Eljárási tájékoztató a légi járművek rádióberendezéseinek engedélyezéséről

Legutóbb frissítve: 2022. július 4.

1. Ügytípus megnevezése
Légi járművek rádióberendezéseinek engedélyezése.
2. Eljáró szerv

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály
Frekvenciaengedélyezési Osztály

Cím 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Levelezési cím 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon (+36-1) 4680500
Telefax (+36-1) 4680508
E-mail feo@nmhh.hu
3. Illetékesség
Országos.
4. Illetékes ügyintéző(k)

Mészáros Péter

Horváth Ágnes

(+36-1) 4680548

(+36-1) 4680537

5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A rádióengedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • kitöltött és aláírt adatlapokat,
 • az üzemben tartás legalább egy és legfeljebb kilenc naptári hónapon át tartó szüneteltetése iránti igényt az adatlapon bejelölve.

Rádióengedély megszüntetéséhez benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a berendezések sorsának igazolását

Az aláírt kérelmet postai úton a 1376 Budapest, Pf.: 997., vagy elektronikusan az Adatkapun keresztül lehet megküldeni, vagy személyesen a Budapest, XIII., Visegrádi utca 106. szám alatti ügyfélszolgálaton lehet beadni. (Az Adatkaput előzetesen regisztrált ügyfelek használhatják.)

6. Útmutató

A rádióberendezések rádióengedély alapján tarthatók üzemben. A légijárművek részére szóló rádióengedély kiadását nem előzi meg frekvenciakijelölési határozat kiadása.

7. Tájékoztató

A Hatóság eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályok által előírt célok megvalósítása érdekében, az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. A kérelemre indult eljárást a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén folytathatja le.

A Hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Amennyiben ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) fenti rendelkezései értelmében a tényállás tisztázása a közigazgatási szerv feladata és törvényi kötelessége.

Az engedélyezési eljárás során a Hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelemben és a mellékletekben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályokban, szabványokban előírt szakmai, műszaki és tartami követelményeknek.

A Légi járművek rádióberendezéseinek engedélyezési eljárását a hatóság a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet alapján folytatja le.

Az engedélyezési eljárást a jogosult kérelem benyújtásával kezdeményezheti. Az űrlapok használata benyújtott kérelmek esetében kötelező.

(A honlapon többféle űrlap megtalálható. A pdf űrlapokat azoknak az engedélyeseknek készítettük, akik olyan (1-2) légi járműhöz kérnek rádióengedélyt, amelyben legfeljebb 3 db rádióberendezés üzemel. A pdf alapú űrlapok arra lettek tervezve, hogy azok letöltés után számítógéppel kerülnek kitöltésre. Az Acrobat Reader program ingyenesen letölthető az letölthető az https://get.adobe.com/hu/reader/ oldalról. A pdf űrlapokban nem lehet logikai relációkat megvalósítani az egyes mezők adat tartalma között, így ezen űrlapok kitöltése több odafigyelést igényel a kitöltőtől. A pdf űrlapok A4 formátumúak, kitöltés után ki kell nyomtatni, és minden példányt aláírva lehet benyújtani, mint rádióengedély kérelmet.
Az Excel alapú adatszolgálatás használatát azoknak az ügyfeleknek javasoljuk, akik „sok” jármű, és/vagy járművenként több, mint 3 db rádióállomás üzemeltetéséhez kérnek rádióengedélyt. A honlapon található Excel fájlt, mint template fájlt kell elmenteni a saját gép iratminta könyvtárába, és új Excel munkafüzetként megnyitni. Az Excel fájl makrókat nem tartalmaz, de a mezők közötti logikai összefüggéseket igen, illetve tartalom ellenőrzést is egyes esetekben, amelyeket a cellák háttérszínezésével jelez. Az adatszolgáltatás „Partner” és Jármű vagy telephely” adat oldalai A4-, a „Berendezés” adatok oldal A3 méretű nyomtatást igényel. Kérelemként – ha nem az Adatkapun keresztül küldik meg - csak a kinyomtatott és aláírt adatszolgáltatást tudjuk befogadni, de nagyszámú állomás megadása esetén kérjük, hogy a kitöltött adatokkal az Excel fájlt küldjék meg a feo@nmhh.hu címre is a feldolgozás megkönnyítése érdekében. A kérelem xml alapú elektronikus adatszolgálatás benyújtására jelenleg nincs lehetőség.)

Légiforgalmi állandóhelyű állomásra vonatkozó új igény esetén a szükséges egyeztetéseket a Légügyi Hatósággal az NMHHH folytatja le.

A Hatóságnak a kérelmet el kell utasítania az Eht. 55.§ (8) bek. c) pontja alapján, amennyiben a kérelmezőnek lejárt határidejű tartozása áll fenn a Hatósággal szemben.

A jogosított azonosítási és cégadataiban beálló változást a változás esetén harminc napon belül kérni kell a kiadott rádióengedély módosítását a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

Nem adható rádióengedély olyan

 • kommunikációs célú rádióberendezésre, amely nem képes a 8,33 kHz csatornaosztású kommunikációra, vagy
 • lajstromozott légijárműhöz nem beépített rádióberendezés használatára.

A kiadott rádióengedély után frekvenciahasználati díjat kell fizetni a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet 10.§ alapján. A díjfizetési kötelezettség a rádióengedély véglegessé válásától, annak megszűnésének vagy megszüntetésének napjáig áll fenn. Rádióengedély érvényességének meghosszabbítása esetén a kiadott rádióengedély után a díjfizetési kötelezettség folyamatosan kerül megállapításra.

Rádióengedély megszüntetésre vonatkozó kérelem esetében a díjfizetési kötelezettség a hiánytalan kérelem beérkezésének napjáig áll fenn, függetlenül a megszüntető határozat kiadásának és véglegessé válásának idejétől. A kiadott rádióengedély nem átruházható. A jármű eladása/vétele, melynek tartozéka a rádióberendezés, után a korábbi tulajdonosnak kérnie kell a kiadott rádióengedély megszüntetését, és az új tulajdonosnak a rádióengedély kiadását. Tekintettel arra. hogy a frekvenciahasználati díjat a kiadott rádióengedély után kell fizetni, így a díjfizetési kötelezettség visszamenőleges törlésére nincs lehetőség az alapján, hogy a járművet már korábban eladták.

A Hatóság hivatalból indult eljárás során visszavonja azokat az okiratokat, amely után nem fizetik meg a frekvenciadíjat, és erről értesíti a Légügyi Hatóságot is, egyben átadja követelését a NAV-nak közadók módjára történő behajtására.
 
8. Ügyintézés határideje

Az Eht. 55.§ (4) bekezdése alapján a frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárás határideje 42 nap.

Az Eht. 55.§ (5) bekezdése szerint a frekvenciagazdálkodási hatósági eljárás az ügy eldöntéséhez szükséges műszaki vizsgálatok és a nemzetközi koordináció befejeződéséig felfüggeszthető.

Az ügyintézési határidő és a határidő számítása az Ákr. 50.§ szerint:

„Az ügyintézési határidő

(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.”

9. Az eljárásában az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az Ákr. eljárási alapelveiben rögzített jogosultságon és kötelezettségen túlmenően a rádióengedélyezési eljárása során az ügyfeleket megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket a Tájékoztató részletesen tartalmazza az egyes eljárási cselekményeknél.

10. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A frekvenciakijelölés és a rádióengedély kiadásának hatósági eljárás díja 0 Ft., a másodfokú eljárás díja 5 000 Ft.

Az eljárás díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A díjfizetés megtörténtének igazolását a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni.

11. Légi járművek rádióberendezéseinek engedélyezéséhez kapcsolódó hatályos jogszabályok
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, (Eht.)
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) számú NMHH rendelet,
 • a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (NFFF),
 • a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet,
 • a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet,
 • a 0 Hz -300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet,
 • a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet,
 • az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1079/2012/EK végrehajtási rendelete,
 • járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 748/2012 EU rendelet.