Beszámoló a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal 2022. évi tevékenységéről

Közzétéve: 2023. április 25.

1. A Kerekasztal tevékenységének jogszabályi háttere

Az Országgyűlés 2013 decemberében elfogadta az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvényt, amely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezéseit is módosította.

A törvénymódosítás életre hívta a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) mint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Elnökének az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján hozzáférhető médiatartalmak, információk tekintetében a kiskorúak egészséges fejlődését elősegítő, javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületét. Az elnökből és húsz tagból álló testület a törvényben meghatározott feladatai ellátásán túl előző évi tevékenységéről az NMHH Elnökének évente május 1-jéig írásos beszámolót készít, amit a honlapján is nyilvánosságra hoz.

2. A Kerekasztal tagjai

A Kerekasztal elnökét (a továbbiakban: Elnök) és tagjait az NMHH Elnöke nevezi ki három évre. Az Elnököt, valamint két tagot saját jelölés alapján, a további tagokat pedig gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek, a hírközlés piaci szakmai szövetségek ajánlásai, valamint az illetékes minisztériumok javaslata alapján nevezte ki az NMHH Elnöke három évre.

Az Elnök és a tagok voltak a 2022. évben:

 1. dr. Lipták Eszter Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Elnök (2022. február 21. óta)
 2. dr. Baracsi Katalin, Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
 3. dr. Csalár Dorina, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
 4. dr. Csömör Magdolna, Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
 5. dr. Gaskóné Nagy Erika, Digitális Gyermekvédelmi Stratégia
 6. Gulyás István, Energiaügyi Minisztérium
 7. dr. Hegyesi Imre, Belügyminisztérium
 8. Kéry Ferenc, Magyar Kommunikációs Szövetség
 9. Kőrösné dr. Mikis Márta, Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
 10. Mészáros Antónia, UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
 11. Molnár László, Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület
 12. dr. Németh Ádám, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
 13. Pelle Veronika, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
 14. dr. Németh Tibor Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete
 15. dr. Pócsik Ilona, MediaSmart Hungary Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft.
 16. Szenthe-Tormássi Anna, Katolikus Pedagógiai Intézet
 17. dr. Szilágyi Zsuzsanna, Magyar Lapkiadók Egyesülete
 18. Táler Orsolya, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
 19. Thaisz Miklós, Magyar Diáksport Szövetség
 20. Tibenszky Móni Lisa, Felelős Szülők Iskolája
 21. Ványi Lászlóné, Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

3. A Kerekasztal tevékenysége

3.1. A Kerekasztal ülései

A Kerekasztal a 2022. évben három alkalommal, 2022. június 16-án, 2022. szeptember 28-án és 2022. november 30-án ülésezett.

A Kerekasztal 2022. évi ülésein tárgyalta a trendszerűen terjedő online kihívások népszerűségének okait és azok gyermekekre gyakorolt hatásait, illetve fogadta a média- és hírközlési biztost (a továbbiakban: Biztos), valamint több hazai hírközlési szolgáltatót a gyermekvédelemmel kapcsolatos tapasztalataik és jógyakorlataik kölcsönös megosztása érdekében, emellett foglalkozott a Netszűrő szoftver továbbfejlesztésének kérdéseivel.

Az NMHH Elnöke ismertette a tagokkal az NMHH gyermekvédelmi tevékenységének stratégiai jelentőségű céljait és főbb irányvonalait, valamint tájékoztatta a tagokat a Kerekasztal és az NMHH jövőbeli együttműködésének lehetőségeiről. Ezen túlmenően az NMHH rendszeresen tájékoztatta a Kerekasztalt a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységének aktualitásairól és eredményeiről, valamint a Kerekasztal megtárgyalta és elfogadta az ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslatot, illetve foglalkozott az Ekertv. 2021. évi módosításának a Kerekasztal tevékenységével összefüggésben felmerülő gyakorlati kérdéseivel is.

3.2. A trendszerűen terjedő online kihívások népszerűségének lehetséges okai és azok gyermekekre gyakorolt hatásai

A Kerekasztal 2022. szeptember 28-ai ülése során foglalkozott a trendszerűen terjedő online kihívások népszerűségének okaival és azok gyermekekre gyakorolt hatásaival. Ennek keretében a tagok megtárgyalták az online kihívások fogalmát és általános jellemzőit, az online kihívások csoportosítását (veszélyes és veszélytelen), a virtuális kihívások népszerűségének lehetséges okait, illetve ezen kihívások hatásait, továbbá a Magyarországon is megjelent trendeket.

A Kerekasztal a jelenség körbejárása alapján – a kérdéskör aktualitására és a hazai, valamint nemzetközi téren is korlátozottan rendelkezésre álló ismeretekre tekintettel – különösen fontosnak tartja felmérni a gyermekek online kihívásokkal kapcsolatos bevonódásának mértékét és újból foglalkozni a kérdéssel a felmérés során megismert adatokból levont következtetések megvitatása érdekében.

3.3. A gyermekvédelemmel kapcsolatos tapasztalatok és jógyakorlatok kölcsönös megosztása

A gyermekvédelemmel kapcsolatos tapasztalatok és jógyakorlatok kölcsönös megosztása jegyében a Kerekasztal a 2022. év során fogadta a Biztost, valamint több hazai hírközlési szolgáltató képviselőjét is annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi területen tevékenykedő szereplők jobban megismerjék egymás feladatellátását.

A 2022. szeptember 28-ai ülés alkalmával a Biztos ismertette a Kerekasztal tagjai számára, hogy tevékenyége során az NMHH részeként közreműködik az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve a médiaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók méltánylást érdemlő érdekeinek érvényesítésében, segítséget nyújt az érdeksérelem elhárításában, a fenyegető sérelem megelőzésében, mindenekelőtt a szolgáltatókkal folytatott egyeztetési eljárások keretében. A biztosi feladatellátás célja, hogy a hírközlési- és médiatartalom szolgáltatást igénybe vevők méltányos érdekei egyre erőteljesebben érvényesüljenek, így minél felkészültebb, tudatosabb fogyasztóként részesedjenek az információs társadalom előnyeiből. A Kerekasztal tagjai a Biztos tájékoztatásának köszönhetően betekintést kaptak a feladatellátása során szerzett gyakorlati tapasztalataiba.

Több hazai hírközlési szolgáltató képviselői is meghívást kaptak a Kerekasztal 2022. november 30-ai ülésére, amelynek résztvevői kölcsönösen megosztották egymással a digitális gyermekvédelemmel kapcsolatos tapasztalataikat és jógyakorlataikat, emellett elismerték, hogy a gyermekek védelmének biztosítása érdekében szükséges minden érintett célcsoportot, így magukat a gyermekeket, a szülőket és a pedagógusokat is célzottan, a lehető legszélesebb eszköztárral megszólítani. A résztvevők elköteleződésüket fejezték ki az iránt, hogy a jövőben is ösztönözzék a gyermekek tudatos médiahasználatát és a jógyakorlataikat ezután is megosszák egymással.

3.4. A Netszűrő szoftver továbbfejlesztése

A Kerekasztal 2022. júniusi ülésén megtárgyalta a Netszűrő elnevezésű, NMHH által kifejlesztett gyermekvédelmi szűrőszoftver lakosság széles körében való alkalmazhatósága érdekében történő továbbfejlesztésének aktualitásait és a szűrőszoftver továbbfejlesztésével kapcsolatban felmerült kérdéseket. Az ülés során az NMHH munkatársai tájékoztatták a Kerekasztal tagjait, hogy a szűrőszoftver továbbfejlesztésének befejezésére várhatóan 2023 tavaszán kerül sor.

4. A beszámoló elfogadása a Kerekasztal által

A jelen beszámolót a Kerekasztal a 2/2023. (III. 1.) számú döntésével fogadta el.

Az Ekertv. 4/D. § (7) bekezdése alapján előterjesztett beszámolót elfogadom.

Budapest, 2023. április 19.

……..………………………

Dr. Koltay András
Elnök
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság


Az alábbi, letölthető dokumetum a beszámoló aláírt változata.