Akadálymentesítési nyilatkozat

Legutóbb frissítve: 2022. november 9.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elkötelezett amellett, hogy a https://nmhh.hu internetes honlapot a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat az nmhh.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsorolt kivételek miatt részben felel meg a Törvény előírásainak.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok miatt nem akadálymentesek:

 • A 2019. január 1. előtt született hatósági döntések, illetve a Törvény 1. § (3) bekezdés a) pont szerinti dokumemtumfájlok;
 • az egyes piacelemzési, kötelező határozatokhoz tartozó kvantitatív adatlapok;
 • a 32 GHz-es frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságaira kiírt árverés dokumentáció-tervezete, dokumentációja és egyes kapcsolódó dokumentumai.
 • rádiós földfelszíni médiaszolgáltatási lehetőségek pályáztatása esetén a pályázati felhívás tervezete és a pályázati felhívás, különös tekintettel a benyújtandó formanyomtatványokra.

Aránytalan teher

 • A 2019. január 1. előtt meghozott hatósági döntések letölthető PDF-formátumban történő változatainak akadálymentesítése a Törvény 4. § (4) és (5) bekezdései szerint lefolytatott belső vizsgálat alapján aránytalan terhet róna a Hatóságra.
 • Az egyes piacelemzési, kötelező határozatokhoz tartozó kvantitatív adatlapok a Törvény 4. § (4) és (5) bekezdései szerint lefolytatott belső vizsgálat alapján aránytalan terhet róna a Hatóságra.
 • A 32 GHz-es frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságaira kiírt árverés dokumentáció-tervezetének, dokumentációjának és egyes kapcsolódó tartalmainak akadálymentesítése a Törvény 4. § (4) és (5) bekezdései szerint lefolytatott belső vizsgálat alapján aránytalan terhet róna a Hatóságra.
 • Rádiós földfelszíni médiaszolgáltatási lehetőségek pályáztatásánál a pályázati felhívás tervezetének és a pályázati felhívásnak – különös tekintettel a benyújtandó formanyomtatványokra – akadálymentesítése a Törvény 4. § (4) és (5) bekezdései szerint lefolytatott belső vizsgálat alapján aránytalan terhet róna a Hatóságra.

Az akadálymentesítés elmaradásának indoka

 • A 2019. január 1. előtt született hatósági döntések szövegezését a Hatóság ügyintézői Word-szövegszerkesztőben végezték, de az akadálymentes szerkesztési gyakorlatot vonatkozó szabályozás hiányában még nem alkalmazták. Figyelembe véve a több ezer dokumentumot, ezek utólagos és tömeges akadálymentesítése aránytalan terhet róna a Hatóság számára.
 • Az egyes piacelemzési, kötelező határozatokhoz tartozó kvantitatív adatlapok rendkívül összetett, több tucatnyi munkalapból álló Excel-táblázatok. Akadálymentesítésük ebben a formátumban nem oldható meg. Az akadálymentes alternatívák (interaktív PDF dokumentum vagy online űrlap) elkészítése igen jelentős idő- és költségráfordítást igényelne. Tekintettel a Törvény 4. § (5) bekezdésére, kijelenthető, hogy e dokumentumok címzettjei a piaci szolgáltatók, amelyek esetében a Hatóság megítélése szerint kizárható, hogy akadálymentes kvantivatív űrlap nélkül ne tudnának eleget tenni a határozatban rájuk rótt kötelezettségüknek. Emiatt e tartalmak esetében az akadálymentes változat elkészítésének becsült költsége, illetve haszna a fogyatékossággal élő, potenciális felhasználók hasznához viszonyítva a Hatóság megítélése szerint messzemenőkig nem áll arányban egymásal.
 • A 31,871-32,543/32,683-33,355 GHz frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságai tárgyában kiírt árverési eljárás nyilvánosan közzétett dokumentumai (így különösen a kiírási dokumentáció) számos ábrát, egyedi, kifejezetten ehhez az eljáráshoz készített, csak ezen eljárásban alkalmazható mintadokumentumot tartalmaz. A kiírási dokumentáció jelentős számban tartalmaz olyan táblázatot, ábrát, amely az árverési eljárás bonyolult licitszabályait szemlélteti számtani példákon keresztül, ezek akadálymentesítése azonban technikailag nem oldható meg, akárcsak az informatikai tájékoztatóban foglalt képernyőképek akadálymentesítése. Az árverési dokumentáció részleges akadálymentesítésére az eljárási dokumentáció jellegére tekintettel nincs lehetőség, ugyanis a dokumentáció egységében jelenti a hatósági eljárás szabályrendszerét. Emellett a Hatóság honlapján közzétételre kerülő, az eljáráshoz, illetve a kiírási dokumentációhoz szorosan kapcsolódó tájékoztató anyag több tucatnyi összetett, színkódokkal ellátott ábrát, térképet és bonyolult számtani példasort tartalmaz, amelyek akadálymentesítése ebben a formátumban szintén nem oldható meg. Kiemelten fontos, hogy ezen eljárásban csak piaci szolgáltatók, vállalkozások vehetnek részt, tehát e dokumentumok címzettjei kizárólag a piaci szolgáltatók, vállalkozások, amelyek esetében a Hatóság megítélése szerint kizárható, hogy akadálymentes dokumentumok nélkül ne tudnának részt venni a frekvenciaértékesítési eljáráson. Emiatt e tartalmak esetében az akadálymentes változat elkészítésének becsült költsége, illetve haszna a fogyatékossággal élő, potenciális felhasználók hasznához viszonyítva a Hatóság megítélése szerint nem áll arányban egymással.
 • A rádiós földfelszíni médiaszolgáltatási lehetőségek pályáztatása. A Médiatanács rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek használatára kiírt pályázati eljárásainak száma évente átlagosan 25 és 40 közé esik, azonban volt olyan év (pl. 2021-ben) amikor az 55-öt is meghaladta. A pályázati felhívás tervezetek és a pályázati felhívások minden egyes pályázati eljárásban egyediek, 60-90 oldalas összetett dokumentumok, amelyek szöveges részből, táblázatokkal teli formanyomtatványból és – a pályázati felhívások – külön word és excel formátumú segédtáblázatból állnak, amelyeket a pályázati eljárások előkészítése során a Hivatal munkatársai készítenek el. E dokumentumok ugyanakkor egységesen kezelendők, teljes egészében jelentik az adott pályázati eljárás dokumentációját. A Hivatal munkatársai számára a pályázati felhívás-tervezetek és pályázati felhívások megírása és összeállítása rendszeres munkavégzést jelent. Az évente jelentős számban közzétett, nagy terjedelmű pályázati felhívás-tervezetek és pályázati felhívások akadálymentesítése a Hivatal munkatársai számára további munkaterhet és jelentős munkaidő-ráfordítást jelentene. E mellett ezen összetett szerkezetű, rengeteg táblázatot tartalmazó dokumentumok akadálymentesítése olyan speciális informatikai ismereteket is igényelne, amellyel a Hivatal ezzel foglalkozó munkatársai jelenleg nem rendelkeznek, így azok megszerzése is jelentős idő-és költségráfordítással járna az NMHH részéről. A rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek használatára vonatkozó pályázati felhívás-tervezetek és pályázati felhívások akadálymentesítése révén a fogyatékossággal élő személyek számára várható előny nem áll arányban a dokumentumok akadálymentes változatának elkészítésével járó hátránnyal. Gyakorlati ismereteink alapján elmondható, hogy a rádiós médiaszolgáltatás végzése – amelyre a pályázati eljárások irányulnak – olyan komplex tevékenység, amely több személy közös munkavégzését feltételezi, valószínűleg kizárólag gyengén látó személyek által nem valósítható meg.

Akadálymentes alternatíva

A Hatóság akadálymentes alternatívaként vállalja, hogy a felhasználó egyedi igényei alapján, az igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül elkészíti és az igénylő rendelkezésére bocsátja az általa megjelölt hatósági döntés akadálymentes PDF-változatát. A Hatóság az akadálymentes PDF-et a felhasználónak megküldi, illetve a honlapon közzétett, nem akadálymentes változatot az akadálymentesre cseréli. A 31,871-32,543/32,683-33,355 GHz frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságai tárgyában kiírt árverési eljárás egyes dokumentumainál az akadálymentes alternatívák (példádul interaktív PDF dokumentum) elkészítése igen jelentős idő- és költségráfordítást igényelne, ugyanakkor ezek elkészítése esetében is csak részlegesen valósítható meg a dokumentáció egyes részeinek akadálymentesítése.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2022. november 9. napján készült .

A nyilatkozat elkészítéséhez használt módszer a Hatóság által végzett önértékelés.

Visszajelzés és elérhetőségek

A Törvényben rögzített és a honlappal összefüggő esetleges megfelelőségi hiányosságok és az ezzel kapcsolatos észrevételek bejelentésére, továbbá a Törvény 1.§ (3)-(4) szerinti információkkal kapcsolatos kérelem (a továbbiakban: Kérelem) benyújtására a web@nmhh.hu internetes elérhetőség áll rendelkezésre. A Kérelemre a Hatóság a Törvény 4.§ (2) alapján 30 napon belül köteles válaszolni. A Kérelem feldolgozásáért a Hatóság Kommunikációs Igazgatósága felelős.

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Honlap akadálymentességére vonatkozó Kérelmet benyújtó személy a Törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem kap választ, vagy az abban foglaltakat nem találja kielégítőnek, úgy az alábbi szervezethez fordulhat:

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35. Levelezési cím: 1255 Bp., Pf.: 182.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070; E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Hivatalos jóváhagyás

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Budapest, 2022. november 9.

Paplanos Péter
igazgató
Kommunikációs Igazgatóság