Tájékoztatás az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések új szabályozásáról

Közzétéve: 2015. szeptember 2.

Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályait tartalmazó 2/2015. (III. 30.) NMHH rendeletet alkalmazásával szeptembertől hatékonyabb jogvédelemben részesülnek a hírközlési szolgáltatások fogyasztói.

A korábbi 2011-es szabályozást felváltó rendelet új alapokra helyezi a fogyasztói jogok védelmét a hírközlés területén. Többletjogosítványokat ad az előfizetőknek, ezzel párhuzamosan többletkötelezettségeket ír elő a szolgáltatók számára. Az előfizetői jogokat megállapító rendelkezésektől főszabályként az előfizetőkre hátrányosan nem lehet eltérni. Az előfizetőket megillető jogok többségéről a szolgáltatónak már a szerződéskötéskor igazolható módon tájékoztatást kell adnia.

A rendelet 2015. augusztus 1-jétől hatályos, szeptember 1-jétől kötelesek alkalmazni a szolgáltatók. Egyes rendelkezései, például az előfizetői szerződés létrejöttére, az üzleti előfizetőkkel kötött szerződésekre, illetve a határozott idejű szerződésekre vonatkozó szabályok 2015. november 1-jétől lépnek hatályba és december 1-jétől alkalmazandók.

A rendelet teljes szövegét itt olvashatja: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174797.290879

Az új rendelet az előfizetői szerződések tartalmát automatikusan módosítja, ehhez az előfizetők külön értesítésére, illetve külön intézkedésre nincs szükség.

Az alábbiakban azok a főbb változások kerülnek kiemelésre, amik a Média- és Hírközlési Biztos Hivatalához beérkező panaszok tapasztalatai alapján a fogyasztók jelentős részét elsődlegesen érinthetik.

Ezt követi az előfizetői szerződések megkötésével, teljesítésével és módosításával kapcsolatos szabályozás lényegesebb változásainak az összefoglalása.

I. Főbb változások a hírközlési előfizetések körében

 • Az ún. vezeték nélküli szolgáltatások (mobil internet és telefon, műholdas, és földfelszíni digitális műsorterjesztés) körében az előfizető a szerződést a szolgáltatás megkezdésétől számított 14 napon belül felmondhatja, ha a szerződésben megjelölt helyen (pl. lakcím) a szolgáltatás nem vehető igénybe, vagy annak minősége nem felel meg a szerződésnek. Ekkor az előfizetőnek csak a szerződéskötéstől a felmondásig terjedő időre arányosan járó díjakat, költségeket kell megfizetnie.
 • Az üzlethelyiségen kívül, illetve a távollévők között megkötött szerződéseket az előfizető 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül megszüntetheti.
 • Az előre fizetett díjú (ún. kártyás, illetve egyenlegfeltöltős) szolgáltatásra kötött szerződés újabb feltöltés nélkül történő megszűnésekor a fel nem használt egyenleg az előfizető kérésére 1 éves elévülési időn belül visszajár.
 • A szerződés megszűnésekor az előfizető a rendelkezésére bocsátott eszközt (pl. beltéri egység, set-top-box) a szolgáltató bármelyik ügyfélszolgálatán leadhatja, tehát a továbbiakban az előfizető az eszköz postai visszaküldésére nem kötelezhető.
 • Az üzleti előfizetők körében a mikro- és kisvállalkozók fokozottabb védelemben részesülnek; esetükben a szolgáltató az általános szabályoktól – a szerződés tartalmi elemeit leíró rendelkezéseinek kivételével – egyoldalúan nem térhet el.
 • A rendeletben külön meghatározott egyes rendelkezésektől és a szolgáltató általános szerződési feltételeitől a felek közös akaratával és az előfizető erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával lehet eltérni; így pl. a hűségidő csak közös megegyezés alapján hosszabbodhat meg.
 • A szóban, illetőleg ráutaló magatartással létrejövő előfizetői szerződés lényeges tartalmi elemeit külön dokumentumban kell rögzíteni, és azt ingyenesen az előfizető rendelkezésére kell bocsátani a szerződés létrejöttét követően, legkésőbb 8 napon belül. Ilyen dokumentumot az előfizető a szerződés tartama alatt évente 1 alkalommal, illetve a szerződés megszűnését követő 1 éven belül is kérhet a szolgáltatótól.
 • Az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott összegre, vagy adatmennyiségre vonatkozó szolgáltatói korlátozások feltételeinek elfogadásáról az előfizetőnek külön kell nyilatkoznia.
 • Díjcsökkentésre jogosult az előfizető főszabály szerint, ha a televíziós csatornák közül egy vagy több kikerül az adott csomagból. A díjcsökkentésnek a csatornák számának változásával arányban kell lennie. Ha ez előfizető a műsorterjesztési szolgáltatást így már nem kívánja igénybe venni, a határozott idejű szerződést 30 nap elteltével felmondhatja, és emiatt főszabály szerint nem kell kötbért fizetnie.
 • Az előfizető a határozatlan idejű szerződést felmondhatja úgy, hogy az a felmondást követő 8. és 30. nap közötti időpontban hátrányos következmények nélkül szűnjön meg.
 • Határozott idejű szerződés lényeges tartalmi elemei (pl. díjak) a szolgáltató által főszabály szerint nem módosíthatóak egyoldalúan.
 • A jövőben az ÁSZF-eknek külön mellékletben tartalmazniuk kell az egyes meghirdetett akciók részletes leírását is, hogy a meghirdetett akciós feltételek később is megismerhetőek legyenek.
 • A szolgáltatónak a szerződéskötés előtt, illetve a szerződés módosításakor igazolható módon tájékoztatást kell adnia a határozatlan és a határozott idejű (ún. hűségidős) előfizetői szerződések megkötésének lehetőségéről, a részletes feltételekről.
 • A szolgáltató az előfizetőt elektronikus levél, SMS, vagy MMS útján is értesítheti, ezt - ellenkező bizonyításig - a kézbesítési visszaigazolás napján kell megtörténtnek tekinteni.
 • A helyhez kötött (ún. vezetékes) szolgáltatás áthelyezésére vonatkozó előfizetői igényt a szolgáltató elutasíthatja, ha az előfizetőnek 30 napot meghaladó díjtartozása van.
 • Az egyéni előfizető kérésére a szolgáltató a hívásrészletezőt az igényléstől számított 15 napon belül köteles rendelkezésre bocsátani.
 • Az internet szolgáltatás körében a szolgáltató honlapján könnyen megtalálható helyen tájékoztatást kell közzétenni a kiskorúak védelmét biztosító ún. szűrő szoftverekről és szolgáltatásokról.
 • Ha a hívott fél készüléke hangpostára van irányítva, a hívás ingyenes, ha azt a hívó fél 5 másodpercen belül megszakítja.
 • A szolgáltató szerződésszegése esetében az előfizető a szerződésszegés kezdetétől annak megszűnése napjáig – a szerződésszegés teljes tartamárajogosult kötbérre. A vonatkozó feltételekről, ideértve a kötbérszámítás módját, az előfizetőt tájékoztatni kell.
 • A szolgáltató a szerződés megszűnésekor főszabály szerint az előfizetőtől nem igényelhet költségtérítést, csak abban az esetben, ha a szerződés megszűnésére az előfizető szerződésszegő magatartása adott okot.

II. Az előfizetői szerződések megkötésével, teljesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos szabályozás lényegesebb változásai

1. Változások az előfizetői szerződés létrejötte körében

Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igényt be kell jelenteni a szolgáltatónak. Ha az igény teljesíthető, a szolgáltató ajánlatot tesz, és ha az az igénylőnek megfelel, a feltételek közös elfogadásával létrejön a szerződés.

Ha a szerződéskötésre nem a felek együttes jelenlétében, hanem távollétében írásban kerül sor, külön előfizetői elfogadó nyilatkozatra van szükség, amelyet el kell juttatni a szolgáltatóhoz. Ebben az esetben a szolgáltató a szerződés létrejöttének - határozott idejű szerződés esetében a lejárat időpontjáról is – haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül értesíti az előfizetőt.

A jelenlévők között határozott időtartamra létrejött szerződésben a tartam lejáratának napját is meg kell határozni.

A szerződés ráutaló magatartással is létrejöhet, ha az előfizető ismeri a szerződés lényeges tartalmát és kétséget kizáróan kifejezi szerződéskötési akaratát. A szerződés lényeges tartalmi elemeit külön dokumentumban kell rögzíteni, és azt ingyenesen az előfizető rendelkezésére kell bocsátani a szerződés létrejöttét követően, de legkésőbb az azt követő 8 napon belül, igazolható módon; nyomtatott formában, vagy ha a felek így állapodnak meg, tartós adathordozón, vagy elektronikus levélben. Ilyen dokumentumot az előfizető a szerződés tartama alatt évente egyszer, illetve a szerződés megszűnését követő 1 éven belül is kérhet a szolgáltatótól.

A szolgáltatónak a szerződéskötés előtt igazolható módon tájékoztatást kell adnia a határozatlan és a határozott idejű (ún. hűségidős) előfizetői szerződések megkötésének lehetőségéről, a részletes feltételekről. A határozott idejű szerződések körében ki kell térni a tartam alatt minimálisan felmerülő valamennyi költségre (belépési díj, havi vagy időszaki díj, eszközvásárlás esetén az ár, a részletek és a kamatok stb.) szolgáltatásonként és összesítve. Ha ez a tájékoztatás elmarad, az előfizető nem köteles kötbért fizetni a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan, ha a lejárat előtt megszünteti a szerződést. Mindez nem vonatkozik a készülék vásárlására és azzal kapcsolatos kedvezményekre (részletfizetés, akciós ár).

2. Változások a szolgáltatás megkezdése körében

A szolgáltatónak a szolgáltatást főszabály szerint 15 napon belül kell megkezdeni. A felek későbbi, de legfeljebb 90 napon belüli határidőben is megállapodhatnak. Ha a szolgáltatás megkezdésére az előfizető érdekkörébe eső okból nem kerül sor, a szerződés megszűnik, hacsak a felek újabb – de a szerződéskötéstől számított 90 napon belül eső - időpontban nem állapodnak meg. Ha a szolgáltatás megkezdésének határidejét a szolgáltató mulasztja el, az előfizető kötbérre jogosult, amelynek számítási alapját a rendelet pontosan meghatározza.

Az előfizető számára lényegében próbaidőt biztosít az új rendelet az üzlethelyiségen kívül, illetve a távollévők között megkötött szerződések esetében, amelyeket az előfizető a megkötéstől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül megszüntethet.

Az ún. vezeték nélküli szolgáltatások (mobil internet- és telefon, műholdas,- és földfelszíni digitális műsorterjesztés) körében az előfizető a szerződést a szolgáltatás megkezdésétől számított 14 napon belül felmondhatja, ha a szerződésben megjelölt helyen (pl. lakcím) a szolgáltatás nem vehető igénybe, vagy annak minősége nem felel meg a szerződésnek. Ekkor az előfizetőnek csak a szerződéskötéstől a felmondásig terjedő időre arányosan járó díjakat, költségeket kell megfizetnie.

3. Változások az előfizetői szerződés módosítása körében

A szolgáltató a szerződés módosítása előtt is köteles igazolható módon tájékoztatni az előfizetőt a határozatlan és a határozott idejű szerződések megkötésének lehetőségéről, azok részletes feltételeiről.

A határozatlan idejű szerződések díjait a szolgáltató évente egyszer, az infláció mértékével egyezően emelheti. Ezen felül csak akkor emelhet díjat, ha olyan többletköltsége származott harmadik személlyel kötött szerződésből, amely közvetlenül beépül a díjba és amivel a szerződéskötéskor nem számolhatott.

A határozatlan idejű szerződések ráutaló magatartással csak akkor módosíthatóak, ha az előfizető a szerződés tartama alatt igazolható módon úgy nyilatkozik, hogy részéről a nyilatkozattétel elmaradása a kezdeményezett módosítás elfogadását jelenti.

A határozott idejű előfizetői szerződésekre a rendelet külön szabályokat állapít meg. Az ilyen szerződés nem módosítható ráutaló magatartással, az ún. „feltöltőkártyás” szolgáltatások esetének kivételével.

A határozott időre kötött szerződést a szolgáltató az alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj) a szerződés időtartama, megszüntetésének jogkövetkezményei, vagy a szolgáltatásminőség tekintetében egyoldalúan csak jogszabályváltozás illetve hatósági döntés alapján, továbbá akkor módosíthatja, ha a változás az előfizető számára előnyös.

4. Változások a szolgáltatás szünetelése, korlátozása körében

A szolgáltatásnak az előfizető által kért (legfeljebb 6 hónapos) szüneteltetését követően a szolgáltató köteles a szolgáltatást visszakapcsolni, és erről az előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíteni. (A határozott időre kötött szerződések esetében a szerződés tartama a szünetelési idővel meghosszabbodik.)

Ha a korlátozás oka megszűnt, az előfizetőnek nem kell kérnie annak feloldását, a szolgáltató ugyanis automatikusan megszünteti azt. Az előfizetőnek csak abban az esetben kell nyilatkoznia, ha nem akarja újra igénybe venni a szolgáltatást, azaz fel kívánja mondani a szerződést.

Az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott összegre, adatmennyiségre vonatkozó szolgáltatói korlátozások feltételeinek elfogadásáról az előfizetőnek külön kell nyilatkoznia.

Ha az előfizető a szolgáltatáshoz kapcsolódóan vásárolt készülék (pl. mobiltelefon) részleteinek fizetésével késedelembe esik, a szolgáltató csak a készülék használhatóságát korlátozhatja, a hírközlési szolgáltatás igénybevehetőségét azonban nem. A szolgáltatás tehát egy másik, korlátozással nem érintett készülékkel (pl. a SIM-kártya másik mobiltelefonba való áthelyezésével) továbbra is igénybe vehető.

5. Változások a szolgáltatás nem, illetve nem megfelelő teljesítése körében

A szolgáltatónak a hibabejelentéseket 48 órán belül ki kell vizsgálnia és ennek eredményéről értesítést kell küldenie az előfizetőnek, kivéve, ha nem szükséges helyszíni vizsgálat a hibaelhárításhoz – amire főszabály szerint 72 órán belül kell sort keríteni. Ha a hibajavításhoz harmadik személy (hatóság, közműszolgáltató, ingatlantulajdonos stb.) hozzájárulása szükséges, ennek beszerzése iránt a hibabejelentést követő 48 órán belül kell a szolgáltatónak intézkednie.

A hozzájárulás beszerzése nem számít be a kivizsgálási határidőbe.

A hiba elhárításáról haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül kell értesíteni az előfizetőt.

A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról és hibabejelentésről a hangfelvételt kell készíteni, azt - panasz esetében a bejelentésétől számított 2 évig, hibabejelentés esetében 1 évig - visszakereshető módon meg kell őrizni. Az előfizető azonosításán túl, a felvétel kiadására irányuló kérés teljesítése nem köthető további feltételhez.

A szolgáltató szerződésszegése esetében az előfizető a szerződésszegés kezdetétől annak megszűnése napjáig – vagyis a teljes időtartamra – jogosult kötbérre.

A szerződésszegő magatartásról és a kötbérszámítás módjáról az előfizetőt tájékoztatni kell, mégpedig úgy, hogy a számítás helyessége ellenőrizhető legyen.

A szolgáltató a szerződés megszűnésekor főszabály szerint az előfizetőtől nem igényelhet költségtérítést, csak abban az esetben, ha a szerződés megszűnésére az előfizető szerződésszegő magatartása adott okot.

Az előfizető nem köteles kötbért fizetni a határozott idejű szerződés lejárat előtti megszűnésekor, ha a szerződést azért mondta fel, mert

 • a szolgáltató a hibát az arra nyitva álló 72 órás határidő eredménytelen lejártát követő további 15 napon belül sem hárította el;
 • a felmondást megelőző 90 napon belül 10-nél több bejelentett hiba elhárítására került sor;
 • a szolgáltató a szerződést jogszabályba ütközően módosította;
 • a szolgáltató a műsorterjesztési szolgáltatást 30 napon át nem szerződésszerűen teljesítette és emiatt már díjcsökkentésnek is helye lehet.