MN/16416-7/2019. számú határozat: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívást előíró törvényi rendelkezés megsértése (TV2 Média Csoport Zrt., TV2, Tények, 2019. június 11., „Egyre több a szexbaleset”)

Hatósági döntés dátuma: 2019. július 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Személyes adat által képviselt TV2 Média Csoport Zrt.-vel (1145 Budapest, Róna u. 174., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott, MN/16416/2019. számú közigazgatási hatósági eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornáján 2019. június 11-én 18 órától sugárzott, „Tények” című műsorszám 19:04:10-kor közzétett „Egyre több a szexbaleset” című összeállításának közzétételekor megsértette a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívást előíró törvényi rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót

600.000 Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.