HF/21821-4/2012.sz. határozat: Invitel Zrt. átengedési referenciaajánlatának jogszabályi kötelezettségből eredő módosítása (INRUO)

Hatósági döntés dátuma: 2012. október 5.

HF/21821-4/2012. számú határozat: az Invitel Távközlési Zrt. átengedési referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (INRUO)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a HF/21821/2012. számú, átengedési referenciaajánlat kérelemre történő módosításával kapcsolatos eljárásban az Invitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.; cg: 13-10-040575,a továbbiakban: Szolgáltató) által az Elnök 2012. március 5-én kelt, HF/22231-20/2011. számú határozatával jóváhagyott, illetve tartalmában megállapított átengedési referenciaajánlat 2012. július 31-én benyújtott módosítását, a referenciaajánlat vonatkozásában jóváhagyja.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül – az Elnökhöz három példányban benyújtott – keresettel a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról, hogy kérik-e tárgyalás tartását.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a határozat végrehajtásának felfüggesztése a Fővárosi Törvényszéktők kérhető.

A határozat szövege és az Invitel Távközlési Zrt. átengedési referenciaajánlatának módosítással érintett részei a jobb oldalon található, Kapcsolódó dokumentumok fejlécű dobozban találhatóak.