Tájékoztató a postai szolgáltatók éves, rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól szóló 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet szerint

Legutóbb frissítve: 2018. március 7.

1. Ügytípus megnevezése:

Postai szolgáltatók éves, rendszeres postapiaci adatszolgáltatása a 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet szerint

2. Eljáró szerv:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Hírközlés-felügyeleti főosztály

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 75.
Telefon: (1) 457-7255 Telefax: (1) 468-0682

Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673 Telefax: (1) 468-3680, e-mail: info@nmhh.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.00, péntek: 8.00-13.30

3. Illetékesség:

országos

4. Illetékes ügyintézők

 • Tartalmi és adatbenyújtási kérdésekben:
  Csóka Györgyi
  Telefon: (1) 457-7255
  E -mail: csoka@nmhh.hu
 • Informatikai és számítástechnikai problémák esetén:                 
  Szaller Dávid
  Telefon:  (1)-457-7326
  E-mail: adatkapu-hiba@nmhh.hu
 • Regisztrációs kérdésekkel kapcsolatban:
  NMHH-ügyfélszolgálat
  Telefon: (1) 468-0673
  E-mail: info@nmhh.hu

5. Útmutató

Útmutató a 2017. évről szóló, 2018. március 31-ig teljesítendő elektronikus adatszolgáltatáshoz

A 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a postai szolgáltatónak a Rendeletben meghatározott adatokat a tárgyévet követő év március 31. napjáig a hatóság honlapján elérhető elektronikus űrlap kitöltésével kell szolgáltatnia a hírközlési hatóság részére.

Az adatszolgáltatás felépítése és a szolgáltatandó adatok köre a postai szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultság megszerzéséhez (törvényi kijelölés, hatósági engedély, a hatósághoz címzett előzetes bejelentés) igazodik. A törvényi kijelölés (vagy hatósági engedély) és előzetes bejelentés alapján is szolgáltatás-nyújtási jogosultságot szerzett szolgáltató több elektronikus űrlapot köteles kitölteni. A több, de egyaránt előzetes bejelentéshez kötött, ún. egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatást ellátó (futárposta, expressz, egyéb) szolgáltatók egy űrlapot, annak azonban az - előzetes bejelentésük tartalma alapján - ellátott minden szolgáltatásra vonatkozó adatát kötelesek kitölteni.

A szolgáltató az adatszolgáltatást elektronikus úton teljesítheti az NMHH ADATKAPUN keresztül űrlap kitöltésével ügyfélkapu (www.magyarorszag.hu) igénybevételével.

Az NMHH ADATKAPU elérhetősége www.nmhh.hu >> Szakmai érdekeltek >> Ügyintézés menüpont alatt található.

6. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Az elektronikus adatszolgáltatás megtételéhez a postai szolgáltató azon dokumentumai szükségesek, amelyek alapján a következő adatok kitölthetőek:

- a) a postai szolgáltatás és a nem postai szolgáltatás nyújtásából származó nettó árbevételre, a szolgáltató által ellátott postai szolgáltatások mennyiségére, a postai szolgáltatás nyújtásának költségére és a jövedelmezőségre vonatkozó adatok szolgáltatástípusonkénti bontásban,

b) a postai szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben (a továbbiakban: Postatv.) és az abban foglalt felhatalmazás alapján a Postatv. végrehajtása tárgyában alkotott jogszabályokban, az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződésben, az általános szerződési feltételekben, a szolgáltatási engedélyben meghatározott vagy a bejelentésben vállalt ellátási és minőségi követelmények teljesítésére – így különösen az átfutási időre, elveszésre, sérülésre – vonatkozó adatok, valamint

c) a postai szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárgyi és személyi feltételek teljesítésére vonatkozó adatok.

7. Az elektronikus ügyintézés technikai szabályai

A szolgáltatók a Rendeletben  előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a hírközlési hatóság „Adatkapu”-ján, kormányzati ügyfélkapus jelszavukkal (www.magyarország.hu) belépve, űrlap kitöltésével tudják teljesíteni, melyhez a hírközlési hatóságnál előzetes regisztráció szükséges.

Az első ízben adatot szolgáltatók számára az adatszolgáltatás menete a következő:

 • A Postai szolgáltató által meghatalmazott személy szolgáltathatja az adatokat a Hatóság felé. A meghatalmazott személynek előzetesen a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálhoz ún. Ügyfélkapuval kell rendelkeznie. Az Ügyfélkapu igénylésével kapcsolatban a www.magyarorszag.hu internetes weboldalon találnak további információkat.
 • Az NMHH Adatkapu használatához http://nmhh.hu/cikk/429/Tajekoztato_az_NMHH_Adatkapu_mukodeserol menüpontnál található nyomtatványokat le kell tölteni, értelemszerűen ki kell tölteni és a hivatalosan aláírt példányokat postai úton be kell küldeni az NMHH ügyfélkapcsolati címére (1386 Budapest 62. Pf. 997.) A dokumentumok személyesen is leadhatóak a hatóság kijelölt ügyfélszolgálatánál (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.)
 • Az "Adatkapu"-ról és a „Képviselő” regisztrációjáról további információ, letölthető megbízás és nyilatkozat nyomtatvány található a http://nmhh.hu/cikk/429/Tajekoztato_az_NMHH_Adatkapu_mukodeserol menüpontnál.
 • A Hatósághoz beérkezett regisztrációs dokumentumok alapján a postai szolgáltató elektronikus úton kapja meg az értesítést arról, hogy regisztrációja érvényes.
 • Az elektronikus értesítés megküldésének időpontjával az elektronikus adatbeküldésre az NMHH Adatkapuja készen áll.

A visszatérő adatszolgáltatók számára az adatszolgáltatás menete a következő:

Az előző évben megadott regisztráció nyomán, amennyiben az adatszolgáltatáshoz használandó felhasználónév és jelszó változatlan, közvetlenül az NMHH Adatkapu-ra történő belépéssel (http://nmhh.hu/tart/report/256/Postapiaci_adatszolgaltatas_marcius_31ig) lehet kezdeményezni az aktuális évi adatszolgáltatás űrlapjának kitöltését.

Az Ügyfélkapus adatokban történt változás esetén a regisztrációt a Hatóság felé meg kell újítani.

8. Tájékoztató

Az adatok és dokumentumok benyújtásának határideje minden év március 31-e.

Amennyiben a szolgáltató a kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hatóság végzésben szólítja fel a kötelezettségének teljesítésére 8 napos határidővel. A hatóság a kötelezettséget a szolgáltató által bejelentett és nyilvántartásba vett szolgáltatásai alapján állapítja meg. (Elérhetősége: http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/index.jsp)

Amennyiben a Rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a megadott határidőre a szolgáltató a felhívásra nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hatóság a tárgyi ügy vonatkozásában hatósági jogalkalmazási eljárást indít. A hatóság a Postatv. 68.§ (2) bekezdése b) pontja szerint a postai szolgáltatással kapcsolatos értékesítésből származó előző üzleti évi nettó árbevétel 0,3%-ig terjedő mértékű bírságot szabhat ki. Árbevétel vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke 100 000-től 50 000 000 Ft-ig terjedhet.

9. Adatkezelés, az ügyfelet megillető adatvédelmi jog

A hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint végzi adatkezelését. A hatóság közzétételi eljárásában csak a közérdekű adatokat teszi közzé. Biztosítja a személyes adatok védelmét, az adatkezelésében ennek megfelelően csak a szükséges mértékben használja fel.

10. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

 • Adatkapun elérhető űrlap felületen, letölthető kitöltési útmutatóval
 • NMHH Adatkapu Képviselő megbízása c. nytv.
 • NMHH Adatkapu Képviselői nyilatkozat c. nytv.

11. Az adatszolgáltatási időszakban hatályos jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
 • 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól