Az NMHH Hivatalának BJ/1752-2/2019. számú határozata lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásból törléséről (TV3 Bélapátfalva)

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 24.

 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) Barta Győző természetes személy (3323 Szarvaskő, Petőfi út 5.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) TV3 Bélapátfalva állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, a Médiaszolgáltató 2019. január 22-én benyújtott kérelmében foglaltak alapján

törli hatósági nyilvántartásából.

Indokolás

A Médiaszolgáltató 2019. január 22. napján érkeztetett BJ/1752-1/2019. számú beadványában arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy médiaszolgáltatási tevékenységét befejezte és erre a tényre hivatkozással kérte a médiaszolgáltatás 2019. január 1. napjával való törlését.

A Hivatal rögzíti, hogy egyrészt a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) és a vonatkozó közjogi szabályozás, másrészt az általános közjogi elvek (jogbiztonság követelménye, továbbá a hatósági nyilvántartások közhitelűsége, az azokban foglalt adatok, tények ellenkező bizonyításig fennálló vélelme) nem teszik lehetővé a nyilvántartás vezetésére hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek (így a Hivatal) számára a hatósági nyilvántartások tartalmának visszamenőleges hatályú megváltoztatását (adatok, tények törlését, módosítását). Az előbbiekre tekintettel a médiaszolgáltatás nyilvántartásból való törlésére a Hivatalnak kizárólag a hatósági eljárást lezáró érdemi döntése meghozatalával, a döntés meghozatala időpontjával nyílik lehetősége.

A Hivatal a fentiekre tekintettel a jelen határozathozatal napjával az Mttv. 42. § (7) bekezdés b) pontja alapján törli nyilvántartásából a Médiaszolgáltató TV3 Bélapátfalva állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal a jogorvoslati záradékot mellőzi.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 42. § (7) bekezdés b) pontján és a 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2019. január 24.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető