Az NMHH Hivatalának BJ/3638-3/2019. számú határozata lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásból törléséről (Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány, Falutévé Arló)

Hatósági döntés dátuma: 2019. február 25.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány (3663 Arló, Ady Endre út 162/a.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Falutévé Arló állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását (a továbbiakban: Médiaszolgáltatás)

hivatalból törli hatósági nyilvántartásából.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési díj mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

Indokolás

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § (7) bekezdés d) pontja értelmében a Hivatal törli nyilvántartásából a médiaszolgáltatást, ha a jogosult a médiaszolgáltatást a nyilvántartásba vételtől számított hat hónapon belül nem kezdi meg, vagy a megkezdett szolgáltatást hat hónapnál hosszabb időre megszakítja, kivéve, ha a médiaszolgáltató mulasztását megfelelően kimenti.

A Hivatal a Médiaszolgáltató 2018. július 2-án előterjesztett kérelmében foglaltaknak megfelelően BJ/17574-2/2018. számú határozatával hozzájárult a Médiaszolgáltatás határozatlan időre történő szüneteltetéséhez. A Hivatal határozatában a Médiaszolgáltatás szüneteltetésének kezdő időpontját 2018. június 29. napjában rögzítette, egyúttal felhívta a Médiaszolgáltató figyelmét arra, hogy amennyiben a Médiaszolgáltatást hat hónapon belül nem folytatja, úgy a Hivatal az Mttv. 42. § (7) bekezdés d) pontja alapján a Médiaszolgáltatást törli nyilvántartásából.

A Hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Médiaszolgáltatását 2018. június 29. napjától több mint hat hónapon keresztül szüneteltette, a Médiaszolgáltatás újrakezdéséről bejelentést nem tett.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltatás nyilvántartásból való törlésére irányuló hatósági eljárás megindítására okot adó körülmény fennáll, ezért a 2019. február 8. napján kelt BJ/3638-1/2019 számú végzésében – a törlési eljárás hivatalbóli megindítása tárgyú tájékoztatásával egyidejűleg – adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre hívta fel a Médiaszolgáltatót.

A Médiaszolgáltató 2019. február 18. napján érkeztetett BJ/3638-2/2019 számú beadványában jelezte, hogy megszakított médiaszolgáltatási tevékenységét hónapok múlva tervezi újra kezdeni, és erre tekintettel kérte a tárgybani hatósági eljárás megszüntetését.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a tevékenység megszakításától (2018. június 29.) számított hat hónapon belül (2018. december 29. napjáig) médiaszolgáltatását nem kezdte újra.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató nem nyújtott be olyan dokumentumokat, illetve nem ismertetett olyan tényeket, amelyek – az Mttv. 42. § (7) bekezdés d) pontjában foglaltak figyelembe vételével – megfelelően kimenthetik a Médiaszolgáltatót a médiaszolgáltatási tevékenysége törvényi határidőn belüli újra kezdésének elmulasztása vonatkozásában.

A Hivatal a fentiekben foglaltakra tekintettel jelen határozata meghozatalának napjával a Médiaszolgáltatást az Mttv. 42. § (7) bekezdés d) pontja alapján törli hatósági nyilvántartásából.

Az Mttv. 144. §-a értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, az Ákr. 116. § (1) és (3) bekezdés b) pontján, 117. § (1) bekezdésén, valamint a 118. § (1) - (3) bekezdésein alapul. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 17. § (18) bekezdése határozza meg.

A Hivatal tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a fellebbezési díjat a Rendelet 18. § (2) és (3) bekezdései alapján a fellebbezés benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni a Hatóság 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A díjfizetés megtörténtének igazolását – a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) – a fellebbezéshez csatolni szükséges. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását – a feladóvevényt – a fellebbezésnek tartalmaznia kell.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 42. § (7) bekezdés d) pontján és 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2019. február 25.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető