Az NMHH Hivatalának BJ/1127-2/2019. számú határozata adatmódosulások tudomásul vételéről (Mezőtúri Városi Televízió)

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 17.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Mezőtúri Városi Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban 2019. február 1. napjától bekövetkező módosulást (saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül) – a Médiaszolgáltató 2019. január 16-án érkeztetett kérelmében foglaltaknak helyt adva – hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.

A Hivatal a Médiaszolgáltató Mezőtúri Városi Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását 2019. február 1. napjától az alábbi adatokkal tartja nyilván:

a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.);

b) Cégjegyzékszáma: 16-09-011268;

c) A médiaszolgáltatás jellege: közösségi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) Vezető tisztségviselő neve és címe: Bordács László (5400 Mezőtúr, Bajcsy Zs. út 7.);

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy: nincs;

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

  • a társaság képviseletére jogosult személy neve és lakcíme: Bordács László (5400 Mezőtúr, Bajcsy Zs. út 7.);
  • a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: Mezőtúr Város Önkormányzata (100 %);

i) A Médiaszolgáltatónak közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: helyi médiaszolgáltatás;

k) A terjesztéssel érintett települések neve: Mezőtúr, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék;

l) A bejelentett előfizetők száma: üzleti titok; Településenkénti bontásban: Mezőtúr (üzleti titok), Kétpó (üzleti titok), Mesterszállás (üzleti titok), Mezőhék (üzleti titok);

m) A terjesztéshez használt elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes műsorterjesztő hálózat;

n) A műsor terjesztését végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: Optanet Kft., UPC Magyarország Kft.;

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: üzleti titok;

p) Képújság műsorideje: üzleti titok;

q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Mezőtúri Városi Televízió;

r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: üzleti titok
  • heti: üzleti titok
  • havi: üzleti titok;

s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: üzleti titok
  • heti: üzleti titok
  • havi: üzleti titok;

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: üzleti titok;

u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): üzleti titok;

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: üzleti titok;

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: üzleti titok;

x) Médiaszolgáltatási díj: a közösségi médiaszolgáltatás után médiaszolgáltatási díjat nem kell fizetni;

Indokolás

A Hivatal a Médiaszolgáltató által – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § (9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – 2019. január 17-én bejelentett adatmódosulást a jelen határozat rendelkező részében rögzítettek szerint tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal a jogorvoslati záradékot mellőzi.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 41. § (4) bekezdésén, a 42. § (9) bekezdésén és a 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2019. január 17.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető