Az NMHH Hivatalának BJ/6244-3/2019. számú végzése médiaszolgáltatási díj felülvizsgálata tárgyában indított hatósági vizsgálat megszüntetéséről (Zoom 66 Bt., Berente Televízió)

Hatósági döntés dátuma: 2019. április 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a ZOOM 66 Bt. (3636 Sajógalgóc, Szent István tér 3/A.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Berente Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása (a továbbiakban: Médiaszolgáltatás) után fizetendő médiaszolgáltatási díj felülvizsgálata tárgyában hivatalból indított hatósági eljárást

megszünteti.

E végzés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési illeték mértéke 3 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

Indokolás

A Hivatal 2019. március 1. napján kelt BJ/6244-1/2019 számú végzésével hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatás után fizetendő médiaszolgáltatási díj felülvizsgálata tárgyban.

A Hivatal a díj-felülvizsgálati (díj-megállapítási) eljárás megindításával egyidejűleg adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre hívja fel a Médiaszolgáltatót annak érdekében, hogy az eljárásban rendelkezésre álljanak a tényállás tisztázásához és a díj megállapítása tárgyában történő döntéshozatalhoz szükséges adatok, nyilatkozatok.

A Médiaszolgáltató 2019. április 5. napján érkeztetett BJ/10612-1/2019 számú beadványában – a médiaszolgáltatási tevékenység 2018. december 31. napjával történő befejezésére hivatkozással – kérelmezte a Médiaszolgáltatás nyilvántartásból való törlését, és erre tekintettel kérte a médiaszolgáltatási díj-felülvizsgálati hatósági eljárás megszüntetését.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Hivatal 2019. április 10-én kelt BJ/10612-2/2019 számú határozatával törölte nyilvántartásából a Médiaszolgáltatást, a Hivatal álláspontja szerint a médiaszolgáltatási díj-felülvizsgálati eljárás okafogyottá vált.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés c) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás okafogyottá vált.

A fentiekre tekintettel a Hivatal az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 2019. március 1. napján BJ/6244/2019 számon hivatalból indított médiaszolgáltatási díj-felülvizsgálati eljárást, annak okafogyottá válása miatt megszünteti.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 144. §-a értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az Ákr. 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket.-et említi, azon az Ákr.-t kell érteni.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, valamint az Ákr. 116. § (1) bekezdés és a (3) bekezdés d) pontján alapul. A fellebbezési illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdése alapján került megállapításra.

Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 184. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.

Budapest, 2019. április 10.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető