HF 27793-25/2011 – a Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (Magyar Telekom RIO)

Hatósági döntés dátuma: 2012. május 8.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a HF/27793/2011. számú, összekapcsolási referenciaajánlat jóváhagyása iránti eljárásban a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszáma: 01-10-041928, a továbbiakban: Szolgáltató) által 2011. szeptember 22-én benyújtott, az eljárás során végzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt összekapcsolási referenciaajánlatot az alábbiakban megállapított kivételekkel jóváhagyja.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül – az Elnökhöz három példányban benyújtott – keresettel a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról, hogy kérik-e tárgyalás tartását.

A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

A határozat szövege és a Magyar Telekom Nyrt. referencia összekapcsolási ajánlatának törzsszövege a hozzá kapcsolódó mellékletekkel a jobb oldalon található, Kapcsolódó dokumentumok fejlécű dobozban található.