Az NMHH Hivatalának BJ/9339-2/2019. számú határozata lineáris médiaszolgáltatás adataiban bekövetkezett változások nyilvántartásba vételéről és médiaszolgáltatási díj megállapításáról (Globo Televízió Bt., Globo Televízió)

Hatósági döntés dátuma: 2019. április 1.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Globo Televízió Bt. (3900 Szerencs, Rákóczi út 43.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Globo Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásában bekövetkezett módosulásokat (terjesztéssel érintett települések neve; bejelentett előfizetők összesített száma; a műsor terjesztését végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve) – hatósági határozatával, a Médiaszolgáltató 2019. április 28-án érkeztetett adatszolgáltatásában foglaltak alapján az alábbiak szerint

nyilvántartásában átvezeti,

egyúttal 2019. április 1. napjával üzleti titok,- Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg a Médiaszolgáltató által fizetendő médiaszolgáltatási díjat.

A Hivatal a Médiaszolgáltató Globo Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal tartja nyilván:

a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: Globo Televízió Bt. (3900 Szerencs, Rákóczi út 43.);

b) Cégjegyzékszáma: 05-06-005624;

c) A médiaszolgáltatás jellege: kereskedelmi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) Vezető tisztségviselő neve és lakcíme: Szabó Roland (3580 Tiszaújváros, Bólyai János köz 4. 6/5.);

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy: nincs;

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

  • a társaság képviseletére jogosult személy neve és lakcíme: Szabó Roland (3580 Tiszaújváros, Bólyai János köz 4. 6/5.);
  • a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: Szabó Roland (99 %), GLOBO Média Holding Zrt. (1 %);

i) Közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: helyi médiaszolgáltatás;

k) A terjesztéssel érintett települések neve: PR-Telecom Zrt., Oláh & Társa Elektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyar Telekom Nyrt. műsorterjesztők által bejelentett, illetve a Hivatal által nyilvántartott települések;

l) A bejelentett előfizetők összesített száma: üzleti titok;

m) A terjesztéshez használt elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes műsorterjesztő hálózat;

n) A műsor terjesztését végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: PR-Telecom Zrt., Oláh & Társa Elektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyar Telekom Nyrt.;

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: üzleti titok;

p) Képújság: üzleti titok;

q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Globo Televízió;

r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: üzleti titok;
  • heti: üzleti titok;
  • havi: üzleti titok;

s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: üzleti titok;
  • heti: üzleti titok;
  • havi: üzleti titok;

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: üzleti titok;

u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): üzleti titok;

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: üzleti titok;

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs;

x) A médiaszolgáltatási díj mértéke a 2019. évi árszinten: üzleti titok,- Ft + ÁFA / év.

A Hivatal az évente fizetendő médiaszolgáltatási díj mértékét a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 44. § (7) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével, a Médiaszolgáltató adatszolgáltatása alapján állapította meg.

Az éves médiaszolgáltatási díj a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított fogyasztói árindex mértékével megfelelő arányban évente korrigálásra kerül.

A Médiaszolgáltató a Hivatal által kiállított számla alapján a médiaszolgáltatási díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000024 számlaszámú számlájára köteles megfizetni. A médiaszolgáltatási díj akkor minősül megfizetettnek, amikor a teljes összeg a számlán jóváírásra került.

A Médiaszolgáltató jelen határozatban megállapított médiaszolgáltatási díjösszeg szerinti díjfizetési kötelezettsége 2019. április 1. napjával keletkezik.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési díj mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

Indokolás

A Médiaszolgáltató 2019. március 28-án érkeztetett BJ/9339-1/2019 számú beadványában bejelentette Globo Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása Hivatal által nyilvántartott adataiban (terjesztéssel érintett települések neve; bejelentett előfizetők száma; a műsor terjesztését végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve) 2019. április 1. napjától bekövetkező változásokat.

A Hivatal a Médiaszolgáltató által – az Mttv. 42. § (9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – 2019. március 28-án bejelentett adatmódosulásokat a jelen határozat rendelkező részében rögzítettek szerint tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.

A Hivatal, figyelembe véve a bejelentett és nyilvántartott előfizetői számadatokban bekövetkezett módosulást, felülvizsgálta a médiaszolgáltatás után fizetendő éves médiaszolgáltatási díj mértékét.

A Hivatal a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási díjának összegét a Médiaszolgáltató bejelentésében tett nyilatkozatai, vállalásai és adatszolgáltatása alapján, az Mttv. 44. § (7) bekezdésében foglaltak és az NMHH honlapján közzétett „Adatbejelentő - A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § hatálya alá tartozó lineáris médiaszolgáltatások bejelentésére” formanyomtatvány 2. számú melléklet A pontja alapján, az 500.000 főnél kisebb vételkörzettel rendelkező médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók számára kialakított díjszámítási modell szerint állapította meg. Mindezekre tekintettel a Médiaszolgáltató éves médiaszolgáltatási díját az alábbiak szerint kell meghatározni:

500.000 főnél kisebb vételkörzettel rendelkező médiaszolgáltatások éves médiaszolgáltatási díja:

500.000 főnél kisebb vételkörzettel rendelkező médiaszolgáltatások éves médiaszolgáltatási díja:
Vételkörzet (fő)Médiaszolgáltatási díj (Ft) (2018-as árszinten)
1 – 12.000 53.397 + ÁFA
12.001 – 25.000 79.528 + ÁFA
25.001 – 50.000 113.611 + ÁFA
50.001 – 100.000 170.417 + ÁFA
100.001 – 250.000 340.835 + ÁFA
250.001 – 500.000 852.088 + ÁFA
A médiaszolgáltatási díj a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított fogyasztói árindex mértékével megfelelő arányban évente korrigálásra kerül.

A médiaszolgáltatás vételkörzete: üzleti titok (háztartások száma) x 2,38 (egy háztartásra jutó személyek száma - KSH adat), azaz üzleti titok (üzleti titok és üzleti titok fő között).
Mindezek alapján a Hivatal a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási díját a 2019. évi árszinten évi 170 417,- Ft + ÁFA összegben állapította meg.

A Hivatal a Médiaszolgáltató bejelentése alapján a Globo Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásról nyilvántartott adatok módosítását jelen hatósági határozatával a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti, továbbá 2019. április 1. napjától megállapítja a médiaszolgáltatás után fizetendő éves médiaszolgáltatási díj mértékét.

A Médiaszolgáltató díjfizetési kötelezettségének negyedévente, a Hivatal által kiállított számla alapján, minden negyedév 1. hónapjának 15. napjáig köteles eleget tenni.

A Hivatal felhívja a Médiaszolgáltató figyelmét, hogy az Mttv. 42. § (7) bekezdés c) pontja alapján törli nyilvántartásából a lineáris médiaszolgáltatást, ha a médiaszolgáltató díjtartozását a Hivatal írásbeli felszólítását követően harminc napon belül nem teljesítette.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, 117. § (1) bekezdésén, valamint a 118. § (3) bekezdésein alapul. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (18) bekezdése határozza meg.

A Hivatal tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a fellebbezési díjat a Rendelet 18. § (2) és (3) bekezdései alapján a fellebbezés benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a fellebbezéshez csatolni szükséges. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénz átutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetés igazolását – a feladóvevényt – a fellebbezésnek tartalmaznia kell.

A Hivatal hatásköre az Mttv. 41. § (4) bekezdés a) pontján, a 42. § (9) bekezdésén, a 44. § (7) bekezdésén, valamint a 184. § (1) bekezdés a) - b) pontjaiban foglaltakon alapul.

Budapest, 2019. április 1.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető