Az NMHH Hivatalának BJ/2272-4/2019. számú határozata lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételéről és médiaszolgáltatási díj megállapításáról (Szabad1 TV, Sárvíz-Multimédia Bt.)

Hatósági döntés dátuma: 2019. február 12.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Sárvíz-Multimédia Bt. (8127 Aba, Rákóczi u. 4/b.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) SZABAD1TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását

nyilvántartásba veszi, egyúttal médiaszolgáltatási díjának mértékét 2019. március 14. napjával üzleti titok,- Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg.

A Hivatal a Médiaszolgáltató SZABAD1TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal veszi nyilvántartásba:

a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: Sárvíz-Multimédia Bt. (8127 Aba, Rákóczi u. 4/b.);

b) Cégjegyzékszáma: 07-06-013728;

c) A médiaszolgáltatás jellege: kereskedelmi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) Vezető tisztségviselő (képviselő) neve, lakcíme: Skoda István (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 7.);

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy: nincs;

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

  • a társaság képviseletére jogosult személy neve és lakcíme: Skoda István (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 7.);
  • a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: Skoda István (80 %), Skodáné Kohán Csilla (20 %);

i) A médiaszolgáltatónak illetve a médiaszolgáltatóban befolyásoló részesedéssel rendelkezőnek közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: helyi médiaszolgáltatás;

k) A terjesztéssel érintett települések neve: Szabadegyháza, Sárosd;

l) A bejelentett előfizetők tervezett száma: üzleti titok;

m) A terjesztéshez használni tervezett elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes műsorterjesztő hálózat;

n) A műsor terjesztését előreláthatóan végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: Novi-Com Kft.;

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: üzleti titok óra/hónap;

p) Képújság szolgáltatás: üzleti titok /hónap;

q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: SZABAD1TV;

r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: üzleti titok
  • heti: üzleti titok
  • havi: üzleti titok;

s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: üzleti titok
  • heti: üzleti titok
  • havi: üzleti titok;

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: üzleti titok;

u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): üzleti titok;

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: üzleti titok;

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs;

x) A médiaszolgáltatási díj mértéke a 2018. évi árszinten: üzleti titok,- Ft + ÁFA / év;

A Hivatal az évente fizetendő médiaszolgáltatási díj mértékét a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 44. § (7) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével, a Médiaszolgáltató adatszolgáltatása alapján állapította meg.

Az éves médiaszolgáltatási díj a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított fogyasztói árindex mértékével megfelelő arányban évente korrigálásra kerül.

A Médiaszolgáltató a Hivatal által kiállított számla alapján a médiaszolgáltatási díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000024 számlaszámú számlájára köteles megfizetni. A médiaszolgáltatási díj akkor minősül megfizetettnek, amikor a teljes összeg a számlán jóváírásra került.

A Médiaszolgáltató jelen határozatban megállapított médiaszolgáltatási díjösszeg szerinti díjfizetési kötelezettsége a médiaszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontjával, azaz 2019. március 14. napjával keletkezik.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési díj mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

Indokolás

Az Mttv. 41. § (4) bekezdése alapján a Hivatal a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokról nyilvántartást vezet. Az Mttv. 42. § (1) bekezdése szerint a lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét annak jövőbeni médiaszolgáltatója kezdeményezheti.

A Médiaszolgáltató 2019. január 29-én érkeztetett BJ/2272-1/2019 számú beadványában az Mttv. 42. § (1) - (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően bejelentést tett SZABAD1TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában.

Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató 2019. január 29-i bejelentése csak részben tartalmazta az Mttv. 42. § (1) - (5) bekezdéseiben megjelölt adatokat és dokumentumokat, a Hivatal 2019. január 29-én kelt BJ/2272-2/2019 számú végzésében hiánypótlásra szólította fel. A Médiaszolgáltató a nyilvántartásba vételhez szükséges hiányzó adatokat, nyilatkozatokat a 2019. február 11-én érkeztetett BJ/2272-3/2019 számú beadványában pótolta.

A fentiek alapján a Hivatal a jelen határozat rendelkező részében foglaltaknak megfelelően nyilvántartásba veszi a Médiaszolgáltató SZABAD1TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását.

Az Mttv. 44. § (2) bekezdése alapján a médiaszolgáltató negyedévenként előre köteles médiaszolgáltatási díjat fizetni.

A Hivatal a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási díjának összegét a Médiaszolgáltató bejelentésében tett adatszolgáltatása alapján, az Mttv. 44. § (7) bekezdésében foglaltak és az NMHH honlapján közzétett „Adatbejelentő - A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § hatálya alá tartozó lineáris médiaszolgáltatások bejelentésére” tárgyú formanyomtatvány 2. számú melléklet A pontja alapján, az 500.000 főnél kisebb vételkörzettel rendelkező médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók számára kialakított díjszámítási modell szerint állapította meg.

Mindezekre tekintettel a Médiaszolgáltató éves médiaszolgáltatási díját az alábbiak szerint kell meghatározni:

„500.000 főnél kisebb vételkörzettel rendelkező médiaszolgáltatások éves médiaszolgáltatási díja:

Vételkörzet (fő)Médiaszolgáltatási díj 1(Ft) (2018-as árszinten)

1 – 12.000

51.943 + ÁFA

12.001 – 25.000

77.362 + ÁFA

25.001 – 50.000

110.517 + ÁFA

50.001 – 100.000

165.775 + ÁFA

100.001 – 250.000

331.552 + ÁFA

250.001 – 500.000

828.879 + ÁFA

A médiaszolgáltatás vételkörzete: üzleti titok (háztartások száma) x 2,38 (egy háztartásra jutó személyek száma - KSH adat), azaz üzleti titok (1 és 12 000 fő között).

Mindezek alapján a Hivatal a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási díját a 2018. évi árszinten évi üzleti titok,- Ft + ÁFA összegben állapította meg.

A Médiaszolgáltató a médiaszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontjaként 2019. március 14. napját jelölte meg. Erre tekintettel a Médiaszolgáltatót a médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a médiaszolgáltatás megkezdésének napjától terheli. A Médiaszolgáltató díjfizetési kötelezettségének negyedévente, a Hivatal által kiállított számla alapján, minden negyedév 1. hónapjának 15. napjáig köteles eleget tenni.

A Hivatal felhívja a Médiaszolgáltató figyelmét, hogy az Mttv. 42. § (7) bekezdés c) pontja alapján törli nyilvántartásából a lineáris médiaszolgáltatást, ha a médiaszolgáltató díjtartozását a Hivatal írásbeli felszólítását követően harminc napon belül nem teljesítette.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdés értelmében a Hivatal a hatósági eljárásaiban az Mttv-ben foglalt kiegészítésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezései szerint jár el.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, az Ákr. 116. § (1) és (3) bekezdés b) pontján, 117. § (1) bekezdésén, valamint a 118. § (1) - (3) bekezdésein alapul. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 17. § (18) bekezdése határozza meg.

A Hivatal tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a fellebbezési díjat a Rendelet 18. § (2) és (3) bekezdései alapján a fellebbezés benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a fellebbezéshez csatolni szükséges. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénz átutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetés igazolását – a feladóvevényt – a fellebbezésnek tartalmaznia kell.

A Hivatal hatásköre az Mttv. 42. § (4) bekezdésén, a 44. § (7) bekezdésén, valamint a 184. § (1) bekezdés a) - b) pontjaiban foglaltakon alapul.

Budapest, 2019. február 12.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető