Minden, amit az egyéni és üzleti előfizetői szerződésekről tudni kell

Hírközlési interaktív tájékoztató alkalmazás

Legutóbb frissítve: 2017. október 24.

A tájékoztató anyag közzétételével a Biztos hivatalának az a célja, hogy hozzásegítse a hírközlési szolgáltatások előfizetőit, fogyasztóit ahhoz, hogy tudatosabban, felkészültebben járjanak el a szerződések megkötése során, valamint – ha bármely okból felmerül a szerződéses feltételek megváltoztatásának igénye, – a szerződés módosításakor, illetve akár a szerződés megszüntetésekor. Ennek érdekében a tájékoztató a vonatkozó jogszabályok lényeges feltételeinek közérthető ismertetésével eligazítást kíván adni a hírközlési szabályok körében.

Tisztelt Felhasználók!

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex hazai átültetésével 2020 végén megújult az elektronikus hírközlési szektor szabályozása, módosult az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és más jogszabályok is. 

Az előfizetői jogviszonyra, szerződésre vonatkozó új rendelkezések 2021. július 1-től hatályosak, ettől az időponttól kezdve a honlapunkon található hírközlési interaktív tájékoztató alkalmazás is megújult tartalommal lesz elérhető.

Útmutató a tájékozódáshoz

A Média- és Hírközlési Biztos Hivatalához évente több száz panasz érkezik az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal (vezetékes- és mobiltelefon, internet, televízió) kapcsolatosan. Ha a panasz az azt előterjesztő fogyasztó illetve előfizető méltánylást érdemlő érdekét vélhetően sérti, a Biztos a szolgáltató megkeresésével eljár a panaszos érdekében. A panaszok többsége jellemzően az előfizetői szerződések létrejöttére, tartalmára, teljesítésére, valamint a szerződés módosítására és megszüntetésére vonatkozó szabályokat, feltételeket érinti.

A Biztos ezen felül konkrét megkeresés hiányában is közreműködhet a fogyasztók érdekében, amennyiben úgy ítéli meg, hogy egy érdeksérelemmel járó helyzet a fogyasztók, előfizetők jelentős részét érinti. Ha a Biztos indokoltnak tartja a fogyasztók részére tájékoztató anyagot tehet közzé.

A jelen tájékoztató anyag közzétételével a Biztos hivatalának az a célja, hogy hozzásegítse a hírközlési szolgáltatások előfizetőit, fogyasztóit ahhoz, hogy tudatosabban, felkészültebben járjanak el a szerződések megkötése során, valamint – ha bármely okból felmerül a szerződéses feltételek megváltoztatásának igénye, – a szerződés módosításakor, illetve akár a szerződés megszüntetésekor. Ennek érdekében a tájékoztató a vonatkozó jogszabályok (az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - továbbiakban: Eht., az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet - továbbiakban: Eszr.) lényeges feltételeinek ismertetésével eligazítást kíván adni a hírközlési szabályok körében. A tájékoztató anyag a 2017. október 24-i időpontban hatályos jogszabályokra épül.

A tájékoztató nem a vonatkozó jogszabályok pontos szövegét, illetve kivonatát tartalmazza, hanem arra törekszik, hogy a fogyasztó az őt érintő vagy érdeklő témakörben megtalálja a számára lényeges információt közérthető megfogalmazásban. Az anyag panelekre tagozódik és kereszthivatkozásokkal segíti az olvasót a kapcsolódó részekhez, azok tartalmának megismeréséhez.

Jelen tájékoztató a keresés és a tartalomjegyzék segítségével böngészhető, kereshető a legegyszerűbben.
Magában a tájékoztató anyagban a legördülő panelek címére, valamint a szövegben elhelyezett belső kereszthivatkozásokra való kattintással lehet navigálni. Első lépésként válasszuk ki, hogy az egyéni, vagy az üzleti előfizetésre vonatkozó szabályokat szeretnénk-e megismerni. Egyéni előfizetés esetén a tájékoztató paneleket az előfizetői szerződések időtartama alapján azok két nagy kategóriája, a határozott, valamint a határozatlan időtartamra szóló szerződések szerint csoportosítottuk. Az egyes részletek megtekintése előtt tehát válasszuk ki, hogy határozott idejű (hűségidős), vagy határozatlan idejű (nem hűségidős) a szerződésünk. Ezután tudunk továbblépni az egyes panelekre.

A tájékoztatóban visszatérően szereplő fogalmak, rövidítések:

 • ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
 • Eht: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • előfizető: aki a hírközlési szolgáltatás igénybe vétele céljából a szolgáltatóval szerződést köt
 • ESZ: egyedi előfizetői szerződés
 • ÁSZF: Eszr.: az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet
 • hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
 • hűségidős szerződés: határozott idejű előfizetői szerződés, amely kizárólag a hírközlési szolgáltatás igénybevételére és nem a készülékvásárlásra, azzal kapcsolatos esetleges részletfizetésre vonatkozik
 • műsorterjesztési szolgáltatás: televízió szolgáltatás
 • szolgáltató: akivel az előfizető a hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából szerződést köt

Az előfizetői szerződés két részből áll, általános szerződési feltételekből (továbbiakban: ÁSZF, valamint egyedi előfizetői szerződésből (továbbiakban: ESZ).

A szolgáltató köteles ÁSZF-et készíteni, melyet ügyfélszolgálatán és internetes honlapján (2 évre visszamenőleg) közzé kell tennie. Az ÁSZF – a teljesség igénye nélkül – a következő adatokat, elemeket tartalmazza:

 • szolgáltató általános adatai, elérhetősége
 • szerződéskötéshez szükséges adatok (szolgáltatás igénybevételének módja, feltétele, esetleges korlátai; szolgáltatás megkezdésével kapcsolatos határidők)
 • szolgáltatás tartalma (szolgáltatás leírása, földrajzi területe stb.)
 • szolgáltatás minősége
 • szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése
 • ügyfélszolgálat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták rendezésének lehetősége
 • díjak, díjszabás, számlázás, kártérítés, előfizetőt megillető kötbér
 • számhordozás, szolgáltatóváltás
 • szerződés időtartama
 • adatkezelés, adatbiztonság
 • szerződés módosításának, megszűnésének esetei, feltételei
 • kiskorúak védelmét lehetővé tevő szoftverek használatára vonatkozó tájékoztatás
 • műsorterjesztési szolgáltatás körében a díjcsomagba tartozó csatornák

Az ÁSZF mellékletei az ÁSZF szerves részét képezik és azzal ellentétes kikötést nem tartalmazhatnak.

A szolgáltatónak az ÁSZF külön mellékletében fel kell tüntetnie az akciók részletes leírását – különös tekintettel azok időtartamára, feltételeire, díjaira és a nyújtott kedvezményekre.

Az ESZ-nek jól látható módon, figyelemfelhívó jelleggel, jól értelmezhetően tartalmaznia kell az ÁSZF-től való valamennyi eltérést. Az ESZ-nek – a teljesség igénye nélkül – a következő elemeket kell tartalmaznia:

 • előfizető személyes adatai
 • szolgáltató adatai
 • a szerződés tárgyát képező szolgáltatás főbb jellemzői (díjcsomag, alapvető díjszabás, díjfizetés módja, számlakibocsátás határideje, telefonszolgáltatás esetén: hívószám)
 • szerződés hatályba lépése, időtartama, jelenlévők között kötött szerződés esetén a határozott időtartam lejáratának napja
 • előfizető nyilatkozatai (névjegyzékben való szereplés, tételes számlamelléklet igénylése, egyéni/kis- és középvállalkozói minőség stb.)
 • ún. magas forgalom összeghatár esetén szolgáltatói korlátozás előfizetői elfogadása vagy elutasítása
 • utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák az ESZ egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályokat (közös szerződésmódosítás esetei, feltételei, egyoldalú módosítás esetén előfizetőt megillető jogok, szerződés megszűnésének esetei, feltételei, jogvita esetén eljáró szervek, szolgáltatói szerződésszegés következményei, szüneteltetés, korlátozás, hibabejelentések módja és elintézéséi rendje stb.)

Az ESZ mintapéldányát (mintaszerződést) a szolgáltató köteles a honlapján, az ÁSZF mellett közzétenni.

Az előfizetői szerződés időtartama a szolgáltató és az előfizető (együttesen: felek) megállapodása szerint lehet határozott (ún. hűségidős), vagy határozatlan. A szerződés megkötését megelőzően a szolgáltató köteles igazolható módon tájékoztatást adni a határozatlan és a határozott idejű előfizetői szerződés megkötésének lehetőségéről, és bemutatni azok részletes feltételeit. A tájékoztatás elmaradása esetén a határozott időtartamú szerződésből eredő előfizetői kötelezettségek nem érvényesíthetőek az általános szabályok szerint.

A határozott időtartamú előfizetői szerződés legfeljebb 12 hónapra köthető meg. A szerződés kizárólag az előfizető kérésére 24 hónapra is megköthető, de csak akkor, ha ahhoz készülékvásárlás kapcsolódik. Ebben az esetben a szerződés előfizetési díja – a készülék vásárlás törlesztő részletei nélkül – nem lehet magasabb a 12 hónapra kötött szerződés díjánál – azonos szolgáltatási tartalom mellett.

A határozatlan idejű előfizetői szerződés esetében az előfizető NEM vállal hűségidőt, NEM kötelezi el magát a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás mellett, ezért NEM is részesül olyan kedvezményekben, mint a határozott idejű szerződést kötő előfizetők. A szolgáltatásokat ún. listaáron, kedvezmények nélküli díjszabás szerint fogja részére a szolgáltató számlázni. (Mindez természetesen nem zárja ki azt, hogy a szolgáltató az előfizetőnek egyedi elbírálás alapján bármilyen kisebb-nagyobb kedvezményt nyújthasson.) A határozatlan idejű szerződés előnye, hogy jogkövetkezmények nélkül azonnali hatállyal bármikor felmondható.

A szolgáltatónak a szerződés megkötése előtt igazolhatóan tájékoztatni kell az előfizetőt a határozott és határozatlan időtartamú szerződések részletes feltételeiről.

Az előfizető a szerződés tartama alatt, vagy annak megszűnését követő 1 éven belül, évente egy alkalommal kérheti a szerződés hatályos állapotát rögzítő dokumentum átadását, az aktuális, vagy egy általa megjelölt időpontra vonatkozóan. A szolgáltató ezt köteles 8 napon belül ingyenesen átadni vagy megküldeni, az előfizető választása szerint nyomtatott formában, tartós adathordozón (pl.: USB, memóriakártya, merevelemez, CD, DVD), vagy elektronikus levélben.

Az előfizetői szerződést írásban, szóban, ráutaló magatartással (pl. a szolgáltatás igénybevételével) lehet megkötni. A szerződés jelenlévők és távollevők között is létrejöhet.

Ha írásban jön létre a szerződés, a szolgáltató köteles a szerződéskötéskor az ESZ-t írásban, az ÁSZF-t az igényelt módon és formában (tartós adathordozón, elektronikus levélben nyomtatott dokumentumként) átadni.

Jelenlévők esetében – különösen a szolgáltató ügyfélszolgálati helyiségében – akkor jön létre a szerződés, amikor az előfizető a szolgáltató ajánlatát elfogadó nyilatkozatot tesz.

A szerződés a szolgáltató ajánlatát elfogadó előfizetői nyilatkozattal jön létre. A szolgáltató a szerződés létrejöttéről haladéktalanul, de maximum 8 napon belül értesíti az előfizetőt.

A szóban történő szerződéskötéskor a szerződés aláírására nem kerül sor. A szolgáltató a szerződéskötést követő 8 napon belül köteles nyomatott formában, vagy a felek megállapodása alapján tartós adathordozón (pl. USB, memóriakártya, merevelemez, CD, DVD) vagy elektronikus levélben az ESZ lényeges rendelkezéseit (pl. díjcsomag megnevezése, alapvető díjak, kedvezmények) tartalmazó dokumentumot az előfizető rendelkezésére bocsátani ingyenesen és igazolható módon.

A szerződés létrejöhet ráutaló magatartással, vagyis az előfizető a szerződés megkötésére irányuló akaratát minden kétséget kizáróan kifejező, tevőleges magatartásával, így pl. a szolgáltatás igénybevételével. Ekkor a szerződés aláírására nem kerül sor. A szolgáltató köteles a szolgáltatás igénybevételének megkezdését követő 8 napon belül nyomatott formában, vagy a felek megállapodása alapján tartós adathordozón (pl. USB, memóriakártya, merevelemez, CD, DVD) vagy elektronikus levélben az ESZ lényeges rendelkezéseit (pl. díjcsomag megnevezése, alapvető díjak, kedvezmények) tartalmazó dokumentumot az előfizető rendelkezésére bocsátani ingyenesen és igazolható módon.

Az ilyen szerződés akkor jön létre, ha a szolgáltatói ajánlat és a szerződés lényeges tartalma az előfizető számára az elfogadó nyilatkozat megtételekor ismert volt.

Ha elektronikus úton (a szolgáltató internetes honlapján, vagy elektronikus levélben) jön létre a szerződés, akkor a szolgáltató köteles haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül a szerződéskötést visszaigazolni és a szerződést 5 napon belül elektronikus levél útján megküldeni az előfizetőnek.

A szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentést követően – ha a szerződéskötésre egyidejűleg nem kerül sor – a szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, hogy az igény teljesíthető-e, és igazolható módon értesíti az igénybejelentőt, miszerint az igényt:

 • teljesíti;
 • műszaki okokból 30 napon túl, legfeljebb 90 napon belül teljesíti;
 • más (hálózattal rendelkező) szolgáltató közreműködésével tudja teljesíteni;
 • műszaki vagy egyéb okból nem tudja teljesíteni.

Amennyiben az igény teljesíthető, a szolgáltató ajánlatot tesz az szerződés megkötésére.

Ha a szolgáltató úgy nyilatkozott, hogy az igényt teljesíti, a szolgáltatás igénybevételét a szerződéskötéstől számított 15 napon belül biztosítania kell. (A felek a szerződésben későbbi, legfeljebb 90 napon belüli időpontban is megállapodhatnak.)

Ha az igény teljesítésére vállalt határidőt a szolgáltató elmulasztja, kötbért kell fizetnie. Amennyiben a teljesítést 30 napon túli időpontra, vagy a szolgáltatásának nyújtásához más szolgáltató hálózatának igénybevételével vállalta, és a vállalt határidőt túllépi, akkor a szolgáltatás megkezdése előtt az előfizető jogosult hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni a szerződéstől.

Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt a vállalt határidőben nem volt lehetséges, akkor a felek megállapodhatnak új, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 90 napos időpontban.

Ha a szolgáltató a teljesítést 30 napon túli időpontra, vagy a szolgáltatásának nyújtásához más szolgáltató hálózatának igénybevételével vállalta, és a vállalt határidőt túllépi, akkor a szolgáltatás megkezdése előtt az előfizető jogosult hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni a szerződéstől.

Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az erre meghatározott időpontban az előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges, és a felek ezt követő új (90 napon belüli) időpontban nem állapodtak meg a szerződés a megkötésétől számított 90. napon megszűnik.

Vezeték nélküli szolgáltatások (mobilinternet, mobiltelefon, műholdas, és földfelszíni digitális műsorterjesztés) igénybevételére kötött szerződés esetében az előfizető jogosult 14 napon belül azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a szerződésben megjelölt igénybevételi helyen (pl. lakcím) a szolgáltatás nem vehető igénybe, vagy annak minősége nem felel meg a szerződésben foglaltaknak. Ilyenkor a szolgáltató csak a szerződéskötéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos díjat követelheti, egyéb díjat, költséget nem számolhat fel.

Üzlethelyiségen kívül és távollevők között (pl. elektronikus úton ) kötött szerződés esetén, annak megkötésétől számított 14 napon belül az előfizető indoklás és hátrányos következmények nélkül felmondhatja a szerződést, illetve elállhat attól.

Az ESZ módosítására a szerződéskötés szabályai vonatkoznak.

A szolgáltató az általa kezdeményezett egy- vagy kétoldalú szerződésmódosítás esetén erre vonatkozó közérthető, áttekinthető ajánlattal köteles megkeresni az előfizetőt.

Miképpen a szerződéskötéskor, a szolgáltató az ESZ időtartamát érintő módosítást megelőzően is köteles igazolható módon tájékoztatást adni a határozatlan és határozott idejű szerződések részletes feltételeiről.

A szolgáltató egyoldalúan (az előfizető hozzájárulása nélkül) is jogosult módosítani a szerződést az alábbi esetekben, illetve az alábbi feltételek mellett:

 • az ESZ illetve az ÁSZF-ben meghatározott feltételek esetén, azzal, hogy ez nem eredményezi a feltételek lényeges módosítását,
 • jogszabályváltozás vagy hatósági döntés alapján,
 • a szolgáltató körülményeiben bekövetkezett, előre nem látható lényeges változás esetében,
 • műsorterjesztési szolgáltatásnál a csatornák összetételében bekövetkezett változás esetében,
 • illetve akkor, ha a változás az előfizető számára kedvező.
 • a szolgáltató meghatározhat olyan feltételt az ESZ-ben vagy az ÁSZF-ben, amely az infláció meghatározott változása esetén feljogosítja a szolgáltatás díjának naptári évenként legfeljebb egyszeri módosítására. A díjváltozás mértéke nem haladhatja meg az előző naptári év KSH által megadott tényleges fogyasztói árindex (infláció) mértékét.

Az ÁSZF egyoldalú módosításáról az előfizetőt legalább 30 nappal előzetesen értesíteni kell és tájékoztatni a felmondás lehetőségéről, annak feltételeiről és jogkövetkezményeiről. Az értesítési határidőket nem kell betartania a szolgáltatónak, ha új szolgáltatás bevezetésére kerül sor, a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokat nem érinti, illetőleg ha azáltal az előfizetői díj csökken.

Az előfizető azonnali hatállyal további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott idejű szerződést, ha a módosítás számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, így pl., ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a szolgáltatás tartalma, műsorterjesztési szolgáltatás körében módosul a csatornák összetétele – a módosításról szóló értesítéstől számított 45 napon belül.

A szolgáltató az előfizető kérésén túlmenően akkor jogosult az előfizetői hívószám megváltoztatására, ha a számváltozás műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen (és ezt hatóság igazolja), illetve azt jogszabály teszi kötelezővé.

Az előfizető igényelheti, hogy a régi számot a szolgáltató átmenetileg ne rendelje ki más előfizetőhöz (ennek leghosszabb idejét az ÁSZF tartalmazza), továbbá, hogy az új hívószámról a korábbi számon tájékoztatást nyújtson. A szolgáltató köteles a hívószám megváltoztatásáról az előfizetőt 30 nappal előre tájékoztatni, valamint arról is, hogy a régi hívószám fenntartását, illetve a régi hívószámon történő tájékoztatást az új számról az előfizető kérésének megfelelően, legfeljebb 3 hónapig díjmentesen biztosítja. A szolgáltató a hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján köteles mindaddig (legfeljebb 1 évig) tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz.

Ha a szolgáltató helyébe az ő érdekkörében felmerülő változás miatt más szolgáltató kerül, a szolgáltató az ESZ-t felmondhatja. Ha a szolgáltató nem mondja fel az ESZ-t, az egyoldalú szerződésmódosítás speciális esetével találkozunk. Ennek feltételei:

 • a régi szolgáltató ÁSZF-je mindezt lehetővé teszi, az új szolgáltató ÁSZF-je értelemszerűen módosul és mindez a szerződés lényeges elemeit (szolgáltatás igénybevétel feltételei, minősége) nem változtatja meg és,
 • a régi szolgáltató minderről megfelelőn értesíti az előfizetőket és mindkét szolgáltató eleget tesz az erre az esetre előírt kötelezettségeinek.

Bármelyik fél kezdeményezheti a szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását.

A szerződés módosítására a szolgáltatónak ajánlatot kell tennie az előfizető részére. Az ajánlat akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Szóban kötött szerződés esetén az előfizető kifejezett szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozata, írásban kötött szerződésnél írásos nyilatkozat szükséges az előfizetői szerződés módosításához. Ha az előfizető az ajánlatot nem fogadja el, a szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad.

A határozatlan időre kötött szerződésnek a szolgáltató által kezdeményezett módosítása csak akkor lehetséges ráutaló magatartással, ha az előfizető a szerződéskötéskor, illetve később szóban vagy írásban úgy nyilatkozik, hogy részéről a módosítás elfogadásának minősül az, ha ilyen kezdeményezésre nem nyilatkozik, vagy a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

A szolgáltató az előfizető kérésére, csak az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja az ESZ-t, ha az előfizető személyében változás történik (átírás). Helyhez kötött (ún. vezetékes) szolgáltatások esetén a szolgáltatónak az áthelyezési igényt saját szolgáltatási területén belül teljesítenie kell. (Az igényt csak a szolgáltatói ÁSZF-ben meghatározott okból lehet elutasítani.) Az előfizető kérésére a szolgáltató a hívószámot megváltoztathatja.

A megfelelő átírási igényt a szolgáltató az ÁSZF-ben vállalt határidőben, de legfeljebb 15 napon belül teljesíti; és ezért csak indokolt és méltányos díjat számolhat fel. Amennyiben ezt a határidőt elmulasztja, kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik (mértéke: minden késedelmes nap után az átírási díj egytizede).

Az előfizető helyhez kötött szolgáltatások esetén kezdeményezheti a szolgáltatás áthelyezését. A szolgáltató az áthelyezési igényt 15 napon belül megvizsgálja és írásban tájékoztatja az előfizetőt az alábbiak szerint:

 • az igényt teljesíti ÁSZF-ben meghatározott határidőben (legfeljebb 30 nap) vagy az előfizető által meghatározott későbbi időpontban (legfeljebb 90 nap) (az áthelyezés teljesítéséig a szolgáltatás szünetel, ezalatt az előfizetető díjfizetésre nem köteles);
 • az áthelyezést műszaki lehetőség hiányában az ÁSZF-ben vállalt határidőn túl, de legfeljebb 90 napon belül vállalja (az áthelyezés teljesítéséig a szolgáltatás szünetel, ezalatt az előfizetető díjfizetésre nem köteles );
 • az igényt műszaki lehetőség hiányában, vagy 30 napot meghaladó előfizetői díjtartozás miatt elutasítja.

Az áthelyezésért a szolgáltató indokolt és méltányos díjat számolhat fel, ha a vállalt határidőt elmulasztja, akkor kötbért kell fizetnie az előfizető részére (mértéke: minden késedelmes nap után az áthelyezési díj egyharmada).

A szolgáltató az előfizető kérésére köteles a hívószámot megváltoztatni, ha ennek műszaki feltételei adottak. Az új számot – eltérő megállapodás hiányában – a szolgáltató választja ki a rendelkezésére álló számtartományból. Az előfizető igényelheti, hogy a szolgáltató a régi számot ne rendelje más előfizetőhöz (ennek leghosszabb idejét az ÁSZF tartalmazza) továbbá, hogy az új hívószámról a korábbi számon tájékoztatást nyújtson. A szolgáltató a hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján köteles mindaddig (legfeljebb 1 évig) tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz. (A szolgáltató is jogosult a hívószám megváltoztatására, erről bővebben itt olvashat)

A szerződéseket a vonatkozó jogszabályokban és a szolgáltatói ÁSZF-ben foglaltak szerint kell teljesíteni, a szolgáltató fő kötelezettsége a szolgáltatás megfelelő nyújtása, az előfizető fő kötelezettsége a díj megfizetése. A szerződésből eredő (pl. előfizetői díjfizetés, szolgáltatói kötbérfizetés iránti) igények egy év alatt évülnek el.

A szolgáltató késedelmes vagy hibás teljesítés esetében köteles megtéríteni az előfizető (felhasználó) vagyonában okozott kárt, ide nem értve az elmaradt hasznot.

Az előfizető köteles a szolgáltatónak bejelenteni a szolgáltatással kapcsolatosan észlelt hibát.

Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó valós hiba elhárításához helyszíni vizsgálat szükséges, köteles a hibajelentést 48 órán belül kivizsgálni, és ennek eredményéről az előfizetőt tájékoztatni, az alábbiak szerint:

 • további helyszíni vizsgálat szükséges (annak időpontját 8-20 óra között 4 órás intervallumban megjelölve);
 • a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.

Ha az előfizető által bejelentett hiba valósnak bizonyul, a szolgáltató köteles azt 72 órán belül díjmentesen kijavítani. (Az előfizető kötelessége a helyiségébe történő belépés biztosítása hibaelhárítás céljából.)

Ha a helyszíni vizsgálat időpontja az előfizetőnek nem volt megfelelő, vagy akkor a szolgáltató érdekkörén kívül eső ok miatt nem volt lehetséges a hibaelhárítás, az erre adott újabb és az eredeti időpont közötti időszak nem számít be a 72 órás hibaelhárítási határidőbe.

Ha a hiba kijavításához harmadik személy hozzájárulása szükséges, akkor a szolgáltatónak ezt 48 órán belül be kell kérnie. Ennek ideje nem számít be a 72 órás hibaelhárítási időbe, de erről 48 órán belül tájékoztatnia kell az előfizetőt.

A szolgáltató köteles a hibaelhárításról haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíteni az előfizetőt.

Ha ugyanaz a hiba – a hibaelhárításról szóló értesítéstől, vagy annak elmaradása esetén a hibaelhárítástól számított – 72 órán belül újra jelentkezik és az előfizető azt a korábbi bejelentéssel megegyező tartalommal bejelenti, a hiba nem minősül elhárítottnak.

Ebben az esetben a hibaelhárítási időbe nem számít be a hibaelhárításról szóló értesítéstől (ennek elmaradása esetében a hibaelhárítástól) az ismételt bejelentésig eltelt időtartam.

A szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékű kötbért köteles fizetni, ha:

 • a hibabejelentés kivizsgálásáról 48 órán belül nem értesíti az előfizetőt
 • a hibaelhárítást követő 24 órán belül nem értesíti az előfizetőt

a hibajavítási határidő (általában 72 óra, kivételek) eredménytelen elteltét követő minden megkezdett késedelmes nap után.

Műsorterjesztési szolgáltatás esetében, ha az előfizető díjcsomagjából a csatornák közül egy vagy több kikerül és az egyoldalú szerződésmódosítást NEM a kínált csatornákban bekövetkezett változás indokolja, a szolgáltató az ezt követő naptól csak az igénybe vehető csatornák számával arányos díjat számolhat fel.

A szolgáltató panaszokat, hibabejelentéseket és a hibaelhárítás folyamatát köteles visszakövethető módon rögzíteni. Az így rögzített adatokat meg kell őriznie:

 • hibabejelentéssel és a hibaelhárítással kapcsolatos valamennyi adatot a felvételkészítés időpontjától vagy egyéb elektronikus úton történt rögzítést követően 1 évig;
 • telefonos ügyfélszolgálatra érkező panasz és hibabejelentés esetén a hangfelvételeket a felvételkészítés időpontjától számított 2 évig.

Az előfizető a szolgáltató ügyfélszolgálatán visszahallgathatja a hangfelvételt. Ennek másolatát az előfizető kérésére, egy alkalommal ingyenesen, 30 napon belül ki kell adni, ha az előfizető azonosítható - további feltételt a szolgáltató nem köthet ki.

A szolgáltató köteles a szolgáltatást az előfizető kérésére szüneteltetni, ha azt a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik. Ha egy szerződést több szolgáltatás igénybevételére kötik a felek, megállapodhatnak, hogy a szüneteltetés csak az előfizető által megjelölt szolgáltatásra terjedjen ki.

A mobiltelefon szolgáltatás előfizetőjének azonnal be kell jelentenie a szolgáltató felé ha a SIM kártyát elvesztette, vagy eltulajdonították tőle. A szolgáltató ilyen esetben azonosítja az előfizetőt és haladéktalanul intézkedik a szüneteltetésről. Az előfizető kérelme és a szüneteltetés megkezdése közötti időszakban keletkezett esetleges díjakat a szolgáltató nem számlázhatja ki az előfizetőnek.

A szolgáltató köteles az előfizető kérésére biztosítani a szolgáltatás legalább 6 hónapos szüneteltetését. A szolgáltató ÁSZF-ben ennél hosszabb tartamot is meghatározhat.

A szüneteltetési időszak végén a szolgáltató köteles a szolgáltatást visszakapcsolni, és erről az előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíteni. A szolgáltató csak akkor számíthat fel – indokolt, méltányos, egyszeri – díjat, ha a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges.

Ha a szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az előfizetőt csak – a szerződésben feltüntetett – csökkentett, indokolt és méltányos díj fizetésére lehet kötelezni.

A szolgáltató is kezdeményezheti a szolgáltatás szüneteltetését, jogszabályban meghatározott okból:

 • a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt (havonta legfeljebb 1 napig, és minderről az előfizetőt 15 nappal korábban értesíteni kell);
 • vis maior esetében (előre nem látható és el nem hárítható külső ok);
 • honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekek védelmében.

Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó, vagy mindkét fél érdekkörén kívüli ok miatt kerül sor a szünetelésre, annak időtartamára az előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat, kivéve, ha a szünetelés oka vis maior.

Meghatározott jogszabályi feltételek mellett a szolgáltatás korlátozható, ez érintheti az előfizető által indított vagy nála végződtetett forgalmat, vagy a szolgáltatás minőségének csökkentését. Ilyen esetben tehát a szolgáltatás csak részlegesen vehető igénybe és erről az előfizetőt értesíteni kell. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, ha az előfizető:

 • akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését (pl. nem megfelelő végberendezés használata);
 • a szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja;
 • a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt (legalább 30 napos) határidő elteltét követően sem egyenlíti ki esedékes tartozását és a díjfizetés biztosítására korábban nem adott vagyoni biztosítékot;
 • ha valószínűsíthetően a szerződéskötéskor valamely lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában megtévesztette a szolgáltatót;
 • műsorterjesztési szolgáltatás esetében a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja.

A korlátozásra az előfizető előzetes beleegyezésével is sor kerülhet, ha az előfizető olyan szolgáltatást vesz igénybe, amit a szolgáltató pénzügyi, vagy adatforgalmi korláthoz köt. Ezt az ESZ-nek tartalmaznia kell és az előfizetőnek külön nyilatkozatban el kell fogadnia. A limit elérésekor a fizetendő díj összege megemelkedik, illetve a szolgáltatás minősége lecsökken, akár jelentős mértékben. Az előfizető figyelmeztető értesítést (SMS, e-mail, vagy a számítógépen felugró ablak formájában) kap a limit 80%-ának elérésekor, majd a limit túllépésekor. Utóbbi esetben a tájékoztatás kiterjed a túllépés következményeire, illetőleg a teljes körű szolgáltatás igénybevételének feltételeire is.

A szolgáltató telefonszolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani

 • az előfizető hívhatóságát,
 • a segélykérő hívások továbbítását,
 • az ügyfélszolgálat, illetve hibabejelentő elérhetőségét.

Ha az előfizető több szolgáltatást vesz igénybe egy szerződés keretében, az előfizetői szerződésszegés miatti korlátozás csak a szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra, a műszakilag kivitelezhető mértékben terjedhet ki. Megtévesztés, illetőleg díjtartozás esetében eltérő szabályok lehetnek irányadóak.

A szolgáltató a korlátozás idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással arányos, a havi előfizetési díjat el nem érő díjat számíthat fel.

Ha a korlátozás indoka megszűnt és erről a szolgáltató hitelt érdemlő tudomást szerez, a szolgáltató 72 órán belül, indokolt és méltányos visszakapcsolási díj mellett köteles újra biztosítani a szolgáltatást. A szolgáltató erre nem köteles, ha az előfizetőnek az általa igénybe vett egyetemes szolgáltatás körében díjtartozása van, továbbá, ha a korlátozás megszüntetésekor az előfizető inkább felmondja a szerződést.

Ha a szolgáltató a korlátozást késedelmesen oldja fel, minden megkezdett késedelmes nap után kötbért köteles fizetni az előfizetőnek.

Ha a korlátozásra az előfizetői díjtartozás miatt került sor, a szolgáltató felmondhatja a szerződést, vagy - 15 napot meghaladó korlátozás esetében - a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapra felfüggesztheti.

A szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztésének ideje alatt díjat nem számíthat fel az előfizetőnek.

Ha az előfizető díjtartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, a szolgáltató a szerződést 15 napos határidővel - a felfüggesztés időtartamának utolsó napjára - felmondhatja.

Ha a rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy az előfizető a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában megtévesztette, a szolgáltató jogosult a szerződést legalább 15 napos felmondási idővel felmondani, és ennek tartamára a szolgáltatást felfüggeszteni.

Megszűnés: A szerződés megszűnik a felek külön intézkedése nélkül (automatikusan) a jogszabályban és ennek alapján az ÁSZF-ben meghatározott esetekben és feltételekkel.

Megszüntetés: A felek a szerződést közösen megszüntethetik, illetve a felek bármelyike egyoldalúan, felmondással megszüntetheti azt a jogszabályban és ennek alapján az ÁSZF-ben meghatározott esetekben és feltételekkel.

Szerződés megszűnésének esetei:

 • az előfizető halála;
 • a szolgáltató jogutód nélküli megszűnése (természetes személy szolgáltató esetében halála);
 • számhordozás esetében átvevő szolgáltatóval kötött szerződés megkötésekor,
 • megkötött szerződés alapján a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére nem kerül sor az előfizető érdekkörébe tartozó okból és a felek ezt követő új (90 napon belüli) időpontban nem állapodtak meg, a szerződéskötéstől számított 90. napon megszűnik a szerződés;
 • az előfizető által kezdeményezett, hálózatátengedéssel megvalósuló szolgáltató-váltáskor, amikor az új szolgáltatóval kötött szerződés hatályba lép;
 • ha a szolgáltató szolgáltatása nyújtásához más szolgáltató hálózatát használta együttműködési szerződés keretében, ennek a szerződésnek a megszűntével.

A szerződés a fenti esetekben sem szűnik meg feltétlenül, annak fenntartására az előfizető halála esetén lehetőség van akkor, ha az erre jogosult a szerződés fenntartását kívánja (átírás).

Az előfizető által kezdeményezett, hálózatátengedéssel megvalósuló szolgáltató-váltás esetében a korábbi (átadó) szolgáltató köteles az előfizetőt a régi szerződés megszűnését megelőzően 15 nappal értesíteni.

Ha a szolgáltató szolgáltatása nyújtásához más szolgáltató hálózatát használta együttműködési szerződés keretében és ez a szerződés a két szolgáltató között felmondással megszűnik, erről a szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az előfizetőt.

A szolgáltató a szerződés megszűnése esetén sem kiszállási díjat, sem egyéb költséget nem háríthat az előfizetőre.

Költség felszámítására csak kivételesen, a következő esetekben kerülhet sor:

 • a szolgáltatás kiépítése az előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt eleve nem volt lehetséges,
 • a szerződés az előfizető szerződésszegése, vagy díjtartozása miatt szűnik meg. (Ebben az esetben költség pl. a szolgáltató eszközének értékcsökkenése miatt merülhet fel.)

Az előfizető az általa használt, a szolgáltató tulajdonát képező eszközt a szolgáltató bármelyik ügyfélszolgálatán leadhatja. Ennek átvételéről a szolgáltató köteles igazolást adni.

A szolgáltató a szerződést indokolás és megfelelő felmondási idő mellett jogosult bármikor felmondani.

A szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Ha az előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a szerződés a korlátozás alatt is felmondható, ha ennek feltételei fennállnak.

Az előfizetői szerződés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje nem lehet kevesebb 60 napnál, kivéve, ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, illetve az előfizető díjtartozása.

A szolgáltató 15 napos határidővel felmondhatja a szerződést, ha az előfizető:

 • akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és ezt a szerződésszegést a figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg;
 • a figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, a hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzések elvégezését;
 • az általa igénybe vett egyetemes szolgáltatást a figyelmeztető értesítését követően is továbbértékesíti harmadik személy számára;
 • a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja;
 • műsorterjesztés esetében a műsorjelet az értesítés ellenére jogosulatlanul/jogellenesen vételezi, harmadik személynek továbbítja, vagy dekódolja.

A szolgáltató 30 napos határidővel felmondhatja a szerződést, ha az előfizető az esedékes díjat a második értesítést követően sem egyenlítette ki.

Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerződést, ha

 • a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának összeget, (de legfeljebb tízezer forintot);
 • az előfizető a díjtartozás összegét vitatja és ezért a jogvita elbírálását kezdeményezi az arra jogosult szervezetnél, feltéve, hogy a nem vitatott, illetve esedékes díjakat folyamatosan megfizeti.

Másik szolgáltató kérelmére köteles felmondani a szerződést, ha a szolgáltató hálózatát olyan másik szolgáltató használja, vagy a díjat olyan másik szolgáltató helyett szedi be, aki a szolgáltatást korlátozni, illetve megszüntetni nem jogosult, illetve nem képes, és az előfizető

 • akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és ezt a szerződésszegést a figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg;
 • a figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, a hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzések elvégezését;
 • az általa igénybe vett egyetemes szolgáltatást a figyelmeztető értesítését követően is továbbértékesíti harmadik személy számára;
 • a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja;
 • az esedékes díjat a második értesítést követően sem egyenlíti ki

Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerződést, ha

 • a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának összeget, (de legfeljebb tízezer forintot),
 • az előfizető a díjtartozás összegét vitatja és ezért a jogvita elbírálását kezdeményezi az arra jogosult szervezetnél, feltéve, hogy a nem vitatott, illetve esedékes díjakat folyamatosan megfizeti.

A szolgáltató a szerződés felmondását

 • írásban, tértivevényes levélben, illetve
 • ha az előfizető ehhez a szerződésben hozzájárult, hitelesen igazolhatóan kézbesített elektronikus dokumentumban, vagy emailben küldi meg, feltéve, ha az ehhez szükséges adatok a szolgáltatónál rendelkezésre állnak.

A szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás okát, valamint a felmondási idő tartamát és lejártának napját. Ha a felmondás oka az előfizető szerződésszegése, tájékoztatni kell az előfizetőt arról, hogy amennyiben a szerződésszegést megszünteti a felmondási idő alatt, a szerződés mégsem szűnik meg.

Az előfizető jogosult bármikor, azonnali hatállyal és további jogkövetkezmények nélkül a szerződést felmondani.

A szerződést az előfizető egy általa megjelölt napra is felmondhatja, úgy hogy a szerződés a felmondás megtételétől számított 8-30 nap közötti időpontban szűnjön meg. Az így meghatározott időpontban a szolgáltató köteles a szolgáltatás nyújtását megszüntetni.

Az előfizető a szerződést minden olyan formában felmondhatja, amelyet a szolgáltató a szerződés megkötésére lehetővé tett.

A szolgáltató nem kötheti a szerződés megszűnését ahhoz a feltételhez, hogy az előfizető a szolgáltatáshoz általa igénybe vett, de a szolgáltató tulajdonát képező eszközöket visszaszolgáltatassa.

A szolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető az eszközöket a szolgáltató bármelyik ügyfélszolgálatán leadhassa. Az átvételről a szolgáltató köteles igazolást adni az előfizetőnek.

A szolgáltató és az előfizető közösen, egyező akarattal megszüntethetik a szerződést és megállapodhatnak annak feltételeiről- ugyanis az általános szabályoktól az előfizető javára el lehet térni.

A felek közös megegyezésére vonatkozó speciális szabály, hogy

 • a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, illetve kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal,
 • a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal,
 • az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal

lehet megszüntetni.

A határozott idejű előfizetői szerződésben ún. hűségidő vállalásával az előfizető meghatározott időre elkötelezi magát a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás- díjcsomag mellett, a szolgáltató pedig olyan kedvezményt biztosít a részére, amely hűségidő vállalása nélkül nem illetné meg. Ugyanazt a szolgáltatást tehát drágábban vehetné csak igénybe, mint a hűségidőt vállaló előfizetők.

A szerződés időtartamának meghosszabbításáról a felek szerződésmódosítással dönthetnek az előfizető erre irányuló kifejezett nyilatkozatával szerződéskötéskor vagy a határozott idő lejártát megelőzően.

A határozott időtartamú előfizetői szerződés legfeljebb 12 hónapra köthető meg. A szerződés csak előfizető kérésére 24 hónapra is megköthető, de csak akkor, ha ahhoz készülékvásárlás kapcsolódik. Ebben az esetben a szerződés előfizetési díja – a készülék vásárlás törlesztő részletei nélkül – nem lehet magasabb a 12 hónapra kötött szerződés díjánál – azonos szolgáltatási tartalom mellett.

A szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és egyidejűleg igazolhatóan tájékoztatni kell az előfizetőt az alábbiakról:

 • a határozott és határozatlan időtartamú szerződések részletes feltételei
 • – az ún. feltöltőkártyás szolgáltatások kivételével – az előfizetőt a hűségidő teljes időtartama alatt minimálisan terhelő költségeket, szolgáltatásonként (szolgáltatáselemenként) és összesítve a következők szerint:
  • belépési díj
  • díjcsomag havi (időszakos) díja
  • végberendezés vagy egyéb eszköz ára
  • részletvétel esetén a kezdőrészlet (a további részletek, kamatok és egyéb díjak feltüntetésével)
  • eszköz bérlés esetén a bérleti (használati) díj

Az előfizető a szerződés tartama alatt, vagy annak megszűnését követő 1 éven belül, évente egy alkalommal kérheti a szerződés hatályos állapotát rögzítő dokumentum átadását, az aktuális, vagy egy általa megjelölt időpontra vonatkozóan. A szolgáltató ezt köteles 8 napon belül ingyenesen átadni vagy megküldeni, az előfizető választása szerint nyomtatott formában, tartós adathordozón (pl.: USB, memóriakártya, merevelemez, CD, DVD), vagy elektronikus levélben.

Az előfizetői szerződést írásban, szóban, ráutaló magatartással (pl. a szolgáltatás igénybevételével) lehet megkötni. A szerződés jelenlévők és távollevők között is létrejöhet.

Ha írásban jön létre a szerződés, a szolgáltató köteles a szerződéskötéskor az ESZ-t írásban, az ÁSZF-t az igényelt módon és formában (tartós adathordozón, elektronikus levélben nyomtatott dokumentumként) átadni.

Jelenlévők esetében – különösen a szolgáltató ügyfélszolgálati helyiségében – akkor jön létre a szerződés, amikor az előfizető a szolgáltató ajánlatát elfogadó nyilatkozatot tesz. Ebben az esetben az ESZ-nek tartalmaznia kell a hűségidő lejáratának napját is.

A szerződés a szolgáltató ajánlatát elfogadó előfizetői nyilatkozattal jön létre. A szolgáltató a szerződés létrejöttének és a hűségidő lejáratának időpontjáról (kivéve az ún. feltöltőkártyás szolgáltatás esetét) haladéktalanul, de maximum 8 napon belül értesíti az előfizetőt.

A szóban történő szerződéskötésekor a szerződés aláírására nem kerül sor. A szolgáltató a szerződéskötést követő 8 napon belül köteles nyomatott formában, vagy a felek megállapodása alapján tartós adathordozón (pl. USB, memóriakártya, merevelemez, CD, DVD) vagy elektronikus levélben az ESZ lényeges rendelkezéseit (pl. díjcsomag megnevezése, alapvető díjak, kedvezmények) tartalmazó dokumentumot az előfizető rendelkezésére bocsátani ingyenesen és igazolható módon.

A szerződés létrejöhet ráutaló magatartással, vagyis az előfizető a szerződés megkötésére irányuló akaratát minden kétséget kizáróan kifejező, tevőleges magatartásával, így pl. a szolgáltatás igénybevételével. Ekkor a szerződés aláírására nem kerül sor. A szolgáltató köteles a szolgáltatás igénybevételének megkezdését követő 8 napon belül nyomatott formában, vagy a felek megállapodása alapján tartós adathordozón (pl. USB, memóriakártya, merevelemez, CD, DVD) vagy elektronikus levélben az ESZ lényeges rendelkezéseit (pl. díjcsomag megnevezése, alapvető díjak, kedvezmények) tartalmazó dokumentumot az előfizető rendelkezésére bocsátani ingyenesen és igazolható módon.

Az ilyen szerződés akkor jön létre, ha a szolgáltatói ajánlat és a szerződés lényeges tartalma az előfizető számára az elfogadó nyilatkozat megtételekor ismert volt.

Ha elektronikus úton (a szolgáltató internetes honlapján, vagy elektronikus levélben) jön létre a szerződés, akkor a szolgáltató köteles haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül a szerződéskötést visszaigazolni és a szerződést 5 napon belül elektronikus levél útján megküldeni az előfizetőnek.

A szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentést követően – ha a szerződéskötésre egyidejűleg nem kerül sor – a szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, hogy az igény teljesíthető-e, és igazolható módon értesíti az igénybejelentőt, miszerint az igényt:

 • teljesíti;
 • műszaki okokból 30 napon túl, legfeljebb 90 napon belül teljesíti;
 • más (hálózattal rendelkező) szolgáltató közreműködésével tudja teljesíteni;
 • műszaki vagy egyéb okból nem tudja teljesíteni.

Amennyiben az igény teljesíthető, a szolgáltató ajánlatot tesz az szerződés megkötésére.

Ha a szolgáltató úgy nyilatkozott, hogy az igényt teljesíti, a szolgáltatás igénybevételét a szerződéskötéstől számított 15 napon belül biztosítania kell. (A felek a szerződésben későbbi, legfeljebb 90 napon belüli időpontban is megállapodhatnak.)

Ha az igény teljesítésére vállalt határidőt a szolgáltató elmulasztja, kötbért kell fizetnie. Amennyiben a teljesítést 30 napon túli időpontra, vagy a szolgáltatásának nyújtásához más szolgáltató hálózatának igénybevételével vállalta, és a vállalt határidőt túllépi, akkor a szolgáltatás megkezdése előtt az előfizető jogosult hátrányos jogkövetkezmények (igénybevett kedvezmények megtérítése) nélkül elállni a szerződéstől.

Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt a vállalt határidőben nem volt lehetséges, akkor a felek megállapodhatnak új, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 90 napos időpontban.

Ha a szolgáltató a teljesítést 30 napon túli időpontra, vagy a szolgáltatásának nyújtásához más szolgáltató hálózatának igénybevételével vállalta, és a vállalt határidőt túllépi, akkor a szolgáltatás megkezdése előtt az előfizető jogosult hátrányos jogkövetkezmények (igénybevett kedvezmények megtérítése) nélkül elállni a szerződéstől.

Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az erre meghatározott időpontban az előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges, és a felek ezt követő új (90 napon belüli) időpontban nem állapodtak meg a szerződés a megkötésétől számított 90. napon megszűnik.

Vezeték nélküli szolgáltatások (mobilinternet, mobiltelefon, műholdas, és földfelszíni digitális műsorterjesztés) igénybevételére kötött szerződés esetében az előfizető jogosult 14 napon belül azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a szerződésben megjelölt igénybevételi helyen (pl. lakcím) a szolgáltatás nem vehető igénybe, vagy annak minősége nem felel meg a szerződésben foglaltaknak. Ilyenkor a szolgáltató csak a szerződéskötéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos díjat követelheti, egyéb díjat, költséget nem számolhat fel.

Üzlethelyiségen kívül és távollevők között (pl. elektronikus úton) kötött szerződés esetén, annak megkötésétől számított 14 napon belül az előfizető indoklás és hátrányos következmények nélkül felmondhatja a szerződést, illetve elállhat attól.

Az ESZ módosítására a szerződéskötés szabályai vonatkoznak. A határozott idejű szerződés ráutaló magatartással nem módosítható, az ún. feltöltőkártyás szolgáltatások kivételével.

A szolgáltató az általa kezdeményezett egy- vagy kétoldalú szerződésmódosítás esetén erre vonatkozó közérthető, áttekinthető ajánlattal köteles megkeresni az előfizetőt.

Miképpen a szerződéskötéskor, a szolgáltató az ESZ időtartamát érintő módosítást megelőzően is köteles igazolható módon tájékoztatást adni a határozatlan és határozott idejű szerződések részletes feltételeiről.

A szolgáltató egyoldalúan (az előfizető hozzájárulása nélkül) is jogosult módosítani a szerződést az alábbi esetekben, illetve az alábbi feltételek mellett:

 • az ESZ illetve az ÁSZF-ben meghatározott feltételek esetén, azzal, hogy ez nem eredményezi a feltételek lényeges módosítását,
 • jogszabályváltozás vagy hatósági döntés alapján,
 • a szolgáltató körülményeiben bekövetkezett, előre nem látható lényeges változás esetében,
 • műsorterjesztési szolgáltatásnál a csatornák összetételében bekövetkezett változás esetében,
 • illetve akkor, ha a változás az előfizető számára kedvező.

Az alapvető díjszabás, a szerződés időtartama, a szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei vagy a szolgáltatásminőség tekintetében egyoldalú szolgáltatói módosítás csak jogszabályváltozás vagy hatósági döntés alapján, illetve akkor lehetséges, ha az az előfizető számára kedvező.

Az ÁSZF egyoldalú módosításáról az előfizetőt legalább 30 nappal előzetesen értesíteni kell és tájékoztatni a felmondás lehetőségéről annak feltételeiről és jogkövetkezményeiről. Ha a módosítás a kapott kedvezményeket hátrányosan érinti, az előfizető 15 napon belül szankciómentesen felmondhatja a szerződést. Az értesítési határidőket nem kell betartania a szolgáltatónak, ha új szolgáltatás bevezetésére kerül sor, a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokat nem érinti, illetőleg ha azáltal az előfizetői díj csökken.

Az előfizető azonnali hatállyal további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott idejű szerződést – a módosításról szóló értesítéstől számított 45 napon belül -, ha a módosítás számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, így pl., ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a szolgáltatás tartalma, műsorterjesztési szolgáltatás körében módosul a csatornák összetétele.

A szolgáltató az előfizető kérésén túlmenően akkor jogosult az előfizetői hívószám megváltoztatására, ha a számváltozás műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen (és ezt hatóság igazolja), illetve azt jogszabály teszi kötelezővé.

Az előfizető igényelheti, hogy a régi számot a szolgáltató átmenetileg ne rendelje ki más előfizetőhöz (ennek leghosszabb idejét az ÁSZF tartalmazza), továbbá, hogy az új hívószámról a korábbi számon tájékoztatást nyújtson. A szolgáltató köteles a hívószám megváltoztatásáról az előfizetőt 30 nappal előre tájékoztatni, valamint arról is, hogy a régi hívószám fenntartását, illetve a régi hívószámon történő tájékoztatást az új számról az előfizető kérésének megfelelően, legfeljebb 3 hónapig díjmentesen biztosítja. A szolgáltató a hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján köteles mindaddig (legfeljebb 1 évig) tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz.

Ha a szolgáltató helyébe az ő érdekkörében felmerülő változás miatt más szolgáltató kerül, a szolgáltató az ESZ-t felmondhatja. Ha a szolgáltató nem mondja fel az ESZ-t, az egyoldalú szerződésmódosítás speciális esetével találkozunk. Ennek feltételei:

 • a régi szolgáltató ÁSZF-je mindezt lehetővé teszi, az új szolgáltató ÁSZF-je értelemszerűen módosul és mindez a szerződés lényeges elemeit (szolgáltatás igénybevétel feltételei, minősége) nem változtatja meg és,
 • a régi szolgáltató minderről megfelelőn értesíti az előfizetőket és mindkét szolgáltató eleget tesz az erre az esetre előírt kötelezettségeinek.

Bármelyik fél kezdeményezheti a szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását.

A szerződés időtartamának meghosszabbításáról az előfizető kifejezett nyilatkozata esetén, a határozott idő elteltét megelőzően a felek szerződésmódosítással dönthetnek.

A szerződés módosítására a szolgáltatónak ajánlatot kell tennie az előfizető részére. Az ajánlat akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Szóban kötött szerződés esetén az előfizető kifejezett szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozata, írásban kötött szerződésnél írásos nyilatkozat szükséges az előfizetői szerződés módosításához. Ha az előfizető az ajánlatot nem fogadja el, a szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad.

A határozott idejű szerződés ráutaló magatartással fő szabályként nem módosítható, erre csak az előre fizetett díjú ún. feltöltőkártyás mobiltelefon szolgáltatás körében abban az esetben van lehetőség, ha az előfizető igazolhatóan nyilatkozott arról, hogy a szolgáltató szerződésmódosítása esetén részéről a nyilatkozattétel elmulasztása, vagy tevőleges magatartás tanúsítás elfogadásnak minősül.

A szolgáltató az előfizető kérésére, csak az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja az ESZ-t, ha az előfizető személyében változás történik (átírás). Helyhez kötött (ún. vezetékes) szolgáltatások esetén a szolgáltatónak az áthelyezési igényt saját szolgáltatási területén belül teljesítenie kell. (Az igényt csak a szolgáltatói ÁSZF-ben meghatározott okból lehet elutasítani.) Az előfizető kérésére a szolgáltató a hívószámot megváltoztathatja.

A megfelelő átírási igényt a szolgáltató az ÁSZF-ben vállalt határidőben, de legfeljebb 15 napon belül teljesíti; és ezért csak indokolt és méltányos díjat számolhat fel. Amennyiben ezt a határidőt elmulasztja, kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik (mértéke: minden késedelmes nap után az átírási díj egytizede).

Az előfizető helyhez kötött szolgáltatások esetén kezdeményezheti a szolgáltatás áthelyezését. A szolgáltató az áthelyezési igényt 15 napon belül megvizsgálja és írásban tájékoztatja az előfizetőt az alábbiak szerint:

 • az igényt teljesíti ÁSZF-ben meghatározott határidőben (legfeljebb 30 nap) vagy az előfizető által meghatározott későbbi időpontban (legfeljebb 90 nap) (az áthelyezés teljesítéséig a szolgáltatás szünetel, ezalatt az előfizetető díjfizetésre nem köteles);
 • az áthelyezést műszaki lehetőség hiányában az ÁSZF-ben vállalt határidőn túl, de legfeljebb 90 napon belül vállalja (az áthelyezés teljesítéséig a szolgáltatás szünetel, ezalatt az előfizetető díjfizetésre nem köteles );
 • az igényt műszaki lehetőség hiányában, vagy 30 napot meghaladó előfizetői díjtartozás miatt elutasítja.

Az áthelyezésért a szolgáltató indokolt és méltányos díjat számolhat fel, ha a vállalt határidőt elmulasztja, akkor kötbért kell fizetnie az előfizető részére (mértéke: minden késedelmes nap után az áthelyezési díj egyharmada).

A szolgáltató az előfizető kérésére köteles a hívószámot megváltoztatni, ha ennek műszaki feltételei adottak. Az új számot – eltérő megállapodás hiányában – a szolgáltató választja ki a rendelkezésére álló számtartományból. Az előfizető igényelheti, hogy a szolgáltató a régi számot ne rendelje más előfizetőhöz (ennek leghosszabb idejét az ÁSZF tartalmazza) továbbá, hogy az új hívószámról a korábbi számon tájékoztatást nyújtson. A szolgáltató a hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján köteles mindaddig (legfeljebb 1 évig) tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz. (A szolgáltató is jogosult a hívószám megváltoztatására, erről bővebben itt olvashat.)

A szerződéseket a vonatkozó jogszabályokban és a szolgáltatói ÁSZF-ben foglaltak szerint kell teljesíteni, a szolgáltató fő kötelezettsége a szolgáltatás megfelelő nyújtása, az előfizető fő kötelezettsége a díj megfizetése. A szerződésből eredő (pl. előfizetői díjfizetés, szolgáltatói kötbérfizetés iránti) igények egy év alatt évülnek el.

A szolgáltató késedelmes vagy hibás teljesítés esetében köteles megtéríteni az előfizető (felhasználó) vagyonában okozott kárt, ide nem értve az elmaradt hasznot.

Az előfizető köteles a szolgáltatónak bejelenteni a szolgáltatással kapcsolatosan észlelt hibát.

Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó valós hiba elhárításához helyszíni vizsgálat szükséges, köteles a hibajelentést 48 órán belül kivizsgálni, és ennek eredményéről az előfizetőt tájékoztatni, az alábbiak szerint:

 • további helyszíni vizsgálat szükséges (annak időpontját 8-20 óra között 4 órás intervallumban megjelölve);

a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.

Ha az előfizető által bejelentett hiba valósnak bizonyul, a szolgáltató köteles azt 72 órán belül díjmentesen kijavítani. (Az előfizető kötelessége a helyiségébe történő belépés biztosítása hibaelhárítás céljából.)

Ha a helyszíni vizsgálat időpontja az előfizetőnek nem volt megfelelő, vagy akkor a szolgáltató érdekkörén kívül eső ok miatt nem volt lehetséges a hibaelhárítás, az erre adott újabb és az eredeti időpont közötti időszak nem számít be a 72 órás hibaelhárítási határidőbe.

Ha a hiba kijavításához harmadik személy hozzájárulása szükséges, akkor a szolgáltatónak ezt 48 órán belül be kell kérnie. Ennek ideje nem számít be a 72 órás hibaelhárítási időbe, de erről 48 órán belül tájékoztatnia kell az előfizetőt.

A szolgáltató köteles a hibaelhárításról haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíteni az előfizetőt.

Ha ugyanaz a hiba – a hibaelhárításról szóló értesítéstől, vagy annak elmaradása esetén a hibaelhárítástól számított – 72 órán belül újra jelentkezik és az előfizető azt a korábbi bejelentéssel megegyező tartalommal bejelenti, a hiba nem minősül elhárítottnak.

Ebben az esetben a hibaelhárítási időbe nem számít be a hibaelhárításról szóló értesítéstől (ennek elmaradása esetében a hibaelhárítástól) az ismételt bejelentésig eltelt időtartam.

A szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékű kötbért köteles fizetni, ha:

 • a hibabejelentés kivizsgálásáról 48 órán belül nem értesíti az előfizetőt
 • a hibaelhárítást követő 24 órán belül nem értesíti az előfizetőt

a hibajavítási határidő (általában 72 óra, kivételek) eredménytelen elteltét követő minden megkezdett késedelmes nap után.

Műsorterjesztési szolgáltatás esetében, ha az előfizető díjcsomagjából a csatornák közül egy vagy több kikerül és az egyoldalú szerződésmódosítást NEM a kínált csatornákban bekövetkezett változás indokolja, a szolgáltató az ezt követő naptól csak az igénybe vehető csatornák számával arányos díjat számolhat fel.

Ha a szolgáltató a szolgáltatást 30 napot meghaladóan nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti (és így csak a csatornák számával arányos díj számolható fel), az előfizető szankciómentesen felmondhatja határozott idejű szerződést. (előfizető felmondása)

A szolgáltató panaszokat, hibabejelentéseket és a hibaelhárítás folyamatát köteles visszakövethető módon rögzíteni. Az így rögzített adatokat meg kell őriznie:

 • hibabejelentéssel és a hibaelhárítással kapcsolatos valamennyi adatot a felvételkészítés időpontjától vagy egyéb elektronikus úton történt rögzítést követően 1 évig;
 • telefonos ügyfélszolgálatra érkező panasz és hibabejelentés esetén a hangfelvételeket a felvételkészítés időpontjától számított 2 évig.

Az előfizető a szolgáltató ügyfélszolgálatán visszahallgathatja a hangfelvételt. Ennek másolatát az előfizető kérésére, egy alkalommal ingyenesen, 30 napon belül ki kell adni, ha az előfizető azonosítható - további feltételt a szolgáltató nem köthet ki.

A szolgáltató köteles a szolgáltatást az előfizető kérésére szüneteltetni, ha azt a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik. Ha egy szerződést több szolgáltatás igénybevételére kötik a felek, megállapodhatnak, hogy a szüneteltetés csak az előfizető által megjelölt szolgáltatásra terjedjen ki.

A mobiltelefon szolgáltatás előfizetőjének azonnal be kell jelentenie a szolgáltató felé ha a SIM kártyát elvesztette, vagy eltulajdonították tőle. A szolgáltató ilyen esetben azonosítja az előfizetőt és haladéktalanul intézkedik a szüneteltetésről. Az előfizető kérelme és a szüneteltetés megkezdése közötti időszakban keletkezett esetleges díjakat a szolgáltató nem számlázhatja ki az előfizetőnek.

A szolgáltató köteles az előfizető kérésére biztosítani a szolgáltatás legalább 6 hónapos szüneteltetését. A szolgáltató ÁSZF-ben ennél hosszabb tartamot is meghatározhat. A szerződés időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. (Ez az előírás az ún. feltöltőkártyás szolgáltatásokra nem vonatkozik.)

A szüneteltetési időszak végén a szolgáltató köteles a szolgáltatást visszakapcsolni, és erről az előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíteni. A szolgáltató csak akkor számíthat fel – indokolt, méltányos, egyszeri – díjat, ha a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges.

Ha a szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az előfizetőt csak – a szerződésben feltüntetett – csökkentett, indokolt és méltányos díj fizetésére lehet kötelezni.

A szolgáltató is kezdeményezheti a szolgáltatás szüneteltetését, jogszabályban meghatározott okból:

 • a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt (havonta legfeljebb 1 napig, és minderről az előfizetőt 15 nappal korábban értesíteni kell);
 • vis maior esetében (előre nem látható és el nem hárítható külső ok);
 • honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekek védelmében.

Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó, vagy mindkét fél érdekkörén kívüli ok miatt kerül sor a szünetelésre, annak időtartamára az előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat, kivéve, ha a szünetelés oka vis maior.

Meghatározott jogszabályi feltételek mellett a szolgáltatás korlátozható, ez érintheti az előfizető által indított vagy nála végződtetett forgalmat, vagy a szolgáltatás minőségének csökkentését. Ilyen esetben tehát a szolgáltatás csak részlegesen vehető igénybe és erről az előfizetőt értesíteni kell. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, ha az előfizető:

 • akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését (pl. nem megfelelő végberendezés használata);
 • a szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja;
 • a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt (legalább 30 napos) határidő elteltét követően sem egyenlíti ki esedékes tartozását és a díjfizetés biztosítására korábban nem adott vagyoni biztosítékot;
 • ha valószínűsíthetően a szerződéskötéskor valamely lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában megtévesztette a szolgáltatót;
 • műsorterjesztési szolgáltatás esetében a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja.

A korlátozásra az előfizető előzetes beleegyezésével is sor kerülhet, ha az előfizető olyan szolgáltatást vesz igénybe, amit a szolgáltató pénzügyi, vagy adatforgalmi korláthoz köt. Ezt az ESZ-nek tartalmaznia kell és az előfizetőnek külön nyilatkozatban el kell fogadnia. A limit elérésekor a fizetendő díj összege megemelkedik, illetve a szolgáltatás minősége lecsökken, akár jelentős mértékben. Az előfizető figyelmeztető értesítést (SMS, e-mail, vagy a számítógépen felugró ablak formájában) kap a limit 80%-ának elérésekor, majd a limit túllépésekor. Utóbbi esetben a tájékoztatás kiterjed a túllépés következményeire, illetőleg a teljes körű szolgáltatás igénybevételének feltételeire is.

A szolgáltató telefonszolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani

 • az előfizető hívhatóságát,
 • a segélykérő hívások továbbítását,
 • az ügyfélszolgálat, illetve hibabejelentő elérhetőségét.

Ha az előfizető több szolgáltatást vesz igénybe egy szerződés keretében, az előfizetői szerződésszegés miatti korlátozás csak a szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra, a műszakilag kivitelezhető mértékben terjedhet ki. Megtévesztés, illetőleg díjtartozás esetében eltérő szabályok lehetnek irányadóak.

A szolgáltató a korlátozás idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással arányos, a havi előfizetési díjat el nem érő díjat számíthat fel.

Ha a korlátozás indoka megszűnt és erről a szolgáltató hitelt érdemlő tudomást szerez, a szolgáltató 72 órán belül, indokolt és méltányos visszakapcsolási díj mellett köteles újra biztosítani a szolgáltatást. A szolgáltató erre nem köteles, ha az előfizetőnek az általa igénybe vett egyetemes szolgáltatás körében díjtartozása van, továbbá, ha a korlátozás megszüntetésekor az előfizető inkább felmondja a szerződést.

Ha a szolgáltató a korlátozást késedelmesen oldja fel, minden megkezdett késedelmes nap után kötbért köteles fizetni az előfizetőnek.

Ha a korlátozásra az előfizetői díjtartozás miatt került sor, a szolgáltató felmondhatja a szerződést, vagy - 15 napot meghaladó korlátozás esetében - a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapra felfüggesztheti.

A szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztésének ideje alatt díjat nem számíthat fel az előfizetőnek.

Ha az előfizető díjtartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, a szolgáltató a szerződést 15 napos határidővel - a felfüggesztés időtartamának utolsó napjára - felmondhatja.

Ha a rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy az előfizető a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában megtévesztette, a szolgáltató jogosult a szerződést legalább 15 napos felmondási idővel felmondani, és ennek tartamára a szolgáltatást felfüggeszteni.

Megszűnés: A szerződés megszűnik a felek külön intézkedése nélkül (automatikusan) a jogszabályban és ennek alapján az ÁSZF-ben meghatározott esetekben és feltételekkel.

Megszüntetés: A felek a szerződést közösen megszüntethetik, illetve a felek bármelyike egyoldalúan, felmondással megszüntetheti azt a jogszabályban és ennek alapján az ÁSZF-ben meghatározott esetekben és feltételekkel.

Szerződés megszűnésének esetei:

 • a szerződés meghatározott időtartamának eltelte;
 • az előfizető halála;
 • a szolgáltató jogutód nélküli megszűnése (természetes személy szolgáltató esetében halála);
 • számhordozás esetében átvevő szolgáltatóval kötött szerződés megkötésekor,
 • megkötött szerződés alapján a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére nem kerül sor az előfizető érdekkörébe tartozó okból és a felek ezt követő új (90 napon belüli) időpontban nem állapodtak meg, a szerződéskötéstől számított 90. napon megszűnik a szerződés;
 • az előfizető által kezdeményezett, hálózatátengedéssel megvalósuló szolgáltató-váltáskor, amikor az új szolgáltatóval kötött szerződés hatályba lép;
 • ha a szolgáltató szolgáltatása nyújtásához más szolgáltató hálózatát használta együttműködési szerződés keretében, ennek a szerződésnek a megszűntével.

A szerződés a fenti esetekben sem szűnik meg feltétlenül, annak fenntartására a következő esetekben van lehetőség:

 • Az előfizető halála esetén, ha az erre jogosult a szerződés fenntartását kívánja, átírásra is sor kerülhet,
 • A határozott időtartamú előfizetői szerződés lejártakor, ha
 • a megszűnés esetére nézve a felek a szerződésben eleve megállapodtak egy új szerződés megkötéséről és annak feltételeiről. (Az új szerződés csak határozatlan időtartamú lehet.)
 • ha a felek a lejárat előtt a szerződést módosítják: annak időtartamát meghosszabbítják.

A szolgáltató köteles az előfizetőt a szerződés megszűnését megelőzően legalább 30, de legfeljebb 60 nappal korábban tájékoztatni a szerződés megszűnésének időpontjáról, (számlalevél mellékletében, illetve írásban, postai úton vagy elektronikus úton).

A fenti főszabály alól az alább felsoroltak képeznek kivételt:

 • az ún. feltöltőkártyás szolgáltatások. Ilyen esetekben nincs értesítési kötelezettség;
 • az előfizető által kezdeményezett, hálózatátengedéssel megvalósuló szolgáltató-váltások: ilyenkor a korábbi (átadó) szolgáltató köteles az előfizetőt a régi szerződés megszűnését megelőzően 15 nappal értesíteni;
 • ha a szolgáltató szolgáltatása nyújtásához más szolgáltató hálózatát használta együttműködési szerződés keretében és ez a szerződés a két szolgáltató között felmondással megszűnik. Erről a szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az előfizetőt.

A szolgáltató a szerződés megszűnése esetén sem kiszállási díjat, sem egyéb költséget nem háríthat az előfizetőre.

Költség felszámítására csak kivételesen, a következő esetekben kerülhet sor:

 • a szolgáltatás kiépítése az előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt eleve nem volt lehetséges,
 • a szerződés az előfizető szerződésszegése, vagy díjtartozása miatt szűnik meg. (Ebben az esetben költség pl. a szolgáltató eszközének értékcsökkenése miatt merülhet fel.)

Az előfizető az általa használt, a szolgáltató tulajdonát képező eszközt a szolgáltató bármelyik ügyfélszolgálatán leadhatja. Ennek átvételéről a szolgáltató köteles igazolást adni.

Az előre fizetett díjú (ún. feltöltőkártyás) mobiltelefon szolgáltatásra kötött szerződés a szerződésben meghatározott idő elteltével megszűnik.

Ha újabb feltöltésre nem kerül sor, a megszűnés időpontjában fel nem használt egyenleg az előfizető kérésére 1 éven belül visszajár. (Számhordozás esetén azonban a fel nem használt egyenleg nem jár vissza.)

Ha az előfizető az egyenleget újra feltölti, a régi szerződés automatikusan megszűnik és helyette új jön létre. Az előfizető hívószáma változatlan marad. Az előfizetőnek a feltöltésen túl nincs tennivalója.

A határozott idejű ESZ-t a szolgáltató az előfizető szerződésszegése, díjtartozása esetében, (illetve meghatározott okokból egy másik szolgáltató kérelmére) mondhatja fel.

A szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Ha az előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a szerződés a korlátozás alatt is felmondható, ha ennek feltételei fennállnak.

Az előfizetői szerződés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje nem lehet kevesebb 60 napnál, kivéve, ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, illetve az előfizető díjtartozása.

A szolgáltató 15 napos határidővel felmondhatja a szerződést, ha az előfizető:

 • akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és ezt a szerződésszegést a figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg;
 • a figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, a hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzések elvégezését;
 • az általa igénybe vett egyetemes szolgáltatást a figyelmeztető értesítését követően is továbbértékesíti harmadik személy számára;
 • a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja;
 • műsorterjesztés esetében a műsorjelet az értesítés ellenére jogosulatlanul/jogellenesen vételezi, harmadik személynek továbbítja, vagy dekódolja.

Ha az előfizető szerződésszegése miatt a szolgáltató felmondja a szerződést, a szolgáltató jogosult visszakövetelni az adott kedvezményeket- ezek összegét tehát az előfizető köteles megtéríteni a szolgáltatónak.

A szolgáltató 30 napos határidővel felmondhatja a szerződést, ha az előfizető az esedékes díjat a második értesítést követően sem egyenlítette ki.

Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerződést, ha

 • a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának összeget, (de legfeljebb tízezer forintot);
 • az előfizető a díjtartozás összegét vitatja és ezért a jogvita elbírálását kezdeményezi az arra jogosult szervezetnél, feltéve, hogy a nem vitatott, illetve esedékes díjakat folyamatosan megfizeti.

Ha az előfizető szerződésszegése miatt a szolgáltató felmondja a szerződést, a szolgáltató jogosult visszakövetelni az adott kedvezményeket- ezek összegét tehát az előfizető köteles megtéríteni a szolgáltatónak.

Másik szolgáltató kérelmére köteles felmondani a szerződést, ha a szolgáltató hálózatát olyan másik szolgáltató használja, vagy a díjat olyan másik szolgáltató helyett szedi be, aki a szolgáltatást korlátozni, illetve megszüntetni nem jogosult, illetve nem képes, és az előfizető

 • akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és ezt a szerződésszegést a figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg;
 • a figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, a hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzések elvégezését;
 • az általa igénybe vett egyetemes szolgáltatást a figyelmeztető értesítését követően is továbbértékesíti harmadik személy számára;
 • a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja;
 • az esedékes díjat a második értesítést követően sem egyenlíti ki.

Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerződést, ha

 • a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának összeget, (de legfeljebb tízezer forintot),
 • az előfizető a díjtartozás összegét vitatja és ezért a jogvita elbírálását kezdeményezi az arra jogosult szervezetnél, feltéve, hogy a nem vitatott, illetve esedékes díjakat folyamatosan megfizeti.

A szolgáltató a szerződés felmondását

 • írásban, tértivevényes levélben, illetve
 • ha az előfizető ehhez a szerződésben hozzájárult, hitelesen igazolhatóan kézbesített elektronikus dokumentumban, vagy emailben küldi meg, feltéve, ha az ehhez szükséges adatok a szolgáltatónál rendelkezésre állnak.

A szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás okát, valamint a felmondási idő tartamát és lejártának napját. Ha a felmondás oka az előfizető szerződésszegése, tájékoztatni kell az előfizetőt arról, hogy amennyiben a szerződésszegést megszünteti a felmondási idő alatt, a szerződés mégsem szűnik meg.

Az előfizető a határozott időtartamú szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket a szerződés tartama alatt igénybe veszi, a szolgáltató pedig kedvezményt biztosít. Ha az előfizető a szerződést a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, a szolgáltató követelheti, hogy az előfizető a szolgáltatás megkezdésétől a szerződés megszűnéséig általa igénybevett kedvezmények összegét térítse meg. Az előfizetőt emiatt további hátrány nem érheti. (Kedvezmények visszafizetésére akkor kerülhet még sor, ha az előfizető szerződésszegése, díjtartozása miatt a szolgáltató mondja fel a szerződést.)

A kedvezmények visszatérítési kötelezettsége alól, akkor mentesül az előfizető, ha:

 • az általa bejelentett hibát a szolgáltató 72 órás javítási időt követő 15 napon belül nem hárította el;
 • az általa a felmondást megelőző 90 napon belül 10-nél több alkalommal bejelentett hiba elhárítására került sor;
 • ha szolgáltató a műsorterjesztési szolgáltatást 30 napon át nem szerződésszerűen teljesítette és ezért díjcsökkentésnek is helye lehet, illetve ha a szerződést jogszabályba ütközően módosította.

(Ezekben az esetekben a szerződés a felmondó nyilatkozatnak a szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg.)

Ezek az előírások az ún. feltöltőkártyás szolgáltatásokra nem vonatkoznak.

A szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet. A felmondási idő alatt a kedvezmények még járnak, így ezek ellenértéke is visszatérítendő a szolgáltató részére.

Az előfizető a szerződést minden olyan formában felmondhatja, amelyet a szolgáltató a szerződés megkötésére lehetővé tett.

A szolgáltató nem kötheti a szerződés megszűnését ahhoz a feltételhez, hogy az előfizető a szolgáltatáshoz általa igénybe vett, de a szolgáltató tulajdonát képező eszközöket visszaszolgáltatassa.

A szolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető az eszközöket a szolgáltató bármelyik ügyfélszolgálatán leadhassa. Az átvételről a szolgáltató köteles igazolást adni az előfizetőnek.

A szolgáltató és az előfizető közösen, egyező akarattal megszüntethetik a szerződést és megállapodhatnak annak feltételeiről- ugyanis az általános szabályoktól az előfizető javára el lehet térni.

A felek közös megegyezésére vonatkozó speciális szabály, hogy

 • a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, illetve kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal,
 • a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal,
 • az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal

lehet megszüntetni.

Az egyedi előfizetői szerződés tartalma

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Az egyedi előfizetői szerződésnek (a továbbiakban: EESZ) jogszabályban konkrétan meghatározott (összesen 49) kötelező tartalmi elemei vannak, például:

 • személyes adatok,
 • szolgáltató adatai,
 • a szerződés tárgyát képező szolgáltatás,
 • szerződés hatályba lépése, időtartama,
 • előfizető nyilatkozatai,
 • ún. magas forgalom összeghatár esetén szolgáltatói korlátozás előfizetői elfogadása vagy elutasítása,
 • utalás az ÁSZF pontjaira.

Az üzleti előfizetők esetében rövidebb lehet az egyedi előfizetői szerződésnek ez a része, tehát a tartalmi elemek száma csökkenthető, azonban azt mindenképpen tartalmaznia kell, hogy miben és hogyan térnek el a felek az adott jogszabályi rendelkezéstől vagy ÁSZF ponttól, valamint tartalmaznia kell az eltérés elfogadására vonatkozó kifejezett nyilatkozatot is.
Mivel a szolgáltató meghatározott feltételekkel az adott jogszabályi rendelkezésektől, vagy ÁSZF-től egyoldalúan is eltérhet, az egyedi szerződésnek azt is tartalmaznia kell, miben és hogyan tér el. Ezek az eltérések lényegében a szerződés aláírásával közösen elfogadott eltéréssé válnak.

Határozott/határozatlan idő

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Határozott idejű előfizetői szerződés legfeljebb 2 évre köthető úgy, hogy a szolgáltatónak ezt megelőzően fel kell ajánlania az 1 éves vagy határozatlan idejű szerződés megkötésének lehetőségét.

Szerződés megkötését megelőzően a szolgáltatónak igazolható módon tájékoztatnia kell az üzleti előfizetőt a határozott és a határozatlan idejű szerződés megkötésének lehetőségéről, de a szerződés határozott időtartama a 2 évet meghaladhatja.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Előfizetői szolgáltatás igénybevételét a szolgáltató nem kötheti más szolgáltatás igénybevételéhez (pl.: ún. „csupasz ADSL lehetősége”), vagy termék megvásárlásához.

A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás igénybevételét más szolgáltatás igénybevételéhez (pl. internet csak telefonnal együtt), vagy termék megvásárlásához (pl. mobil-előfizetéshez kapcsolódó készülékvásárlás) kötheti.

Az igénybejelentés teljesítése

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Ha a szolgáltató az előfizető igénybejelentését elfogadja, akkor a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, vagy közösen meghatározott későbbi időpontban (legfeljebb 90 nap) a szolgáltatás nyújtását megkezdi.

Amennyiben a szolgáltató az igényt teljesíti, akkor a szolgáltatás megkezdésére akár 90 napnál hosszabb határidőt is meghatározhatnak a felek.

A szolgáltatásnyújtás megkezdésének késedelme

Amennyiben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott határidőt a szolgáltató elmulasztja, akkor kötbért köteles fizetni:

 • minden késedelmes nap után belépési díj 1/15 része,
 • belépési díj hiányában havi előfizetési díj („feltöltőkártyás”: előre fizetett díj) 1/30 részének nyolcszorosa
Ha a szolgáltatás létesítésére a szolgáltató műszaki okból nem képes és felmondja a szerződést, akkor a határidő eredménytelen elteltétől a szerződés megszűnéséig az előző két pont szerinti kötbérösszeg felét köteles fizetni.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére közösen meghatározott határidőt a szolgáltató elmulasztja, akkor meg lehet határozni más kötbérszámítási módot és akár a kötbérfizetés mellőzését is.

Üzlethelyiségen kívül és távollévők között kötött szerződés – 14 napon belüli „próbaidő”

Az üzlethelyiségen kívül, illetve a távollévők között megkötött szerződéseket az előfizető 14 napon belül (próbaidő) hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül megszüntetheti.

Az üzlethelyiségen kívül, illetve a távollévők között megkötött szerződéseket az előfizető vagy nem szüntetheti meg, vagy ha igen, akkor is lehet a 14 napnál rövidebb határidőt meghatározni. Tehát a próbaidő ki is zárható, vagy rövidebb is lehet.

A szolgáltatás szüneteltetése

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Az előfizető kérésére a szolgáltató köteles (ha a szolgáltatás sajátossága lehetővé teszi) az szolgáltatást szüneteltetni, melynek ideje legalább 6 hónap, és ennek ideje alatt az előfizetőt csak csökkentett díj fizetésére kötelezheti.

A szolgáltató a szüneteltetés legrövidebb időtartama meghaladhatja a főszabály szerinti 6 hónapot, szüneteltetés idejére pedig nem köteles csökkentett díjat meghatározni, sőt az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályoktól eltérően a felek abban is megállapodhatnak, hogy a szolgáltatás még az előfizető esetleges későbbi kérésére se legyen szüneteltethető.

A szolgáltatás korlátozása

Ha az előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, akkor a szolgáltató - ha felmondás okai fennállnak – felmondhatja a szerződést.

A szolgáltató akár 30 napnál rövidebb határidőt is meghatározhat arra, hogy az előfizető a korlátozás okát megszüntesse és így a szerződés felmondását elkerülje.

A szerződés megszűnése

Általános szabályok - egyéni előfizetők

Speciális szabályok – mikro- és kisvállalkozások

Az előfizetői szerződés az Eht.-ban és az Eszr.-ben meghatározott esetekben szűnhet csak meg:

 • előfizetői- és szolgáltatói felmondás,
 • előfizető szerződésszegés pl. díjtartozás miatti szolgáltatói felmondás,
 • közös megegyezés
 • előfizető- szolgáltató halála, illetve jogutód nélküli megszűnése,
 • szolgáltatás nyújtásának megkezdése a 90 napot meghaladja),
 • helyi hurok átengedése,
 • számhordozás (szolgáltató-váltáskor az előfizető kérésére)

A megszűnés részletes feltételeit az ÁSZF-nek kell tartalmaznia.

Az előfizetői szerződés megszűnésére vonatkozó, az Eht.-ban és az Eszr.-ben meghatározott szabályoktól a felek eltérhetnek akár az előfizetőre nézve szigorúbb feltételek kikötésével is. A megszűnés eseteit és feltételeit a szolgáltató nem köteles üzleti ÁSZF-jében rögzíteni.

Határozatlan idejű szerződés felmondása

Határozatlan idejű szerződést az előfizető 8 napos, a szolgáltató pedig 60 napos határidővel bármikor felmondhatja.

Határozatlan idejű szerződés esetében az előfizetői 8 napos és szolgáltatói 60 napos felmondási időtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. (Nincs eltérés abban, hogy a szerződést az előfizető egy általa megjelölt 8-30 nap közötti határidőre is felmondhatja.

Határozott idejű szerződés felmondása

Amennyiben az előfizető a határozott idejű szerződést annak lejárta előtt mondja fel, vagy szerződésszegésével okot ad a szolgáltatónak az idő előtti, ún. rendkívüli felmondásra, akkor a szolgáltató kizárólag az előfizető által igénybevett kedvezmények ellenértékét követelheti.

Ha az előfizető a határozott idejű szerződést annak lejárta előtt szünteti meg, vagy szerződésszegésével okot ad a szolgáltatónak az idő előtti felmondásra, a szolgáltató a felmondáshoz az előfizető által igénybevett kedvezmények ellenértékén túl egyéb hátrányos jogkövetkezményeket (pl. felmondási díj, adminisztrációs díj stb.) is köthet.

A megszűnés „díja” (költségtérítés)

A szolgáltató a szerződés megszűnésekor főszabály szerint az előfizetőtől nem igényelhet költségtérítést, csak abban az esetben, ha a szerződés megszűnésére az előfizető szerződésszegő magatartása adott okot.

A szolgáltató a szerződés megszűnésekor az előfizetőtől igényelhet költségtérítést (pl. kiszállási díj, adminisztrációs díj).

A szolgáltató rendkívüli felmondása (az előfizető szerződésszegő magatartása miatt)

Ha az előfizető szerződésszegő magatartást tanúsít:

 • akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatát,
 • nem teszi lehetővé a hiba elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket,
 • egyetemes szolgáltatást harmadik személy részére tovább értékesíti,
 • a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célra használja,
 • a beérkező és vagy kódolt műsorjelet (TV) jogosulatlanul vételezi,
 • a műsorjelet harmadik személynek továbbítja,

a szolgáltató felmondhatja az előfizetői szerződést 15 napos határidővel.

A vonatkozó általános szabályoktól a felek eltérhetnek. A szolgáltató felmondhatja az előfizetői szerződést, erre irányuló megállapodás alapján eltérő (értelem szerűen 15 napnál rövidebb) határidővel is.

Vissza a lap tetejére