Az NMHH Hivatalának BJ/32897-3/2018. számú végzése lineáris médiaszolgáltatás adataiban bekövetkezett változások nyilvántartásba vételére irányuló eljárás megszüntetéséről (New Digital Media Kft.)

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a New Digital Media Kft. (1119 Budapest, Andor u. 47-49.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) nyilvántartott adataiban bekövetkezett módosulás tárgyban 2018. december 21. napján megtett bejelentése alapján indult közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltató kérelmére

megszünteti.

E végzés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési illeték mértéke 3 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

Indokolás

A Hivatal a Médiaszolgáltató BJ/32897-1/2018 számú, a médiaszolgáltatásról nyilvántartott adatokban bekövetkezett módosulás tárgyban 2018. december 21-én megtett bejelentése alapján közigazgatási hatósági eljárást indított.

Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató 2019. január 15-én érkeztetett BJ/32897-2/2018 számú kérelmében bejelentését visszavonta, a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hatósági eljárást megszünteti.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 144. §-a értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az Ákr. 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket.-et említi, azon az Ákr.-t kell érteni.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, valamint az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, az Ákr. 116. § (1) bekezdés és a (3) bekezdés d) pontján, továbbá az Ákr. 116. § (4) bekezdésén alapul. A fellebbezési illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdése alapján került megállapításra.

Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 184. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakon alapul.

Budapest, 2019. január 15.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalána
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető