Nemzeti Nyomozó Irodának.

Az ICCAM adatbázisban a ’Monitor’ oldalon egy táblázatban látható a rendszerbe bevitt összes, az adott hotline-t érintő bejelentés. Az IH köteles jelezni az ICCAM-ben, hogy mi történt az adott bejelentéssel:

 • a bejelentést továbbította a hatáskörrel rendelkező bűnüldözési szervnek;
 • a bejelentésről értesítette az érintett tartalom- és/vagy tárhelyszolgáltatót;
 • a tartalmat az érintett tartalom- és/vagy tárhelyszolgáltató jelzésre eltávolította;
 • a tartalom nem elérhető;
 • a tartalom nem minősül jogsértőnek a szerver országában vagy
 • a tartalmat időközben más, nem magyar szerverre költöztették.

8. Online zaklatás kategória

8.1. A kategória leírása

A bejelentőnek ebben a kategóriában lehetősége van online felületen történt, jellemzően ismétlődően, hosszabb időn keresztül zajló, vagy akár egyszeri alkalommal is megvalósuló, őt személyesen érintő, bántó, sértő, megalázó, megfélemlítő tartalmak jelentésére. Az online zaklatás célja legtöbbször a bosszú, az áldozat megalázása vagy megszégyenítése.

Lehetséges formái:

 1. lejárató kommentek, bejegyzések egy közösségi oldalon;
 2. sértő, fenyegető üzenetek küldése;
 3. kínos és/vagy manipulált fénykép, videó feltöltése;
 4. álprofil létrehozása az áldozat nevében;
 5. visszaélés a másiktól megszerzett személyes adatokkal;
 6. kirekesztés, kiközösítés;
 7. rosszindulatú pletykák terjesztése az áldozatról.

A bejelentő abban az esetben is választhatja ezt a kategóriát, amikor valamely közösségi oldalon profilja feltörését észleli, vagy olyan tiltási beállítást tapasztal az általa üzemeltett profilon vagy csoportban, ami megakadályozza őt abban, hogy a profilját, csoportját rendeltetésszerűen használja.

Emellett a kategória magába foglalja azokat az eseteket is, amikor felnőttet vagy gyermeket szexuális jellegű megkeresések, zaklatások érnek, ahogyan az olyan, közösségi oldalakon, blogokban, fórumokon olvasható szöveges tartalmak is ide tartoznak, amelyekben kiskorúakra tesznek szexuális jellegű megjegyzéseket, és/vagy kiskorúakkal szexuális jellegű beszélgetést folytatnak. Szintén online zaklatásnak minősül a kiskorú felhasználóknak küldött szexuális tartalmú üzenet – kép, videó vagy szöveg – is.

8.2. Az eljárásra vonatkozó speciális szabályok

Mivel ebben az esetben a tartalom- és/vagy tárhelyszolgáltató felé feltehetően igazolni kell, hogy a kérés az érintettől vagy képviselőjétől érkezik, az IH a bejelentés vizsgálatát követően minden esetben kéri a bejelentőt, hogy – amennyiben még nem tette meg – ő maga forduljon a szolgáltatóhoz és kérje adatainak törlését, illetve tájékoztatja az egyéb lehetőségeiről. Ehhez az IH minden szükséges – az IH-nál rendelkezésre álló – információt és segítséget (a közösségi oldalak bejelentő űrlapjára mutató URL-cím, a jelentés lépései) megad a bejelentőnek.

Ha a bejelentő maga nem jár sikerrel és a probléma továbbra is fennáll, az IH a bejelentő által átadott információk – így különösen az általa kezdeményezett bejelentés adatai – alapján felveszi a kapcsolatot a tartalom- és/vagy tárhelyszolgáltatóval és kéri a sérelmezett tartalom vizsgálatát, szükség esetén eltávolítását.

Ez utóbbi esetben, ha az ügy hatékonyabb intézése szempontjából indokolt, és a bejelentő ezt kifejezetten kéri, az IH a mérlegelése szerinti formában online azonosítja a bejelentőt, melyről jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az ügyirathoz csatolja.

Online zaklatás esetén az IH minden esetben tájékoztatja a bejelentőt, hogy ha fenyegetve vagy közvetlen veszélyben érzi magát, feltétlenül értesítse a lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságot, egyben tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a zaklatás ún. magánindítványra üldözendő bűncselekménynek minősül, melynek értelmében kizárólag a sértett vagy kiskorú sértett esetén a törvényes képviselője tehet feljelentést a rendőrségnél.

9. Rasszista, valamely közösség ellen uszító tartalom kategória

9.1. A kategória leírása

Itt jelenthetők be az olyan, különböző weboldalakon, jellemzően blogokon és a közösségi médiában közzétett tartalmak, amelyek valamely közösség vagy annak tagja ellen gyűlöletet keltenek, másokat gyűlöletre vagy erőszakra uszítanak, a közösség valamely tulajdonsága alapján. Ilyen tulajdonság lehet, például valamely nemzetiséghez, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozás, nemi identitás, szexuális irányultság, fogyatékosság.

Bejelenthetők továbbá azok a tartalmak is, amelyek nyilvánosan tagadják a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét vagy tiltott önkényuralmi jelképeket szerepeltetnek.

9.2. Az eljárásra vonatkozó speciális szabályok

Az IH vizsgálja, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése mellett felmerülhet-e más alanyi jog sérelmének a gyanúja, és a bejelentő által megjelölt tartalom alkalmas lehet-e gyűlöletkeltésre, gyűlöletre vagy erőszakra uszításra, valamint, hogy a tartalomban érintett közösség, kisebbség jól beazonosítható-e a személyiség lényegi elemének számító valamely tulajdonság alapján.

A tartalmat minden esetben annak tartalmi, kontextuális értelmezése alapján kell megítélni, az IH-nak nem feladata az adott társadalmi, közéleti viszonyok és események vizsgálata, értékelése.

Amennyiben a sérelmes tartalom valamelyik széles körben használt közösségi felületen jelenik meg, és a bejelentés nem anonim, az IH a bejelentés vizsgálatát követően kéri a bejelentőt, hogy – amennyiben még nem tette meg – ő maga forduljon a szolgáltatóhoz és kérje a sérelmes tartalom eltávolítását. Ehhez az IH minden szükséges – az IH-nál rendelkezésre álló – információt és segítséget (a közösségi oldalak bejelentő űrlapjára mutató URL-cím, a jelentés lépései) megad a bejelentőnek.

Ha a bejelentő maga nem jár sikerrel és a probléma továbbra is fennáll, az IH a bejelentő által átadott információk – így különösen a bejelentés adatai – alapján felveszi a kapcsolatot a tartalom- és/vagy tárhelyszolgáltatóval és kéri a sérelmezett tartalom vizsgálatát, szükség esetén eltávolítását.

10. Adathalász tartalom kategória

10.1. A kategória leírása

A bejelentő abban az esetben választhatja ezt a kategóriát bejelentése megtételekor, ha olyan, interneten elérhető tartalmakról szerez tudomást, melyeknek célja, hogy személyes (név, lakcím, TAJ-szám, születési adatok, felhasználónév, jelszó) vagy pénzügyi (bankszámlaszám, hitelkártyaszám, PIN-kód) adatokat csaljanak ki megtévesztett személyektől.

Az adathalászat tipikus megjelenési formái az adathalász e-mailek és adathalász tevékenységet folytató weboldalak.

10.2. Az eljárásra vonatkozó speciális szabályok

10.2.1. Amennyiben a beadvány tárgya egy azonosítható jogi személy, gazdálkodó szervezet nevében küldött adathalász e-mail, az IH a következők szerint jár el:

 1. megvizsgálja, hogy érkezett-e ugyanannak a jogi személynek, gazdálkodó szervezetnek a nevében kiküldött további adathalász e-mailekről további bejelentés;
 2. amennyiben egyedi esetről van szó, az IH értesíti az érintett jogi személyt, gazdálkodó szervezetet arról, hogy a nevében feltételezhetően adathalász e-mail került kiküldésre, és kéri ennek kivizsgálását;
 3. amennyiben a beadvány tartalmaz adathalász weboldalra mutató pontos URL-címet, az IH ellenőrzi azt, és ha elérhető a tartalom, értesítést küld a tárhelyszolgáltatónak, amelyben kéri a sérelmezett oldal vizsgálatát;
 4. a bejelentő minden esetben tájékoztatást kap arról, hogyan védheti ki az adathalász támadásokat, amennyiben a beadvány URL-címet is tartalmazott, tájékoztatást kap az IH által megtett intézkedésről.

10.2.2. Amennyiben a beadvány egy azonosítható jogi személy, gazdálkodó szervezet nevében üzemeltetett weboldal tartalmára irányul, az IH a következők szerint jár el:

 1. amennyiben a bejelentő az érintett azonosítható jogi személy, gazdálkodó szervezet képviseletében eljárva kéri az IH segítségét, az IH ellenőrzi a weboldalt, és ha elérhető a tartalom, értesítést küld a tárhelyszolgáltatónak, melyben kéri a sérelmezett oldal vizsgálatát;
 2. amennyiben magánszemély bejelentő sérelmez egy feltételezhetően adathalász weboldalt, az IH a bejelentés alapján megvizsgálja a weboldalt, és ha elérhető a tartalom és feltehetően adathalász weboldalról van szó, értesítést küld a tárhelyszolgáltatónak, melyben kéri a sérelmezett oldal vizsgálatát; az IH indokolt esetben jelzéssel él az adathalász kísérletben érintett azonosítható jogi személy, gazdálkodó szervezet felé;
 3. a bejelentő minden esetben tájékoztatást kap az IH által megtett intézkedésről, illetve tájékoztatást kap arról, hogyan védheti ki az adathalász támadásokat.

11. Illegális pszichoaktív szereket, valamint ezek fogyasztását népszerűsítő, elősegítő tartalom kategória

11.1. A kategória leírása

Itt jelenthetők be azok a weboldalak, ahol a bejelentő szerint illegális pszichoaktív szerekkel kereskednek, kínálják vagy szerhasználatára hívnak fel, javaslatokat adnak a használat különböző módjaira.

11.2. Az eljárásra vonatkozó speciális szabályok

Amennyiben az IH vizsgálata megállapítja, hogy a bejelentett tartalomban feltehetően Magyarországra irányuló, illegálisnak tűnő bódító hatású termékeket reklámoznak, árulnak, az IH ezeknek a weboldalaknak az elérhetőségeit minden esetben megküldi további vizsgálatra a Nemzeti Nyomozó Irodának.

12. Erőszakos illegális cselekményre felhívó tartalom kategória

12.1. A kategória leírása

Itt jelenthetők be azok a weboldalakon, chatszolgáltatáson vagy e-mailben megjelenő tartalmak, amelyekben a bejelentő szerint erőszakos illegális cselekményre felhívó, vagy ilyen cselekményeket népszerűsítő, elősegítő tartalmak jelennek meg.

12.2. Az eljárásra vonatkozó speciális szabályok

Amennyiben a tartalom felveti a terrorcselekményre való felhívás, vagy élet- és testi épség, vagy vagyontárgyak elleni közvetlen fenyegetés gyanúját, az IH haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő egy munkanapon belül továbbítja a bejelentést a nyomozó hatóságnak.

Az IH már a bejelentő felületén tájékoztatja a bejelentőt, hogy ha az általa bejelenteni szándékozott tartalom álláspontja szerint nyilvánvalóan terrorizmusra hív fel, vagy más élete, testi épsége vagy vagyontárgyai elleni közvetlen, kirívó fenyegetést tartalmaz, bejelentését közvetlenül a nyomozó hatóságnál célszerű megtennie.

13. Egyéb, kiskorúakra káros tartalom kategória

13.1. A kategória leírása

A bejelentőnek itt van lehetősége bejelenteni olyan tartalmakat, amelyek álláspontja szerint a tizennyolc év alatti korosztály szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődésére károsak lehetnek, azt súlyosan veszélyeztethetik, és a fentebbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók be.

13.2. Az eljárásra vonatkozó speciális szabályok

A beadványok kapcsán az IH megvizsgálja, hogy:

 1. valóban veszélyeztető-e a bejelentett tartalom az érintett korosztály tekintetében;
 2. a bejelentett weboldal feltünteti-e Ekertv. 4/A. §-ban előírt szükséges figyelmeztető jelzéseket és azonosítókat;
 3. felveti-e a bejelentett tartalom valamilyen bűncselekmény gyanúját, illetve bűncselekményre való felbujtást.

A kiskorúakra káros, illetve veszélyes, ugyanakkor nem jogsértő tartalmak esetén, ha a weboldal nem az Ekertv. 4/A. §-ban foglaltak szerint jár el, az IH arra hívja fel a tartalom-, illetve a tárhelyszolgáltatót, hogy a honlapon egyértelműen jelezze, hogy az oldalon lévő tartalom a kiskorúak számára káros lehet és helyezzen el a honlap forráskódjában erre utaló jelzést a hivatkozott törvénynek megfelelően.

Az IH tájékoztatást ad arról is, hogy az Ekertv. 4/A. § (2) bekezdése alapján e törvényi rendelkezés érvényesülését a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) kíséri figyelemmel. A Kerekasztal 2014. április 23-án ajánlást adott ki a kiskorúakra káros internetes tartalmak és szolgáltatások esetén alkalmazandó figyelemfelhívó jelzésekre és a gyermekvédelmi szűrőszoftverekre vonatkozóan. Az ajánlás szövege az alábbi linken érhető el: http://nmhh.hu/dokumentum/162986/szuroszoftver_ajanlas.pdf

Az ajánlásban a Kerekasztal a kiskorúakra káros tartalmak megjelenítésével kapcsolatos elvárásokat az alábbiak szerint fogalmazta meg:

 1. a forráskódban elhelyezett metatag egyértelműen utaljon a tartalom kiskorúakra káros voltára (meta name=”age” content=”18”);
 2. a tartalomszolgáltató a tartalom elérésére szolgáló oldal megjelenítését megelőzően, illetőleg annak tartalmát bemutató tartalomjegyzékben vagy más felületen (pl. a tartalomra mutató URL címsorában), jól látható módon, optikai azonosítással utaljon a kiskorúakra káros tartalomra;
 3. a tartalomszolgáltató a tartalom megjelenítése előtt ellenőrizze a felhasználó életkorát, a tartalom megtekintésére való jogosultságát (pl. jelenítsen meg egy kérdést, amelyben rákérdez a néző életkorára: „Ön elmúlt már 18 éves? Igen – Nem”). Ha az életkorra történő rákérdezés eredménye alapján a felhasználó nem jogosult megtekinteni a tartalmat, akkor a tartalom letöltésére, elérésére ne legyen lehetősége;
 4. a tartalomszolgáltató az életkorra történő rákérdezéssel egyidejűleg, azonos helyen, jól láthatóan hívja fel a felhasználó figyelmét a kiskorúakra vonatkozó veszélyekre, továbbá tüntesse fel szűrőszoftver pontos elérhetőségét, például az alábbi szöveg megjelenítésével: „Figyelem! Ez a tartalom kiskorúakra káros elemeket is tartalmaz. Amennyiben azt szeretné, hogy az Ön környezetében a kiskorúak hasonló tartalmakhoz csak egyedi kód megadásával férjenek hozzá, kérjük, használjon szűrőprogramot. Szűrőprogram letöltése és további információk itt.”

14. Az IH eljárásával összefüggő kifogásra vonatkozó szabályok

14.1. A bejelentő az IH eljárásával összefüggésben, a jelen szabályzatban foglalt valamely szabály nem vagy nem megfelelő alkalmazásával összefüggő eljárási hibára hivatkozva kifogást terjeszthet elő.

Kifogást a bejelentő a jelen szabályzat 1.2.1. és 1.2.2. pontja szerinti értesítés, valamint a 4. pont szerinti tájékoztatás megküldését követő 15 napon belül jogosult előterjeszteni.

Ha a bejelentő kifogása a jelen szabályzat 1.2.1. és 1.2.2. pontja szerinti értesítés, valamint a 4. pont szerinti tájékoztatás megküldésének elmaradására irányul, a kifogást legkésőbb a bejelentéstől számított 45 napon belül lehet előterjeszteni.

A kifogásban meg kell jelölni a bejelentő által sérelmezett eljárási hibát, mellékelni kell az annak igazolására szolgáló adatokat vagy dokumentumokat. A kifogást e-mailben lehet benyújtani a kifogas@internethotline.hu email címre.

14.2. A kifogást az IH megvizsgálja. A kifogás érdemben nem vizsgálható, ha a kifogás

 1. határidőn túl érkezett,
 2. nem a bejelentésre jogosulttól érkezett, vagy
 3. igazolására szolgáló adatokat vagy dokumentumokat a bejelentő nem mellékelte az IH – kifogás kiegészítésére vonatkozó – tájékoztatása ellenére sem.

A fenti a)-c) pontokban meghatározott esetekben az IH tájékoztatja a kifogással összefüggő megállapításairól a kifogás benyújtóját. A kifogás tárgyában további vitarendezésnek nincs helye.

Amennyiben a kifogás az IH szerint megalapozott, erről, valamint a kifogás alapján megtett intézkedésekről 5 munkanapon belül tájékoztatja a bejelentőt.

14.3. Amennyiben a benyújtott kifogás az IH szerint egészében vagy valamely részében nem megalapozott, a kifogást az Internet Hotline Bizottság (a továbbiakban: IH Bizottság) bírálja el. Az IH Bizottság három tagból áll, elnöke a főigazgató vagy az általa írásban kijelölt, a Hatóság vezető beosztású köztisztviselője, további két tagja – a főigazgató felkérése alapján – a Hatóság jogi szakvizsgával rendelkező köztisztviselője. Nem lehet az IH Bizottság elnöke, illetve további tagja az Internet Hotline Osztály vezetője, munkatársa.

Az IH Bizottság működésének részletes szabályait a jelen szabályzat 14.4.–14.5. pontjai tartalmazzák.

14.4. Az IH Bizottság szükség szerint ülésezik, az ülésről jegyzőkönyv készül. Az IH Bizottságot annak elnöke hívja össze a napirend megküldésével, legkésőbb a kifogás beérkezésétől számított 10 munkanapon belüli időpontra. Az IH Bizottság ülései nem nyilvánosak. Az ülésen csak a tagok, valamint – kizárólag tanácskozási joggal – az IH feladatellátásáért felelős szervezeti egység vezetője és az IH Bizottság elnöke által meghívottak vehetnek részt. Az ülésen a tagok személyesen vesznek részt, az ülés online is megtartható.

A Bizottság határozatképességéhez legalább három tag jelenléte szükséges, melyből az egyik tag minden esetben az IH Bizottság elnöke. Az IH Bizottság döntéshozatala nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel az ülésen történik. Szavazati joggal az IH Bizottság tagjai rendelkeznek. Az IH Bizottság tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. A döntés meghozatalához legalább három azonos szavazat szükséges. Szavazategyenlőség esetén az IH Bizottság elnökének szavazata dönt.

14.5. A kifogás megalapozatlan, ha megállapítható, hogy:

 1. nem történt eljárási szabálysértés, az IH az Internet Hotline Szabályzatban foglaltak szerint járt el,
 2. csekély súlyú eljárási szabálysértés történt, amely az IH eljárására, illetve a megtett intézkedésekre nem volt érdemi kihatással,
 3. a 14.2. pont alapján a kifogás érdemben nem vizsgálható,
 4. az időközben okafogyottá vált, vagy
 5. az rendeltetésellenes vagy visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg.

Amennyiben az IH Bizottság a kifogásban foglaltaknak helyt ad, az IH-t a szükséges eljárási cselekmények elvégzésére és/vagy intézkedések megtételére hívja fel.

A kifogás tárgyában további vitarendezésnek nincs helye.

Az IH a kifogás benyújtóját tájékoztatja az IH Bizottság kifogással összefüggő megállapításairól.

15. Záró rendelkezések

Az Eht. 149/D. § szerinti együttműködési megállapodásban a felek a jelen eljárási szabályzat egyes rendelkezéseinek az IH-val szerződést kötő egyesület egyedi sajátosságait figyelembe vevő megfelelő alkalmazásában is megállapodhatnak.