Az NMHH Hivatalának BJ/1801-2/2019. számú határozata adatmódosulások tudomásul vételéről (Újpesti Közösségi Televízió)

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 29.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (1045 Budapest, Erzsébet u. 8.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Újpesti Közösségi Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásában bekövetkezett módosulásokat (vezető tisztségviselő, valamint a társaság képviseletére jogosult személy) – a Médiaszolgáltató 2019. június 22-én érkeztetett kérelmében foglaltaknak helyt adva – hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.

A Hivatal a Médiaszolgáltató Újpesti Közéleti Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal tartja nyilván:

a) A médiaszolgáltató neve és székhelye: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (1045 Budapest, Erzsébet u. 8.);

b) Cégjegyzékszám: 01-09-935688;

c) A médiaszolgáltatás jellege: közösségi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) Vezető tisztségviselő neve és lakcíme: Galbavi Mónika (2181 Iklad, Parti utca 49.);

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve és lakcíme: Személyes adat ;

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

  • a társaság képviseletére jogosult személy neve és lakcíme: Galbavi Mónika (2181 Iklad, Parti utca 49.);
  • a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (100 %);

i) Közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: helyi médiaszolgáltatás;

k) A terjesztéssel érintett települések neve: Budapest IV. kerület;

l) A bejelentett előfizetők összesített száma: Üzleti titok ;

m) A terjesztéshez használt elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes műsorterjesztő hálózat;

n) A műsor terjesztését végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft.;

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: Üzleti titok ;

p) Képújság műsorideje: Üzleti titok ;

q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Újpesti Közéleti Televízió;

r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: Üzleti titok
  • heti: Üzleti titok
  • havi: Üzleti titok ;

s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: Üzleti titok
  • heti: Üzleti titok
  • havi: Üzleti titok ;

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: Üzleti titok ;

u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): Üzleti titok;

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: Üzleti titok;

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: Üzleti titok ;

x) Médiaszolgáltatási díj: a közösségi médiaszolgáltatás után médiaszolgáltatási díjat nem kell fizetni.

Indokolás

A Hivatal a Médiaszolgáltató által – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § (9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – 2019. június 22. napján bejelentett adatmódosulásokat a jelen határozat rendelkező részében rögzítettek szerint tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal a jogorvoslati záradékot mellőzi.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 42. § (9) bekezdésén, a 41. § (4) bekezdés a) pontján, valamint a 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2019. január 29.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető