Tájékoztató – postai szolgáltatók éves, rendszeres adatszolgáltatása a 12/2004. IHM rendelet szerint

1. Ügytípus megnevezése

Postai szolgáltatók éves, rendszeres adatszolgáltatása a 12/2004. (IV.22.) IHM rendelet szerint.

2. Eljáró szerv

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,
Postafelügyeleti Főosztály

Cím 1088  Budapest, Reviczky u. 5.
Levelezési cím 1525 Budapest Pf.: 75.
Telefon (+36-1) 429-8640
Telefax (+36-1) 429-8213
Ügyfélszolgálat címe 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ügyfélszolgálat telefonszáma +36 (1) 468-0673
Ügyfélszolgálat faxszáma (+36-1) 429-8213
Ügyfélszolgálat e-mail címe info@nmhh.hu
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 8.00-12.00
Szerda 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00
3. Illetékesség

Országos

4. Illetékes ügyintézők
 • Tartalmi és adatbenyújtási kérdésekben:
  Csóka Györgyi
  Telefon: (1) 429-8640
  E -mail: csoka@nmhh.hu
 • Informatikai és számítástechnikai problémák esetén:                 
  Szaller Dávid
  Telefon:  (1)-4577-326
  E-mail: szaller.david@nmhh.hu
 • Regisztrációs kérdésekkel kapcsolatban:
  NMHH-ügyfélszolgálat
  Telefon: (1) 468-0673
  E-mail: info@nmhh.hu

 

5. Útmutató

Útmutató a 2016. évről szóló, 2017. március 31-ig teljesítendő elektronikus adatszolgáltatáshoz
A 12/2004. (IV.22.) IHM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a szerint a postai szolgáltatónak a Rendeletben és más jogszabályokban meghatározott adatokat – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik - a tárgyévet követő év március 31. napjáig a hatóság honlapján elérhető elektronikus űrlap kitöltésével kell szolgáltatnia a hírközlési hatóság részére.

Az adatszolgáltatás felépítése és a szolgáltatandó adatok köre a postai szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultság megszerzéséhez (törvényi kijelölés, hatósági engedély, a hatósághoz címzett előzetes bejelentés) igazodik. A törvényi kijelölés (vagy hatósági engedély) és előzetes bejelentés alapján is szolgáltatás-nyújtási jogosultságot szerzett szolgáltató több elektronikus adatlapot köteles kitölteni. A több, de egyaránt előzetes bejelentéshez kötött, ún. egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatást ellátó (futárposta, expressz, egyéb) szolgáltatók egy adatlapot, annak azonban az - előzetes bejelentésük tartalma alapján - ellátott minden szolgáltatásra vonatkozó adatát kötelesek kitölteni.

A szolgáltató az adatszolgáltatást elektronikus úton teljesítheti az NMHH ADATKAPUN keresztül űrlap kitöltésével ügyfélkapu (www.magyarorszag.hu) igénybevételével.

Az NMHH ADATKAPU elérhetősége  www.nmhh.hu/Nyitóoldal/Adatkapu menüpont alatt található.
 
6. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Az elektronikus adatszolgáltatás megtételéhez a postai szolgáltató azon dokumentumai szükségesek, amelyek alapján

 • a postai szolgáltatással kapcsolatos forgalomra, árbevételre és költségre,
 • a postai szolgáltatás során teljesített minőségre,
 • a postai szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett infrastrukturális, tárgyi és személyi erőforrásokra vonatkozó adatok megadhatóak.
7. Az elektronikus ügyintézés technikai szabályai

A szolgáltatók a Rendeletben  előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a hírközlési hatóság „Adatkapu”-ján, kormányzati ügyfélkapus jelszavukkal (www.magyarország.hu) belépve, űrlap kitöltésével tudják teljesíteni, melyhez a hírközlési hatóságnál előzetes regisztráció szükséges.

Az első ízben adatot szolgáltatók számára az adatszolgáltatás menete a következő:

 • A Postai szolgáltató által meghatalmazott személy szolgáltathatja az adatokat a Hatóság felé. A meghatalmazott személynek előzetesen a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálhoz ún. Ügyfélkapuval kell rendelkeznie. Az Ügyfélkapu igénylésével kapcsolatban a www.magyarorszag.hu internetes weboldalon találnak további információkat.
 • Az NMHH Adatkapu használatához a www.nmhh.hu/Nyitóoldal/Adatkapu menüpontnál található nyomtatványokat le kell tölteni, értelemszerűen ki kell tölteni és a hivatalosan aláírt példányokat postai úton be kell küldeni az NMHH ügyfélkapcsolati címére (1386 Budapest 62. Pf. 997.) A dokumentumok személyesen is leadhatóak a hatóság kijelölt ügyfélszolgálatánál (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.)
 •  Az "Adatkapu"-ról és a „Képviselő” regisztrációjáról további információ, letölthető megbízás és nyilatkozat nyomtatvány található a www.nmhh.hu/Nyitóoldal/Adatkapu menüpontnál.
 • A Hatósághoz beérkezett regisztrációs dokumentumok alapján a postai szolgáltató elektronikus úton kapja meg az értesítést arról, hogy regisztrációja érvényes.
 • Az elektronikus értesítés megküldésének időpontjával az elektronikus adatbeküldésre az NMHH Adatkapuja készen áll.


A visszatérő adatszolgáltatók számára az adatszolgáltatás menete a következő:

 • Az előző évben megadott regisztráció nyomán, amennyiben az adatszolgáltatáshoz használandó felhasználónév és jelszó változatlan, közvetlenül az NMHH Adatkapu-ra történő belépéssel lehet kezdeményezni az aktuális évi adatszolgáltatás űrlapjának kitöltését.
 • Az Ügyfélkapus adatokban történt változás esetén a regisztrációt a Hatóság felé meg kell újítani.
8. Tájékoztató

Az adatok és dokumentumok benyújtásának határideje minden év március 31-e.

Amennyiben a szolgáltató a kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hatóság végzésben szólítja fel a kötelezettségének teljesítésére 8 napos határidővel. A hatóság a kötelezettséget a szolgáltató által bejelentett és nyilvántartásba vett szolgáltatásai alapján állapítja meg. (Elérhetősége: nmhh.hu > NMHH a szakmáért > Szolgáltatás-bejelentés > Nyilvántartások > Hírközlési szolgáltatások.)

Amennyiben a Rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a megadott határidőre a szolgáltató a felhívásra nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hatóság a tárgyi ügy vonatkozásában hatósági jogalkalmazási eljárást indít. A hatóság-  a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 68.§ (2) bekezdése b) pontja szerint a postai szolgáltatással kapcsolatos értékesítésből származó előző üzleti évi nettó árbevétel 0,3%-ig terjedő mértékű bírságot szabhat ki. Árbevétel vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke 100 000-től 50 000 000 Ft-ig terjedhet.
9. Adatkezelés, az ügyfelet megillető adatvédelmi jog

A hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint végzi adatkezelését. A hatóság közzétételi eljárásában csak a közérdekű adatokat teszi közzé. Biztosítja a személyes adatok védelmét, az adatkezelésében ennek megfelelően csak a szükséges mértékben használja fel.

10. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)
 • Adatkapun elérhető űrlap felületen, letölthető kitöltési útmutatóval,
 • Adatszolgáltatás minta, a tájékoztatóhoz kapcsolódó dokumentumokból letölthető.
  (nmhh.hu > Nyitóoldal > NMHH Adatkapu)
11. Az adatszolgáltatási időszakban hatályos jogszabályok
 • 12/2004. (IV.22.) IHM rendelet a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény.