Az NMHH Hivatalának BJ/1619-3/2019. számú határozata lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásból törléséről (Szabad1 Tv)

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 24.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Művelődési Ház Szabadegyháza (2432 Szabadegyháza, Szabadság tér 18.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Szabad1 Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, a Médiaszolgáltató 2019. január 21-én benyújtott kérelmében foglaltak alapján

törli hatósági nyilvántartásából.

Indokolás

A Médiaszolgáltató 2019. január 21. napján érkeztetett BJ/1619-1/2019. számú beadványában arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy a Médiaszolgáltatót a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – a Szabadegyháza Község Önkormányzata által 2018. december 20. napján benyújtott kérelemnek helyt adva – 2018. december 31-i megszűnési dátummal törölte közhiteles törzskönyvi nyilvántartásából, és erre tekintettel kérte a médiaszolgáltatás előremenőleges, 2019. február 28-i hatállyal történő nyilvántartásból való törlését.

A Hivatal a rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltatót, mint törzskönyvi jogi személyt a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2018. december 31. napjával megszűntnek nyilvánította, ezért a Hivatal a jelen határozathozatal napjával a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § (7) bekezdés b) pontja alapján törli nyilvántartásából a Médiaszolgáltató Szabad1 Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal a jogorvoslati záradékot mellőzi.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 42. § (7) bekezdés b) pontján és a 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2019. január 24.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető