PC/28286/2016. számú adatszolgáltatásra kötelező határozat

Közzétéve: 2016. október 3.

null

Ügyiratszám: «SZÜR»

Tárgy: kötelezés adatszolgáltatásra a Nagykereskedelmi beszédcélú hívásvégződtetés mobilhálózatokban” megnevezésű piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása iránti eljárás lefolytatása érdekében, valamint egyes mobil rádiótelefon szolgáltatásokkal kapcsolatos érintett piacok azonosítása, az érintett piacokon fennálló verseny és a verseny hatékonyságának elemzése tárgyában (2015. évi adatok)

Ügyintéző: Baligács Erika
Melléklet: CD-adathordozó

HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) a PC/28286/2016. számú eljárásban, a tárgyban megjelölt piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárás lefolytatása érdekében, valamint a mobil rádiótelefon szolgáltatásokkal kapcsolatos érintett piacok azonosítása, az érintett piacokon fennálló verseny és a verseny hatékonyságának elemzése tárgyában adatszolgáltatásra

kötelezi

«ELŐTAG» «Kiküldési_név»«rag» (székhelye: «IRÁNYÍTÓSZÁM» «TELEPÜLÉS», «CÍM», cégjegyzékszáma: «cégjegyzékszám», szolgáltatói azonosító kódja: «Szolkod»; a továbbiakban: „Szolgáltató”) az alábbiak szerint:

A jelen határozat mellékleteként csatolt CD-mellékleten található, illetve a http://nmhh.hu/mobil_2016 internetes honlapról letölthető adatszolgáltatási íveket vagy az adatszolgáltatás nemteljesítésének alapos indokai tekintetében megfelelően alátámasztott nyilatkozatát a https://adatkapu.nmhh.hu címen elérhető elektronikus infrastruktúra igénybevételével elektronikus ügyintézés keretében vagy cégszerűen aláírva postai úton – így cégszerűen aláírva papír alapon és CD-adathordozón vagy önállóan, CD-adathordozón – jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül küldje meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) részére.

Amennyiben az adatszolgáltatási íveket CD-adathordozón küldi meg, külön, cégszerűen aláírt papíralapú dokumentumban nyilatkozzon arról, hogy a CD-adathordozó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § i) pontja szerinti iratnak minősül, valamint arról, hogy a CD-adathordozón elküldött adatok hitelesek és megegyeznek a Szolgáltató által szolgáltatni kívánt adatok körével.
Az adatszolgáltatás a továbbra is az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőnek minősülő Szolgáltató esetében akkor is teljesítendő, ha elektronikus hírközlési tevékenységét az adatszolgáltatással érintett időpontot követően szüntette meg.

Amennyiben a Szolgáltatónál az adatszolgáltatással érintett időpontot követően jogutódlás történt, akkor a jogutódlást megelőző időpont jogelőd szolgáltatására vonatkozó adatok tekintetében a jogutód úgy tehet eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, hogy az adatokat a saját nevében, de a jogelődre vonatkozóan azonos formában, a saját adatszolgáltatásán kívül, külön kérdőíven szolgáltatja.

A határozatban foglalt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság bírságot szabhat ki, amelynek mértéke a jogsértő hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítéséből származó előző évben elért nettó árbevételének legfeljebb 0,05 %-áig terjedhet, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy az árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. A Hatóság a jogsértő szervezet bírságolásán túlmenően a szervezet vezető tisztségviselőjét is bírsággal sújthatja, amelynek összege ötvenezer forinttól hárommillió forint összegig terjedhet.

A jelen eljárásban, illetve a Hatóság más eljárásában, a Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatott adatok a piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárásban felhasználhatók.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak közlésétől számított 15 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással – az Elnökhöz benyújtott nemperes eljárás iránti kérelemmel – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

Az Elnök az Eht. 10. § (2) bekezdés szerinti 10. § (1) bekezdésének 5. pontjában foglalt hatáskörében – az Eht. 62-65. § szerinti piacelemzési eljárás keretében – „megállapítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az egyes érintett piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, valamint meghatározza a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezettségét.” Az Elnök a fenti hatáskörében eljárva, az Eht. 47. § (1) bekezdés a) pontja alapján „az Eht. hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőt, elektronikus hírközlési szolgáltatót hatósági határozatával kötelezheti – abban az esetben is, ha az a minősített adatok kivételével törvény által védett titoknak minősül – valamennyi olyan adat szolgáltatására, amely a Hatóság hatósági hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához szükséges.”

Az Eht. 62. § (1) bekezdése szerint „az Elnök azonosítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, valamint annak hatékonyságát, és amennyiben azokon a verseny nem hatékony, azonosítja az érintett piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót, szolgáltatókat, valamint a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra, illetve szolgáltatókra az Eht. XI-XIV. fejezetében foglalt kötelezettségek közül a piacelemzés alapján feltárt versenyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal arányos, legalább egy kötelezettséget ír elő, vagy a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra korábban, az Eht. 62. § (1) bekezdése szerinti piacelemzés első elvégzését megelőzően jogszabályban, illetve azt követően a határozatában megállapított legalább egy kötelezettséget fenntart, illetve módosítja azt.

Az adatszolgáltatás arra irányul, hogy az ezen adatokból megismerhető, a tárgybani piacok releváns jellemzőit és paramétereit illető tények, körülmények alapján megállapítható legyen, hogy az Eht. 24. § (2) bekezdésével a Hatóság eljárása során figyelembe venni előírt, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról szóló 2014. október 9-i bizottsági ajánlás (a továbbiakban: Ajánlás) melléklete szerinti piacokra vonatkozó piacelemzési eljárás lefolytatása, vagy az Ajánlás mellékletében szereplő piacoktól eltérő érintett piacok meghatározása, azokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató vagy szolgáltatók azonosítása, valamint az Eht. XI-XIV. fejezetében foglalt valamely kötelezettség vagy kötelezettségek előírása szükséges-e, és az adatszolgáltatás során előálló adatok alapján a piacelemzési eljárás megindítása megalapozható legyen.

A jövőbeni, az Ajánlás melléklete szerinti piacra vonatkozó piacelemzési eljárás megfelelő előkészítése érdekében a Hatóságnak be kell szereznie a döntést megalapozó, annak meghozatalánál figyelembe veendő valamennyi releváns adatot, így elsődlegesen az arra vonatkozó adatokat, hogy mely szolgáltatók és milyen megoldással nyújtják az adott szolgáltatást. A Hatóságnak az így beszerzett adatok alapján kell a piacelemzési eljárását azokkal a szolgáltatókkal szemben megindítania, akik a tárgy szerinti piacon az adott szolgáltatást nyújtják. A jelen határozat mellékletét képező adatszolgáltatási ívekben részletezett, piacelemzéshez és piacmeghatározáshoz szükséges, egyes mobil rádiótelefon szolgáltatásokkal (mobil rádiótelefon és mobilinternet) kapcsolatos bevételekre, ráfordításokra, volumenadatokra, valamint a szolgáltatások egyéb jellemzőire kiterjedő adatok tekintetében hívtam fel adatszolgáltatásra a Szolgáltatót.

A tárgybani eljárás vonatkozásában az Eht. 47. § (4) bekezdése kimondja, hogy „A piacmeghatározás és piacelemzés érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatszolgáltatásra kötelesek. A Hatóság a 62-66. §-ok szerinti eljárásában a más eljárásában szolgáltatott adatokat is felhasználhatja, amennyiben azokat az elektronikus hírközlési szolgáltató a Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatta. A Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatót az általa más eljárásban szolgáltatott adatok 62-66. §-ok szerinti eljárásban való lehetséges felhasználására előzetesen figyelmeztetni köteles”.

Minderre tekintettel az Eht. 10. § (1) bekezdésének 5. pontja szerinti hatósági hatáskörbe utalt feladat ellátásához szükséges adatok vonatkozásában, az Eht. 47. § (1) bekezdése a) pontja alapján adatszolgáltatásra köteleztem a Szolgáltatót, egyúttal figyelmeztettem az adatok Eht. 62-66. §-ai szerinti eljárásban történő felhasználására.

Tekintettel arra, hogy e határozatot az eljárás megindításától számított nyolc napon belül meghoztam, az eljárás megindításáról szóló értesítést a Ket. 29. § (4) bekezdés b) pontja szerinti okból mellőztem. Az eljárás megindításának tényét és idejét az ügyiratra feljegyeztem.

Az Eht. 47. § (8) bekezdése szerint: „Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a (1)-(3) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a Hatóság bírságot szabhat ki, amelynek mértéke – a jogsértő előző évben elért 49. § (11) bekezdése szerinti nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét figyelembe véve – a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,05%-a, de legalább 100 000 Ft. Árbevételi adatok, vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. Ezen túlmenően az adatszolgáltatás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szolgáltató vezető tisztségviselőjét is.”

Felhívom a Szolgáltató figyelmét, hogy az Eht. 47. § (12) bekezdése alapján felel „az adatszolgáltatás tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért éshelyességéért”. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem megfelelő teljesítésének minősül az is, ha a Szolgáltató jelen határozatban foglalt adatok közlésével kapcsolatban feltételeket támaszt, vagy az adatok közlésével összefüggő észrevételei vagy nyilatkozatai okán nem teljesíti a határozatban foglaltakat.

Tájékoztatom a Szolgáltatót, hogy az Eht. 33. § (2) bekezdése alapján megjelölheti – a közérdekből nyilvános, vagy jogszabályban meghatározottak szerint egyébként törvény által védett titoknak nem minősíthető adatok kivételével – törvény által védett titok, különösen az üzleti titok védelmére, egyéb méltányolható érdekre, továbbá jelentős hírközléspolitikai, vagy hírközlési piaci versennyel összefüggő szempontra hivatkozással azokat az adatokat, amelyek zárt kezelését szükségesnek tartja. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles olyan iratváltozatot is készíteni, amely az előbbiekben meghatározott adatokat nem tartalmazza.
Felhívom továbbá a Szolgáltató figyelmét, hogy az Eht. 47. § (4) bekezdésében foglaltakon túlmenően, az Eht. 35. § (6) bekezdése alapján a jelen eljárásban szolgáltatott adatok kivételesen indokolt esetben más eljárásban is felhasználhatók, amennyiben az ügyfelek eljárási terheinek csökkentése vagy a megfelelő, illetve hatékony jogérvényesítés azt szükségessé teszi.

Tájékoztatom a Szolgáltatót, hogy a Hatóság az adatszolgáltatás teljesítésének előmozdítása érdekében elkészített egy, az adatszolgáltatást ellenőrző programot (Ellenor_MOB_2016_V1.xla) amely megtalálható az adatszolgáltatás CD mellékletén, illetve letölthető a Hatóság honlapjáról http://nmhh.hu/mobil_2016. A program segítségével a Szolgáltatónak lehetősége van a kitöltött adatlap ellenőrzésére, a program által feltárt hibák javítására, mely elősegíti az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, és hozzájárul a szolgáltatott adatok feldolgozásának hatékonyabbá tételéhez.

Jelen adatszolgáltatási határozat tekintetében az ügyintéző Baligács Erika, akinek elérhetősége a következő:

Telefon: 06-1-457-7125;
E-mail: baligacs.erika@nmhh.hu

Az Eht. 23. §-a alapján a Hatóság a jelen eljárásban a Ket. rendelkezéseit az Eht.-ban foglalt eltérésekkel alkalmazza.

A jogorvoslati tájékoztatás az Eht. 47. § (6)-(7) bekezdésén alapul.

Budapest, 2016. szeptember „   ”.

P.H.

dr. Karas Monika
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
nevében és megbízásából:

dr. Beke Nándor
szabályozási igazgató