Az NMHH Hivatalának BJ/1872-2/2019. számú határozata adatmódosulások tudomásul vételéről (Globo Televízió)

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 29.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Globo Televízió Bt. (3900 Szerencs, Rákóczi út 43.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Globo Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban bekövetkezett módosulásokat (vezető tisztségviselő neve és lakcíme; a társaság képviseletére jogosult személy neve és lakcíme; a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága) – a Médiaszolgáltató 2019. január 23-án érkeztetett kérelmében foglaltaknak helyt adva – hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.

A Hivatal a Médiaszolgáltató Globo Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal tartja nyilván:

a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: Globo Televízió Bt. (3900 Szerencs, Rákóczi út 43.);

b) Cégjegyzékszáma: 05-06-005624;

c) A médiaszolgáltatás jellege: kereskedelmi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) Vezető tisztségviselő neve és lakcíme: Szabó Roland (3580 Tiszaújváros, Bólyai János köz 4. 6/5.);

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy: nincs;

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

  • a társaság képviseletére jogosult személy neve és lakcíme: Szabó Roland (3580 Tiszaújváros, Bólyai János köz 4. 6/5.);
  • a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: Szabó Roland (99 %), GLOBO Média Holding Zrt. (1 %);

i) Közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: helyi médiaszolgáltatás;

k) A terjesztéssel érintett települések neve: Szerencs, Alsódobsza, Bekecs, Csobaj, Golop, Legyesbénye, Megyaszó, Mezőzombor, Prügy, Sóstófalva, Taktabáj, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszatardos, Újcsalános, Alsózsolca, Arnót, Csobád, Felsődobsza, Gesztely, Halmaj, Hernádkak, Hernádkércs, Hernádnémeti, Hernádszentandrás, Ináncs, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh, Monaj, Pere, Rásonysápberencs, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szirmabesenyő, Bőcs, Emőd, Mályi, Nyékládháza, Sajópetri;

l) A bejelentett előfizetők száma: üzleti titok;

Településenkénti bontásban: Szerencs (585), Alsódobsza (üzleti titok), Bekecs (üzleti titok), Csobaj (üzleti titok), Golop (üzleti titok), Legyesbénye (üzleti titok), Megyaszó (üzleti titok), Mezőzombor (üzleti titok), Prügy (üzleti titok), Sóstófalva (üzleti titok), Taktabáj (üzleti titok), Taktakenéz (üzleti titok), Taktaszada (üzleti titok), Tiszatardos (üzleti titok), Újcsalános 2

 

(üzleti titok); Alsózsolca (üzleti titok), Arnót (üzleti titok), Csobád (üzleti titok), Felsődobsza (üzleti titok), Gesztely (üzleti titok), Halmaj (üzleti titok), Hernádkak (üzleti titok), Hernádkércs (üzleti titok), Hernádnémeti (üzleti titok), Hernádszentandrás (üzleti titok), Ináncs (üzleti titok), Kázsmárk (üzleti titok), Kiskinizs (üzleti titok), Kupa (üzleti titok), Léh (üzleti titok), Monaj (üzleti titok), Pere (üzleti titok), Rásonysápberencs (üzleti titok), Sajóbábony (üzleti titok), Sajóecseg (üzleti titok), Sajókeresztúr (üzleti titok), Sajópálfala (üzleti titok), Sajósenye (üzleti titok), Sajóvámos (üzleti titok), Selyeb (üzleti titok), Szentistvánbaksa (üzleti titok), Szirmabesenyő (üzleti titok), Bőcs (üzleti titok), Emőd (üzleti titok), Mályi (üzleti titok), Nyékládháza (üzleti titok), Sajópetri (üzleti titok);

m) A terjesztéshez használt elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes műsorterjesztő hálózat;

n) A műsor terjesztését végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: PR-Telecom Zrt., Oláh & Társa Elektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: üzleti titok;

p) Képújság: üzleti titok;

q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Globo Televízió;

r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: üzleti titok
  • heti: üzleti titok
  • havi: üzleti titok;

s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: üzleti titok
  • heti: üzleti titok
  • havi: üzleti titok;

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: üzleti titok;

u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): üzleti titok;

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: üzleti titok;

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: üzleti titok;

x) A médiaszolgáltatási díj mértéke a 2018. évi árszinten: üzleti titok,- Ft + ÁFA / év.

Indokolás

A Hivatal a Médiaszolgáltató által – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § (9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – 2019. január 23-án bejelentett adatmódosulásokat a jelen határozat rendelkező részében rögzítettek szerint tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal a jogorvoslati záradékot mellőzi.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 41. § (4) bekezdésén, a 42. § (9) bekezdésén és a 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2019. január 29.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető