A szolgáltatók gyakorlata fizetési késedelem esetén

Közzétéve: 2021. augusztus 23.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a késedelmes előfizetői fizetések kezelésével kapcsolatos gyakorlatát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Budapesti Békéltető Testület, illetve a bíróság korábban több alkalommal vizsgálta.

A biztosi hivatalnál 2018-ban egyeztetési eljárásra került sor egy szolgáltatóval szemben, mert fizetési felszólítási gyakorlata jelentős számú fogyasztó méltányolandó érdekét sértette.

A biztos általános konzultációt folytatott a szolgáltatókkal a fizetések késedelme, illetve elmaradása esetében követett eljárásról és gyakorlatról.

A 2021. évben több panasz érkezett a szolgáltatók fizetési felszólítási gyakorlata, az általuk alkalmazott fizetési eljárási díj tárgyában; így indokoltnak bizonyult egy újabb egyeztetés a szolgáltatói eljárásról és gyakorlatról, a kapcsolódó panaszokról és azok kezeléséről.

A biztosi kérésre beérkezett válaszokból kitűnően az általános gyakorlat az, hogy fizetési késedelem esetében a szolgáltatók egy, vagy több fizetési felszólítást, előtte esetleg fizetési emlékeztetőt küldenek az előfizetőnek, ha a számlát határidőben nem fizeti meg. A fizetésre általában 30 napos póthatáridőt biztosítanak, ennek eredménytelen elteltével a szolgáltatás korlátozására kerülhet sor. Ennek pontos időpontjáról azt 3 nappal megelőzően tájékoztatnak.

A felszólításért díjat számítanak fel, ezt fizetési felszólítási díjnak, fizetési felszólítási eljárási díjnak, adminisztrációs díjnak, illetve követeléskezelési adminisztrációs díjnak nevezik.

A díj összege változó. A vonatkozó feltételeket a szolgáltatói általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. A szolgáltatók késedelmes fizetés esetében késedelmi kamatot is felszámíthatnak.

A szabályozás 2020 decemberétől a szolgáltatás korlátozását már a fizetési felszólítást követő 15 nap elteltével lehetővé teszi. Tapasztalatok szerint az ügyfelek ezzel a folyamatos tájékoztatás ellenére nincsenek tisztában, emiatt érkeznek is panaszok.

Bár a tartozások jelentős veszteséget okozhatnak, a szolgáltatók igyekeznek az ügyfelek méltányos érdekeire tekintettel lenni. Segítik az ügyfeleket a határidőben történő teljesítésben, a fizetésre több (online és személyes, készpénzes és elektronikus, eseti és rendszeres) fizetési formát biztosítanak. Lehetőséget adnak a fizetés igazolására, a késedelem kimentésére, így a korlátozás elkerülésére. Vannak szolgáltatók, amelyek rövid késedelem esetén pár napos türelmi időt is biztosítanak, lehetőséget adnak fizetési haladék előzetes kérésére, kiszámlázott tételek elengedésére, díjak utólagos törlésére.

Az egyes szolgáltatóknak a késedelmes fizetések kezelésével, a fizetések felszólításokkal kapcsolatos gyakorlata jelenleg az alábbiak szerint alakul.

Antenna Hungária Zrt.

A szolgáltató fizetési emlékeztetőt, illetve felszólítást küld és a fizetésre 30 napos póthatáridőt biztosít, ha az előfizető az esedékes tárgyhavi díjat határidőben nem fizeti meg. Ezt követően korlátozza a szolgáltatást, ennek pontos időpontjáról ezt 3 nappal megelőzően tájékoztatást küld. A tájékoztatás, illetve értesítés SMS formájában, mobiltelefonszámmal nem rendelkezők esetében postai úton, ajánlott küldeményként kerül megküldésre. A felszólítás díja, az ún. adminisztrációs díj 2010. májusától 550 Ft volt, 2021. májusától 750 Ft. Az üzleti ÁSZF 2016. április 1-jétől 1.500 Ft „követeléskezelési adminisztrációs díjat” tartalmaz.

Ha bebizonyosodik, hogy az előfizető neki fel nem róható okból teljesítette késedelmesen fizetési kötelezettségét, a felszólítás díj utólag jóváírásra kerülhet.

DIGI Kft.

A szolgáltató a fizetési késedelem esetén felszólítást küld, ezután adminisztrációs díjat terhel. Az első felszólítás a számla lejártát követő 6-8 napon belül kerül kiküldésre, a papír alapú számlázás esetében papír alapú felszólító levélben postai úton, az elektronikus úton fizetők esetében e-mailben.

Ezt követően a mobiltelefonszámmal rendelkezők a felszólításról legalább 2 alkalommal megerősítő SMS-t kapnak. A korlátozást legalább 3 nappal megelőzően – minden esetben postai úton – újabb felszólítást kapnak, ez megjelöli a korlátozás jövőbeni időpontját.

Legutóbb 2020. szeptember 1-jén változott a díj összege. Ez az első felszólítás esetén 600 Ft, a második felszólítás, illetve korlátozás előtti értesítés díja 1.000 Ft mind a lakossági, mind az üzleti előfizetők esetében.

Magyar Telekom Nyrt.

A szolgáltató 2011 januárjától alkalmazza a fizetési felszólítási díjat. 2018. november 1-jétől az első, a késedelem beálltát követő 4-6 nappal SMS-ben küldött fizetési felszólítás díjmentes. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a következő felszólítás már díjköteles. A második felszólítás a fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 8 nap után érkezik, ennek díja 750 Ft. A 35. nap elteltével az előfizető értesítést kap a várható korlátozásról, 750 Ft díj ellenében.

Azt követő 3 nappal ismét értesítést kap a korlátozásról – díjmentesen. A 46. napon érkező fizetési felszólítás díja szintén 750 Ft.

A díj mértéke üzleti előfizetők esetében 825 Ft. A vonatkozó feltételek a Lakossági és Üzleti ÁSZF-ekben és a honlapon a „Gyakori Kérdések” között kerülnek rögzítésre.

A szolgáltató a díjat méltányosságból jóváírja a következő havi számlában, ha a késedelembe esett előfizető hitelt érdemlően valószínűsíti, hogy a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el.

Az ún. „egyszámla” rendszerben az ügyfél az otthoni és mobil szolgáltatások díjáról egy számlát kap.

PR Telecom Zrt.

A szolgáltatónál 2002 novemberétől kerül a díj felszámításra, mértéke az eltelt évek során jelentősebb mértékben nem változott. A vonatkozó feltételeket az ÁSZF tartalmazza. Az első fizetési felszólítás 450 Ft összegű díj ellenében a fizetési határidő lejártát követő 18. napon kerül megküldésre, 30 napos türelmi idő biztosításával, ezt követően kerül kiküldésre a második fizetési felszólítás, ennek díja 1.158 Ft, és ezzel egyidejűleg történik a szolgáltatások korlátozása. Az ügyfél előzetes jelzése esetén, a számára fel nem róható okból bekövetkező késedelem esetében lehetőség van a felszólítás és a díj mellőzésére.

Tarr Kft.

A szolgáltató a fizetési felszólítás bruttó 1.000 Ft összegű díját mintegy 10 éve alkalmazza. Az ÁSZF tartalmazza vonatkozó feltételeket, azok a magán és az üzleti előfizetőkre nézve azonosak.

A szolgáltató a fizetési felszólítást postai úton, ajánlott levélben küldi ki az előfizetőknek.

A szolgáltató lejárt fizetési határidejű számla esetén a belső szabályzatában meghatározott összeghatár alatt nem küld ki fizetési felszólítást, csak legalább két lejárt fizetési határidejű számla esetében, ha a fizetési határidő legalább 8 napja lejárt.

Fizetési felszólítást kizárólag egy alkalommal küld ki a fizetés teljesítéséig, illetve további szolgáltatói intézkedést megelőzően. A díj jóváírására eredményes díjreklamáción kívül egyedi elbírálás alapján is sor kerülhet, az eset körülményeire tekintettel.

Az ÁSZF tartalmazza a pontos információkat.

Ha a rendszeres (havi) számla készítésekor az előfizetőnek 250 Ft-ot meghaladó lejárt hátraléka van, az előfizető a fizetési felszólítás kiküldését megelőzően, a számlához csatolt különálló oldalon kap tájékoztatást a lejárt egyenlegéről, papír számla esetében csekket is kap a hátralék összegéről. Ennek a tájékoztatásnak a díja bruttó 510 Ft, ami az adott számlában kerül felszámításra.

Telenor Zrt.

A fizetési határidő leteltét és elmulasztását követő 6 nappal az ügyfél SMS-ben kap tájékoztatást a tartozásról, annak jogkövetkezményeiről, így a fizetés elmaradása esetén bekövetkező korlátozás és megszüntetés várható időpontjáról. 4 nappal később, vagyis a fizetési határidő letelte után 10 nappal az előfizető állandó lakcímére küldött normál postai küldeményben kap tájékoztatást az elmaradásról és a lehetséges jogkövetkezményekről.

A fizetési határidő lejárta után 30 nappal, vagyis a korlátozás előtt 8 nappal újabb SMS, majd a határidő után 36 nappal, vagyis a korlátozás előtt 2 nappal ismét újabb SMS kerül kiküldésre.

Korlátozásra a fizetési határidő lejárta után 38 nappal kerül sor, erről a korlátozással egy időben újabb SMS-t, valamint postai levelet is küld a szolgáltató.

Ha továbbra is fennáll a tartozás, a korlátozás után 8 nappal (a fizetési határidő lejárta után 46 nappal) a szolgáltató könyvelt postai küldeményben felmondja a szerződést. Erre legkorábban a levél közlését követő 45 nappal, vagyis a határidő lejártát követő 91 nappal kerülhet sor.

A postai felszólítás adminisztrációs díja 2012-től bruttó 205 Ft mind a lakossági, mind az üzleti (kisvállalkozói) ügyfelek esetében. A feltételeket az ÁSZF tartalmazza.

A kifogások legtöbb esetben már az ügyintézés során, méltányossági alapon kezelésre kerülnek.

Vidanet Zrt.

A szolgáltató a fizetési felszólítás díját több mint 15 éve alkalmazza, mértéke bruttó 600 Ft, ami az elmúlt 10 évben nem változott. A vonatkozó szabályozást az ÁSZF tartalmazza. A szolgáltató nyilatkozata szerint a fizetési határidő lejárta után 20 nappal, a következő hónapban 15-én kerül sor az első fizetési felszólításra, majd ezt 30 nappal követően a másodikra. További 10 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerül, a szerződés pedig felmondásra, 30 napos felmondási idővel.

Indokolt esetben, méltányosságból van lehetőség a fizetési felszólítás díjának a jóváírására.

A szolgáltató tapasztalatai alapján több ügyfél küzd fizetési nehézséggel amiatt, hogy a pandémia okán a digitális oktatás és a home office időszakában olyan szolgáltatásokat is megrendelt, amelyek finanszírozása meghaladta a lehetőségét – emiatt nem könnyű a méltányossági szempontok következetes figyelembe vétele.

Vodafone Zrt.

A szolgáltató az esedékes papíralapú számla kiállításával egyidejűleg e-mailben és SMS-ben értesítést küld az előfizetőnek a számla elkészültéről és a számla összegéről.

Ha az előfizető fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a szolgáltató írásos fizetési felszólítást küld. Az újabb fizetési határidő eredménytelen eltelte után újabb felszólítást küld, SMS, postai levél, e-mail vagy hanghívás útján. A fizetési felszólítás eljárási díja bruttó 600 forint. A díj terhelésére legkorábban az ismételten megküldött felszólítással egyidejűleg kerülhet sor. A szolgáltató a díjat méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján elengedheti.

Ha a díjfizetés esedékessé válását követő 8 napon belül megküldött felszólításban megjelölt – legalább 15 napos – határidő elteltét követően is fennáll a díjtartozás, és az előfizető a fizetés biztosítása céljából nem adott biztosítékot, a szolgáltató – az előfizető értesítésével – jogosult a szolgáltatás korlátozására, így különösen az előfizető által indított vagy a nála végződtetett forgalom korlátozására, a szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére.

A biztosi hivatal tapasztalatai szerint a szolgáltatók gyakorlata a korábbiakhoz képest méltányosabb lett.

Ugyanakkor továbbra is rendkívül fontos, hogy megelőzzük a fizetési késedelmet, a felszólításokat, az azzal járó akár több ezer forintos plusz díjakat, a szolgáltatás korlátozásáról, a szerződés felmondásáról nem is beszélve.

Ha a késedelemre önhibánkon kívül került sor, mindenképpen jelezzük ezt a szolgáltatónak, mert esetileg, méltánylást érdemlő körülmény esetében, eltekinthet a felszólítási díj felszámításától, illetőleg azt utólag jóváírhatja.