Az NMHH Hivatalának BJ/2808-2/2019. számú határozata lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásból törléséről (Eurocable Magyarország Kft., Eurochannel képújság)

Hatósági döntés dátuma: 2019. február 5.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) az EuroCable Magyarország Kft. (1119 Budapest, Andor u. 47-49.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) EuroChannel képújság állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, a Médiaszolgáltató 2019. január 31-én benyújtott kérelmében foglaltaknak helyt adva

törli hatósági nyilvántartásából.

Indokolás

A Hivatal a Médiaszolgáltató 2019. január 31. napján érkeztetett 2808-1/2019. számú kérelmében foglaltaknak megfelelően a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § (7) bekezdés b) pontja alapján törli hatósági nyilvántartásából az EuroChannel képújság állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatást.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal a jogorvoslati záradékot mellőzi.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 42. § (7) bekezdés b) pontján és a 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2019. február 5.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető