Média- és hírközlési biztos

A média- és hírközlési biztos intézménye a Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság keretében, de önálló hatáskörrel és egyedi, nem hatósági eljárásrenddel működik. Célja és feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak érdekeik érvényesítésében, érdeksérelmük orvoslásában, elősegítse a felhasználók tudatosságának növelését. A biztos elsődleges feladata, hogy közreműködjön az elektronikus hírközlési, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók érdekeinek érvényesülésében, indokolt esetben pedig egyeztetési eljárást folytasson le. A biztos tevékenységének része a tájékoztatás és a tudatosságnövelés.

Ki és milyen esetben fordulhat a biztoshoz?

A biztoshoz bármely fogyasztó, felhasználó, előfizető vagy a fogyasztók érdekeit képviselő egyesület fordulhat, ha jelentős súlyú, többeket érintő érdeksérelemről szerez tudomást. Olyan méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre, amelyek nem minősülnek az elektronikus hírközlésre, a médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértésének, de érdeksérelmet okoznak vagy okozhatnak.

Például, ha:

  • a fogyasztó kifogásolja a telefon-, a televízió- vagy az internet-szolgáltatás minőségét,
  • a szolgáltató olyan tartozást követel, amely a fogyasztó megítélése szerint alaptalan, vagy amelynek összegszerűsége vitatható,
  • a fogyasztó élethelyzetében olyan változás következik be, ami indokolja a szolgáltatóval fennálló jogviszony megváltoztatását,
  • a fogyasztó aggályosnak tart olyan médiatartalmat, műsort, amely visszatérően vagy több csatorna műsorán megjelenik, és a fogyasztók jelentős részét érinti.

A média- és hírközlési biztosi feladatokat Dr. Kastory Edina látja el. Az ügyvéd, jogi szakértő az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, és széles körű tapasztalattal rendelkezik a polgári-vállalati jog számos szegmensében, kiemelt szakterülete a hírközlés és média, valamint a gyógyszeripar szakága. Adatvédelmi, igazgatási, érdekvédelmi ügyekben jelentős szaktudást szerzett mint jogi képviselő és szakértő. Dolgozott civil és kormányzati hírközlési, mobiltávközlési, rádiós és televíziós műsorszolgáltatási, vezetékes és műholdas műsorelosztási ügyekben, hírközlési és híradástechnikai rendszerek közbeszerzésében, frekvenciahasználati jogosultságok árverésénél, pályáztatásánál, engedélyeztetésénél, továbbá részt vett hírközlési jogharmonizációs, jogalkotási feladatokban. Megbízói közé tartoztak rádiós és televíziós médiaszolgáltatók, hírközlési szolgáltatók, és hosszú éveken keresztül végzett jogi tanácsadói, illetve szakértői tevékenységet a hatóság, illetve jogelődei számára.

A média- és hírközlési biztos bemutatkozása

Kastory Edina (587x487 px)

A Biztos több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hírközlés és média területén. Részt vett civil és kormányzati hírközlési, mobil távközlési, valamint rádiós és televíziós műsorszolgáltatási jogosultság megszerzésére irányuló pályázati, frekvencia-árverési eljárásokban, vezetékes és műholdas műsorelosztási projectek megvalósításában, hírközlési és híradástechnikai rendszerek beszerzésében. Részt vett a hírközlési jogharmonizációs, jogalkotási feladatokban. Munkája kiterjedt a hírközléssel kapcsolatos adatvédelemre, és fogyasztóvédelemre, szakmai érdekképviseleti tevékenységre.

„Biztosként elsődlegesen arra törekszem, hogy hatáskörömben eljárva, illetve a jogszabályi keretek között a hivatalom a beérkező panaszok alapján indult eljárásokban minél hatékonyabb védelemben részesüljenek a fogyasztók alapos, méltányos érdekei. Azt szeretném előmozdítani, hogy a hírközlési szolgáltatások előfizetői, illetve a médiatartalom-szolgáltatást igénybe vevők fogyasztók minél felkészültebb, kellő digitális ismeretekkel rendelkező, tudatosabb, asszertívabb fogyasztókként részesedjenek az információs társadalom előnyeiből.”

Média- és hírközlési biztos

Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 5.
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 198.
Telefon: +36 1 429 8644
Telefax: +36 1 429 8761
Web: http://www.mediaeshirkozlesibiztos.hu