Az NMHH Hivatalának BJ/7873-2/2019. számú határozata adatmódosulások tudomásul vételéről (Velencei-tó Média Kft., Pázmánd TV)

Hatósági döntés dátuma: 2019. március 18.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Velencei-tó Média Kft. (2483 Gárdony, Deák Ferenc u. 22/B.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Pázmánd TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban bekövetkezett módosulást (a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő) – a Médiaszolgáltató 2019. március 13-án érkeztetett kérelmében foglaltaknak helyt adva – hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.

A Hivatal a Médiaszolgáltató Pázmánd TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal tartja nyilván:

a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: Velencei-tó Média Kft. (2483 Gárdony, Deák Ferenc u. 22/B.);

b) Cégjegyzékszám: 07-09-024211;

c) A médiaszolgáltatás jellege: kereskedelmi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: tematikus;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) Vezető tisztségviselő neve és lakcíme: Simon János (2483 Gárdony, Deák Ferenc u. 22/B.);

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy: nincs;

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

  • a társaság képviseletére jogosult személy neve, és címe: Simon János (2483 Gárdony, Deák Ferenc u. 22/B.);
  • a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: Simon János (80 %), Simonné Kántor Judit (20 %);

i) A Médiaszolgáltatónak közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: helyi médiaszolgáltatás;

k) A terjesztéssel érintett települések neve: Pázmánd;

l) A bejelentett előfizetők száma: üzleti titok;

m) A terjesztéshez használt elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes műsorterjesztő hálózat;

n) A műsor terjesztését végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: Transelko Kft.;

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: üzleti titok;

p) Képújság műsorideje: üzleti titok;

q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Pázmánd TV;

r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

napi: üzleti titok heti: üzleti titok havi: üzleti titok;

s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

napi: üzleti titok heti: üzleti titok havi: üzleti titok;

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: üzleti titok;

u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): üzleti titok;

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: üzleti titok;

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs;

x) A médiaszolgáltatási díj mértéke a 2019. évi árszinten: üzleti titok,- Ft + ÁFA / év.

Indokolás

A Hivatal a Médiaszolgáltató által – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § (9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – 2019. március 13-án bejelentett adatmódosulásokat a jelen határozat rendelkező részében rögzítettek szerint tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal a jogorvoslati záradékot mellőzi.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 41. § (4) bekezdésén, a 42. § (9) bekezdésén és a 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2019. március 18.

Aranyosné dr. Börcs Janka

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának

főigazgatója nevében és megbízásából

 

dr. Andrássy György

főosztályvezető