A Médiatanács 181/2017. (II. 28.) számú döntése

Az AMC Networks Central Europe Kft. által üzemeltetett Film Mánia csatornán 2016. október 28-án 21 óra 1 perctől sugárzott „2009 – A végzetes merénylet” című műsorszám korhatár-besorolása

Hatósági döntés dátuma: 2017. február 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az AMC Networks Central Europe Kft.-vel (1139 Budapest, Lomb u. 23-27., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Film Mánia csatornán 2016. október 28-án 21 óra 1 perctől sugárzott „2009 – A végzetes merénylet” című műsorszám közzétételével megsértette a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat, ezért a Médiaszolgáltatót

100 000 Ft, azaz egyszázezer forint bírsággal sújtja.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00295141-00000024 számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti.

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.


A határozat teljes szövegét a csatolt PDF-dokumentum tartalmazza.