Hatósági eljárás elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály megsértése miatt kérelemre

Legutóbb frissítve: 2024. január 15.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 138.§-a értelmében a panaszok és bejelentések kivizsgálása elsődlegesen a szolgáltató feladata. A szolgáltatónak az írásban benyújtott bejelentés, panasz kivizsgálására 30 nap áll a rendelkezésére. A kivizsgálás eredményét köteles az ügyfél részére írásban megküldeni, és a panasz elutasítását indoklással ellátni.

Abban az esetben, ha a szolgáltató valószínűsíthetően megsértette a elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokat vagy nem tartotta be az általános szerződési feltételeket, akkor az Eht. 32.§-a értelmében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő kérelem nyújtható be, mely alapján panaszát a hatóság felügyeleti eljárásban kivizsgálja.

A kérelem benyújtása esetén az eljárásért fizetendő díj összege 6000 Ft, amelyet a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az eljárási díj megfizetéséhez előzetesen - a „Befizetési azonosító igénylő űrlap” segítségével - befizetési azonosítót kell igényelni. A díj megfizetése során a közlemény rovatban fel kell tüntetni az igényelt befizetési azonosítót NMHH-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX formátumban. Kérjük a befizetési azonosítót a kérelemben is tüntesse fel. A befizetési azonosító igényléséhez szükséges űrlap az alábbi linken érhető el.

https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00126/index.html

A kérelem formai és tartalmi követelményei

  • A kérelmet írásban, az azonosító adatok (név, lakcím) és a közvetlen jogos érdek, illetve ezen érdek sérelmének valószínűségét alátámasztó dokumentumok megadásával kell benyújtani a hatósághoz. Amennyiben a meghatalmazott képviselője útján kíván eljárni, a beadványhoz csatolni kell az aláírt meghatalmazást.
  • Megfelelően benyújtott kérelem esetén a hatóságnál a közigazgatási eljárás szabályai szerint elsőfokú eljárás indul, mely során a kérelmező ügyfélnek tekintendő, így megilletik az ügyfél jogai és terhelik annak kötelezettségei.
  • A kérelmét az alábbi módokon nyújthatja be: