Tudnivalók a szolgáltatás áthelyezéséről, külön figyelemmel a hűségidős szerződésekre

A Média- és Hírközlési Biztos tájékoztatása, 2021. június

Legutóbb frissítve: 2021. június 29.

Előfizetői hívószámunkat megtarthatjuk, ha vezetékes (helyhez kötött) telefonszolgáltatásra kötött előfizetésünket más földrajzi helyen vesszük igénybe (áthelyezés). Áthelyezéssel a telefon mellett az internet, valamint televíziós szolgáltatásunk is költözhet velünk, ha ennek feltételei adottak. Mobil szolgáltatás eseténa telefonszámot megtarthatjuk akkor is, ha más szolgáltatóval kötünk szerződést (számhordozás).

Mint minden hírközlési szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés során, itt is érdemes külön figyelni a lényeges feltételekre, részletekre. A jelen tájékoztatás a szolgáltatás áthelyezésének kérdésében kíván segítséget nyújtani.

A részletes szabályokat a 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet tartalmazza.

Az áthelyezés általános szabályai

Áthelyezésre kerül sor, ha a telefon, internet vagy televízió szolgáltatást ugyanattól a szolgáltatótól más lakcímen, telephelyen (létesítési címen) kívánjuk igénybe venni – telefonszolgáltatás esetében ugyanazon a hívószámon. Ez utóbbi esetben a számhordozásra vonatkozó szabályok szerint járhatunk el. Erről bővebb információkat a Tudnivalók a számhordozásról és a szolgáltatóváltásról című cikkben találhat.

Áthelyezéskor alapesetben a szolgáltatóval fennálló szerződésünk csak az új cím tekintetében módosul. Előfordulhat azonban, hogy a szolgáltató az új címen csak egy másik díjcsomagban tudja biztosítani szolgáltatását, ezért a díjcsomag tartalma is módosul. Ennek oka lehet, hogy a szolgáltató az érintett területen más vezetékes technológiát alkalmaz, eltérő a hálózati kapacitása (pl. kisebb az internet sebessége), vagy helyi igényekhez alkalmazkodik (pl. a helyi csatornakiosztásában más televíziók szerepelnek).

Hogyan történik az áthelyezés?

Az előfizetőnek a szolgáltatójánál kell bejelentenie, hogy a jövőben más földrajzi helyen szeretné a szolgáltatást igénybe venni (áthelyezésre vonatkozó igény bejelentése).
A szolgáltató az áthelyezési igényt teljesíti, ha erre műszakilag lehetőség van, vagyis a szolgáltató az új címen is nyújt szolgáltatást.  

A szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja, hogy a jelenlegi szolgáltatásainkat tudja-e a megjelölt címen biztosítani, és egyben írásban értesít az igény teljesítéséről, vagy elutasításáról.

Ha a feltételek fennállnak, az igényt az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) meghatározott határidőben, legfeljebb 30 napon belül, vagy az előfizető által megjelölt későbbi időpontban teljesíteni kell.

Amennyiben az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését a szolgáltató a fenti határidőben nem tudja biztosítani, de az igényt elfogadja, akkor pontosan meg kell jelölnie az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját.

Jó tudni, hogy a szolgáltató az áthelyezési igényt elutasítja:

  • rajta kívülálló ok miatt (pl. az előfizető a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén kívüli hozzáférési helyre kéri az áthelyezést);
  • az előfizető díjtartozása miatt – ha az a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, de legalább 15 napos határidő elteltét követően is esedékes;
  • az előfizetői szolgáltatás felfüggesztése miatt, a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.

Az áthelyezésért a szolgáltató indokolt és méltányos díjat számíthat fel, amelynek összegéről – ha az igényt teljesíti vagy ezt vállalja – 15 napon belül tájékoztatja az előfizetőt.

A szolgáltató nem kérhet díjat a szolgáltatásnak a régi címen történő kikapcsolásától (előfizetői hozzáférési pont megszüntetése) az új helyen történő bevezetéséig terjedő időre – ez alatt a szolgáltatás szünetel.

Ha a szolgáltató a vállalt határidőt nem tartja be, köteles az előfizetőnek kötbért fizetni, ennek mértéke az áthelyezés díjának egyharmada, ami minden késedelmes napra jár. Áthelyezési díj hiányában ez az összeg az igénybe vett díjcsomagra az ÁSZF-ben meghatározott, kedvezmények nélküli havi díj egy harmincad részének nyolcszorosa naponta.

Mire legyünk külön figyelemmel?

  • Járjunk utána, hogy a szolgáltató az adott földrajzi területen (település, kerület) nyújt-e szolgáltatást, és ha igen, azt a jelenlegivel megegyező, vagy eltérő feltételekkel.
  • Ha a szolgáltató az új címen más feltételekkel nyújt szolgáltatást, kérjünk tőle információt a vonatkozó feltételekről és jelenlegi szerződésünk hűségidejéről.
  • Ha albérletbe megyünk, tájékozódjunk, hogy a konkrét címen ki van-e építve szolgáltatás és van-e ott más előfizetőnek szolgáltatása.
  • Mielőtt bejelentjük az igényt, tartozásunkat (számlánkat) fizessük meg, különösen, ha a fizetési határidő lejárt. Ilyenkor ugyanis az áthelyezést a szolgáltató megtagadhatja.
  • Az igénybejelentésben pontosan tüntessük fel az áthelyezéshez szükséges valamennyi adatot, különösen az új címet.
  • Kérdezzünk rá a szolgáltatónál, hogy az áthelyezés „fizikailag” hogyan zajlik, küld-e szerelőt, vagy nekünk kell elvinni az új címre a szolgáltatáshoz használt eszközöket, pl. a wifi-routert.

Áthelyezés szabályai hűségidős szerződéseknél

Hűségidő vállalásával meghatározott időre elkötelezzük magunkat a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás mellett, a szolgáltató ezért olyan kedvezményt biztosít, amely hűségidő vállalása nélkül nem járna. A szolgáltatást tehát olcsóbban vesszük igénybe, mint azok, akik nem vállalnak hűségidőt.

Fontos és sokakat érintő szabály, hogyha a hűségidő lejárta előtt olyan címre költözünk, ahol a szolgáltató nem nyújt szolgáltatást, úgy az áthelyezési igényünk elutasításáról szóló értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmény (azaz kötbérfizetési kötelezettség) nélkül felmondhatjuk az előfizetői szerződésünket.

Hasznos link:

Kisokos