Hová fordulhatunk a szolgáltatókkal szembeni panaszainkkal?

Legutóbb frissítve: 2017. május 30.

Egyre több olyan írásos panasz és telefonhívás érkezik a Média- és Hírközlési Biztos hivatalához, melyben az érdeklődők hírközlési, illetve médiatartalom-szolgáltatásokkal kapcsolatos problémájukkal kapcsolatban tájékoztatást kérnek. A kérdés legtöbbször arra irányul, hogy az illető „jó helyen jár-e”, illetve ügyében mely szervhez fordulhat, miként nyújthatja be panaszát. A biztos a fogyasztói tudatosság erősítése céljából az alábbi tájékoztatóval igyekszik eligazítást nyújtani az érdeklődők számára.

Tartalom

I. Hírközlés

MHB – érdeksérelem

Vissza a lap tetejére

A hírközlési szolgáltatással kapcsolatban a felhasználók, előfizetők érdeksérelmeikkel (jogsértésnek nem minősülő magatartás, ami méltányolandó érdek sérelmét okozza vagy okozhatja) a Biztoshoz fordulhatnak.

A hírközlési szolgáltatásra vonatkozó panaszokkal kapcsolatban a Biztos az érintett szolgáltatótól állásfoglalását kérheti, melyre az köteles a kért felvilágosítást, tájékoztatást megadni. Ennek alapján a Biztos tájékoztatja a Panaszost. Az eljárás során nem hozható olyan döntés, amely a szolgáltatókat kötelezné.

A Biztos eljárása díjmentes, panaszt a 1433 Budapest, Pf. 198. címre lehet küldeni, vagy a panaszbejelentési űrlapon keresztül.

NMHH Hivatal – jogsértés

Vissza a lap tetejére

Jogsértés esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH) eljárását lehet kezdeményezni. Az eljárás megindítása esetén a Hatóság megállapíthatja a jogsértés megtörténtét és intézkedhet a Szolgáltatóval szemben, a kérelem tárgyát a Hatóság eljárása önmagában nem orvosolja.

A Hatóság eljárását hat hónapon belül lehet kezdeményezni. Kérelmet az NMHH-nak címezve a 1525 Budapest, Pf.: 75. postacímre lehet megküldeni. A hatósági eljárás lefolytatásáért fizetendő díj összege 3.000,- Ft.

Fogyasztóvédelem – készülék probléma

Vissza a lap tetejére

Ha a panasz tárgyát az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközzel, készülékkel (pl. telefon, router) kapcsolatos probléma képezi, a fogyasztóvédelmi szervekhez (a lakóhelyhez legközelebbi járási hivatalhoz) fordulhatunk.

Bíróság

Vissza a lap tetejére

Amennyiben álláspontja szerint a Szolgáltató valamilyen magatartásával Önnek kárt okozott, igénye bírósági úton érvényesíthető. Ugyanez vonatkozik a készülékek hibáinak eseteire, valamint a számlával kapcsolatos követelések tisztázására is.

Annak eldöntése érdekében, hogy bírósághoz forduljon-e indokolt lehet jogi képviselővel való egyeztetés és az ügy részletes jogi áttekintése.

Bírósághoz olyan esetekben is lehet fordulni, amikor a biztosi hivatal eljárására már sor került, de annak eredményével nem ért egyet a panaszos, vagy az számára nem zárult pozitív eredménnyel.

Békéltető Testület

Vissza a lap tetejére

A polgári peres, vagy hatósági eljárás helyett békéltető testülethez is fordulhat. Ennek feltétele, hogy korábban már megkísérelte a vitáját az érintett szolgáltatóval rendezni, azonban az nem sikerült.

Jó tudni, hogy bár a szolgáltatóknak kötelező részt venniük a Békéltető Testület eljárásában, azonban döntésük csak akkor kötelezi a szolgáltatókat, ha azok előzetesen alávetették magukat annak.

Elévülés – általában fontos tudni, minden eljárási lehetőséget érint

Vissza a lap tetejére

Jó tudni, hogy az előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények igen rövid idő, egy év alatt évülnek el.

II. Média

MHB – érdeksérelem

Vissza a lap tetejére

A Biztos média tárgyú panasz esetében kizárólag akkor járhat el, ha az érdeksérelem egy médiatartalom-szolgáltatóval szemben több esetben, illetve több szolgáltatóval szemben merül fel, és az a fogyasztók (nézők, hallgatók, olvasók) jelentős részét érinti.

A Biztos a média tárgyú panasszal nem közvetlenül az érintett szolgáltatókat keresi meg, hanem a médiatartalom-szolgáltatók szakmai szervezeteinek küldi meg a panasz leírását észrevételezésre, álláspontjuk kifejtésére.

NMHH Médiatanács – médiatartalom-szolgáltatás, jogsértés

Vissza a lap tetejére

A médiatartalom-szolgáltatók tevékenységére vonatkozó jogszabályozok ellenőrzése az NMHH Médiatanácsa, illetve Hivatala hatáskörébe tartozik. A bejelentés folytán a Hatóság nem köteles eljárni, hivatalból indíthat mérlegelése alapján eljárást.

Internet Hotline – jogsértő - nem média tárgyú – tartalmak

Vissza a lap tetejére

Az NMHH internetes jogsegélyszolgálatánál is bejelenthetjük – anonim módon – ha sértő vagy bántó tartalmakkal találkozunk az interneten. A tevékenységet az NMHH a társadalmi felelősségvállalás jegyében végezi, nem hatósági eljárásként.

Szakmai önszabályozás - médiatartalom-szolgáltatók szakmai szervezetei

Vissza a lap tetejére

Média tárgyú, illetve reklámokkal kapcsolatos panaszainkkal a médiaszolgáltatók, a sajtótermékek kiadói, a műsorterjesztők szakmai önszabályozó szervezeteihez is fordulhatunk a Médiatanács, illetve az NMHH Hivatala helyett a magatartási kódexeiket elfogadó médiatartalom-szolgáltatókkal, vállalkozásokkal szemben.

A Médiatanáccsal az alábbi szakmai szervezetek kötöttek együttműködési megállapodást: